1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Aile
 4. »
 5. Boşanma Davası *2023 Güncel

Boşanma Davası

Boşanma davası evlilik birliğini, ortak hayatı sürdüremeyen eşlerin; evliliklerini sonlandırmak için başvurduğu hukuki yoldur. Eşlerden birinin boşanmak istediği diğerinin ise istemediği durumlarda çekişmeli boşanma davası söz konusu olurken eşlerin her ikisinin de boşanmayı istemesi ve boşanma sonrası doğacak maddi olgularda anlaşmış olmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. Boşanma davası sürecinin anlaşmalı olması halinde daha kısa süreceği aşikar iken çekişmeli boşanmada ise mahkemenin sonuçlanması çekişmeli hakların çeşitliliğine, gerekli araştırmanın yapılması ve tespit süresine göre değişkenlik göstermektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası eşlerden birinin veya her ikisinin birden yetkili ve görevli mahkemeye boşanma taleplerini iletmeleriyle açılır. Boşanmaya ilişkin talepler, eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin son altı ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesince incelenir. İçeriğini boşanma veya ayrılık oluşturan davalara bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerde ise dava dilekçesi yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine verilecektir. Boşanma isteğini içeren dilekçede bulunması gereken unsurlar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.

Peki boşanma davası nasıl açılır? Aşağıdaki unsurlarda eksiklik olması halinde boşanma davası dilekçesi mahkeme tarafından reddedilecektir.

Boşanma Davası Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Boşanma dilekçesinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Yetkili Aile Mahkemesinin adı, Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinin adı dilekçenin en üst kısmına yazılır. (İstanbul Aile Mahkemesi’ne, Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi’ne vb.)
 • Boşanmak amacıyla dava dilekçesi hazırlayan davacı eşin adı soyadı, adresi ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.
 • Boşanma talebi kişiye sıkı sıkıya bağlı bir başkası aracılığıyla kullanılamayan haklardan biridir. Lakin kanun bu duruma bir istisna tanımıştır. Boşanma davası avukat aracılığıyla açılabilip takibi yapılabilecektir. İşte bu davanın avukat aracılığıyla açılması halinde avukatın adı soyadı, adresi ve imzası dava dilekçesinin sıhhat şartlarındandır.
 • Boşanma dilekçesinde aynı zamanda maddi veya manevi ya da her iki tazminatta talep ediliyor ise bu tazminatların maddi değeri belirtilmelidir. (100.000,00 TL maddi, 30.000,00 TL manevi tazminat talep ediyorum gibi.)
 • Boşanma nedenleri açıkça belirtilmelidir.
 • Boşanma sebeplerine ilişkin kanıtlar var ise dilekçeye yazılmalıdır.
 • Dilekçe boşanma talebini içermelidir.

Anlaşmalı boşanma kapsamında boşanma davası dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de mahkemeye sunulmalıdır. Çekişmeli boşanma kapsamında ise protokol söz konusu değildir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mahkemeye Sunulması Gereken Evrak

Çekişmeli boşanma davalarında mahkemeye sunulması gereken evraklar şunlardır:

 1. Boşanma talebini içeren dilekçe.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Dava avukat marifetiyle takip edilecekse vekaletname.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Mahkemeye Sunulması Gereken Evrak

 1. Boşanma dilekçesi
 2.  Nüfus kayıt örneği
 3. Anlaşmalı boşanma protokolü
 4. Varsa avukata verilen vekaletname

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi davacı tarafından hazırlanabileceği gibi bir avukat marifetiyle de düzenlenebilir. Dava dilekçesinin avukat tarafından hazırlanması hak kayıplarını önleyecektir. Dava dilekçe örnekleriyle dava açılmasının hak kayıplarına sebebiyet vereceği aşikardır çünkü her boşanma davasının kendine özgü özellikleri vardır. Dava konusuna uygun dilekçe hazırlanmalıdır.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

BAKIRKÖY NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (Boşanmak isteyen eşin ad-soyadı, adresi, T.C Kimlik Numarası)

VEKİLİ: (Varsa davacının avukatının adı soyadı, adresi)

DAVALI: (Boşanılmak istenen eşin ad-soyadı, adresi)

KONU: Eşimden gördüğüm şiddet sebebiyle boşanma talebimi içeren dilekçe.

AÇIKLAMALAR

Eşimle 23.07.1990 tarihinden beri evliyiz. 21.04.1996 tarihinde bir çocuğumuz oldu. Çocuğumuz şu an 7 yaşındadır.

Evlendiğimden beri eşimin sözlü şiddetine, hakaretlerine maruz kalmaktayım. Bir gün bu şiddetin biteceğini düşündüğümden ve eşimi sevdiğimden sürekli sabrettim. Daha sonra çocuğumuz doğdu. Çocuk olduktan sonra bir şeylerin değişeceğinden o kadar emindim ki, yanılmışım. Hakaretler, tehditler devam etti. Çocuğum olduğu için boşanmak artık benim için daha da zordu. Bu durumu aileme anlattığımda ailem ne olursa olsun eşimle kalmam gerektiğini, ayrılmam halinde baba evine dönemeyeceğimi, insanların benim hakkımda dedikodu çıkaracaklarını ve rezil olacağımı söylediler.

Sığınacak bir yerim olmadığından her gün ağlayarak eşimle yaşamaya mecbur kaldım. Günden güne işler daha da kötüleşti. Artık evine bakmıyor, sürekli dışarılarda geziyordu. Evde yiyecek bir lokma ekmeğimiz dahi olmuyordu. Mecbur çalışmaya başlayarak hem eve hem çocuğuma kendim baktım. Bir süre işi tamamen bıraktı. Kazandığım parayı da elimden almaya başladı. Sözlü şiddet artık fiziki şiddete dönüştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Gidecek hiçbir yerim dahi yoktu. Şu an 33 yaşındayım ve geri kalan ömrümü huzurla yaşamak istediğimden, hayatımı zindan eden bu kişiden bir an önce boşanmak istiyorum.

HUKUKİ DELİLLER: Eşim tarafından darba maruz kaldığıma ilişkin hastane raporu, bilirkişi raporu, keşif, tanık ve sair tüm delail.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK, Yargıtay İçtihatları ve tüm yasal sair mevzuat.

NETİCE-İ TALEP: Eşimden boşanmayı, çocuğumun velayetinin bana verilmesini, yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ediyorum. 26.08.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                               Davacı

(İmza)

Boşanma Davası Sebepleri

Boşanma davasına sebebiyet veren genel ve özel sebepler bulunaktadır. Bu sebepler 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Özel boşanma sebepleri ise zina, hayata kast ve pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve terktir. Boşanma