1. Ana Sayfa
  2. »
  3. İş
  4. »
  5. İş Hukuku Avukatı Kimdir? Hangi Tür Davalara Bakar? *2023

İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş hukuku avukatı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi hakları arasında sayılan kıdem tazminatı, iş kazası tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tazminatlar ile, maaş, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi ücret niteliğindeki alacaklar bakımından işçilerin haklarını iş hukuku avukatı sıfatıyla koruyan avukattır. İş hukuku avukatı işçilik alacaklarının gerek arabuluculuk aşamasında gerekse dava aşamasında tahsili için gerekli tüm hukuki desteği sağlar. Bunun yanında iş hukuku avukatı işçilerin işten ayrıldıktan sonra hak edebilecekleri hakları yanında işe devam ederken talep edebilecekleri hakları bakımından da işçilere hukuki destek sağlar.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

İş hukuku avukatı iş hukukundan doğan ve işçi-işveren ilişkisi kapsamında tüm davalarda işçiyi temsil eder. İşçi haklarını ve iş hukuku avukatı tarafından bakılan dava türlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Kıdem Tazminatı

İş hukuku avukatı yardımıyla talep edilebilecek işçi haklarının başında kıdem tazminatı gelir. Kıdem tazminatı hakkında detaylı incelemeleri içeren kıdem tazminatı başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse kıdem tazminatı iş hukuku avukatı olarak görev ifa eden avukatların gerek mahkemeler nezdinde gerekse Arabuluculuk aşamasında en çok talep ettiği alacak türlerinin başında gelmektedir.

İşçi-işveren ilişkilerinde en çok ihtilaf konusu olan alacak türü kıdem tazminatıdır. İşçilerin iş akitleri genellikle kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesine karşın bu alacak türü işveren tarafından ödenmemektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için gerekli şartlar; işçinin iş akdini haklı nedenle feshetmesi ya da işverenin haklı neden olmaksızın işçinin iş akdini feshetmesi olarak iki temel başlıkta gösterilebilir. Kıdem tazminatı zamanaşımı 2017 öncesi iş akdi fesihlerinde 10 yıl, 2017 sonrası iş akdi fesihlerinde 5 yıl olarak uygulanır. İş hukuku avukatı desteğiyle zamanaşımı ve diğer önemli hususlarda bu hukuki engelleri aşabilirsiniz.

b) İhbar Tazminatı

İş hukuku avukatı yardımıyla talep edilebilecek bir diğer işçi alacağı ise ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için ihbar tazminatı başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

İhbar tazminatı yalnızca iş akdinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi durumunda işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İşçi haklı bir nedene dayanmadan iş akdini feshederse bu defa işveren ihbar tazminatına hak kazanacaktır. Bu durum ise birçok işçi ve işveren tarafından bilinmemektedir. İş hukuku avukatı tarafından ihbar tazminatı talep edilmeden önce belirlenen kanuni İhbar süreleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Altı aydan az çalışan işçinin ihbar tazminatı süresi iki haftadır
  • Altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışan işçinin ihbar tazminatı süresi dört haftadır
  • Bir buçuk yıldan üç yıla kadar çalışan işçinin ihbar süresi altı haftadır
  • Üç yıldan fazla çalışan işçinin ihbar süresi sekiz haftadır.

Burada önemle üzerinde durulması gereken husus 6 aydan az çalışması olan işçinin ihbar süresinin 2 hafta olmasıdır. İhbar süresi esasında bir tazminat değildir. Bu süreler, kanunda iş akdini sona erdirmek isteyen işçi ya da işveren için gerekli sürelerdir. Örneğin bugün işten istifa yoluyla ayrılmak istediğini işverene bildiren bir işçi eğer iş yerinde hali hazırda 3 seneden fazla süredir çalışıyorsa iş akdini ancak sekiz hafta sonra sonlandırabilir. Bu süreler içinde işçinin yeni iş arama izni vardır. Ayrıca işverene ayrılacak işçinin yerine yeni bir işçi bulması için tanınmıştır. İş hukuku avukatı desteği ile ihbar tazminatı talepli dava açılabilir. İhbar tazminatı talep zamanaşımı 2017 yılı öncesi iş akdi fesihlerinde 10 yıl, 2017 yılı sonrası iş akdi fesihlerinde 5 yıl olarak uygulanır.

c) Ücret Alacağı

İş hukuku avukatı tarafından mahkemeden veya arabuluculuk aşamasında talep edilebilecek bir diğer işçilik alacağı ücret alacağıdır. Ücret alacağı iş ilişkisi devam ederken talep edilebileceği gibi iş akdi sona erdikten sonra da talep edilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise ücret niteliğindeki maaş, ikramiye, prim gibi alacaklarda talep zamanaşımı 5 yıldır. Bu süre geçirildikten sonra ücret (maaş) talebine karşı işveren tarafından zamanaşımı definde (itirazında) bulunulabilir.

Zamanaşımı başlangıç tarihi ise iş akdinin sonlandığı tarih değil; ücrete hak kazanılan tarihtir. İş hukuku avukatı yardımı olmaksızın bu sürelerin tespitinde hataya düşmeniz olasıdır. Örneğin 2013 Mayıs ayına ait ücretini alamayan bir işçinin iş akdinin 2019 yılında feshedildiğini düşünelim. İşçi iş akdi feshedildikten sonra ödenmeyen 2013 Mayıs ayına ait ücretini talep ettiğinde 5 yıl dolduğundan işveren tarafından bu alacak talebine karşı zamanaşımı itirazında bulunulabilir.

Bu durumlar hukuk tekniği açısından önem arz ettiğinden bir iş hukuku avukatı yardımından faydalanmanızı önermekteyiz. Aksi halde işveren tarafa karşı vekalet ücreti ve dava masrafları gibi ödemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz.

d) Fazla Mesai Ücreti

Fazla mesai ücreti de iş hukuku avukatı tarafından talep edilebilecek işçi alacakları arasında yer almaktadır. Fazla mesai ücreti zamanaşımı da 5 yıldır. Fazla mesai zamanaşımı başlangıç tarihi de ücret alacağında olduğu gibi fazla mesaiye hak kazanılan tarihtir. Her ne kadar bu tür alacaklar iş sözleşmesi sonlandıktan sonra talep edilse de zamanaşımına mutlak surette dikkat edilmesinde fayda vardır. İş hukuku avukatı zamanaşımı konusunda size fayda sağlayacağından mutlaka bir iş avukatı ile çalışmanızı önermekteyiz.

Mahkemeler tarafından bilirkişi tarafından tespit edilen fazla mesai ücret alacaklarına ortalama %30 ila %33 arasında hakkaniyet indirimi uygulanmaktadır. Mesela mahkeme hesap bilirkişisi tarafından 100.000 TL fazla mesai ücreti hesaplaması yapıldığını farzedelim. Mahkeme tarafından bu alacağın yaklaşık %33’lük kısmı hakkaniyet indirimi ile indirilir. Yani mahkeme tarafından size 67.000 TL fazla mesai ücreti ödenmesine karar verilir.

e) Yıllık İzin Ücreti

İş hukuku avukatı talebiyle mahkemeden istenebilecek bir diğer işçi alacağı yıllık ücretli izin karşılığı olan ücrettir. Yıllık izinin kullanılan diğer ismi ücretli izindir. Ücretli izin hakkında detaylı bilgiye erişmek için ücretli izin konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Yıllık izin işçiye iş akdi devam ettiği süre içerisinde kullandırılması zorunlu olan bir haktır. İşçi yıllık izin kullanmak yerine yıllık izin ücretini iş sözleşmesi devam ederken talep edemez, iş veren de yıllık izin kullandırmak yerine işçiye yıllık izin ücreti veremez. Bu hakkın kullandırılmaması halinde ise iş akdi sona erdikten sonra işçi bu ücretin de ödenmesini bir iş hukuku avukatı vasıtasıyla talep edebilir.

Yıllık iznin kullandırıldığının ispatı işveren üzerindedir. İşveren, yıllık iznin kullandırıldığını yıllık izin formu ile ispat etmek zorundadır. Yıllık izin formunu işçiye imzalatmayan işverenin işçiye yıllık izin kullandırmadığı kabul edilir. Yıllık iznin kullandırıldığı tanıkla ispat edilemez. İşveren, hem işçi yıllık izne ayrıldığında hem de döndüğünde yıllık izin defterini imzalatmak zorundadır. Bu imzalardan birinin eksik olması durumunda da yıllık izin kullandırılmamış sayılır. Yıllık izin defterlerinin kanuna uygun düzenlenip düzenlenmediği konusunda iş hukuku avukatı yardımından faydalanabilirsiniz.

Yıllık izin ücreti alacağı zamanaşımı 2017 yılı öncesi iş akdi fesihlerinde 10 yıl, 2017 yılı sonrası iş akdi fesihlerinde 5 yıl olarak uygulanır. Zamanaşımı önemli bir faktör olup dava açmadan önce iş hukuku avukatı yardımından faydalanabilirsiniz.

f) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

İş hukuku avukatı vasıtasıyla işverenden talep edilebilecek bir diğer işçilik alacağı ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağıdır. Bu hakkın uygulamada kullanılan bir diğer adı ise UBGT’dir. UBGT alacağına mahkemeler tarafından %30 ila %33 arasında hakkaniyet indirimi uygulanır. Bu alacak türünde de zamanaşımı 5 yıldır. Zamanaşımı başlangıç tarihi ise bu hakka kazanıldığı tarihtir. Zamanaşımının geçip geçmediği konusunda mutlaka bir iş hukuku avukatı bilgisine başvurmanızı tavsiye etmekteyiz.

g) İş Kazası Tazminatı

İş kazası tazminatı iş kazası avukatı tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatlar arasında yer almaktadır. İşçi işyerinde kaza geçirdiğinde bu durum iş kazası bildirimi ile SGK’ya bildirilmelidir. Aksi halde işverene para cezası uygulanır. İş kazası hakkında detaylı bilgiye iş kazası konulu makalemizden ulaşabilirsiniz.

İş kazası neticesinde işçinin kazandığı haklar İş Mahkemeleri tarafından görevlendirilen hesap bilirkişisi tarafından hesaplanır. İş kazasında zamanaşımı iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. İş hukuku avukatı yardımından faydalanarak hatalı dava açmanın önüne geçebilirsiniz. Dolayısıyla iş hukuku avukatı ile çalışmak hak kazandığınız alacakların mahkeme huzurunda hukuka uygun şekilde talep edilmesini sağlayacaktır.

İş Hukuku Avukatı

Sonuç

İş hukuku avukatı iş sözleşmesinden doğan bütün tazminat ve ücret niteliğindeki alacaklar bakımından işçilerin haklarını korur. Av. Levent Samğar Hukuk Bürosu olarak iş hukuku avukatı İstanbul uzmanlığımızla avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş hukuku avukatı Av. Levent Samğar Hukuk Bürosu’na ulaşmak için İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İş hukuku avukatı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işverene bağlı olarak çalışan işçilerin işten ayrıldıklarında hak kazandıkları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat niteliğindeki haklarının işverenden tahsili için hukuki destek sağlar. Ayrıca iş hukuku avukatı ödenmeyen ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti gibi alacakların ödenmesi için de hukuki destek sağlar.

İş hukuku avukatı Levent Samğar'a sitemizde bulunan 0542 782 9878 numaralı telefon ve info@leventsamgar.com adresine e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00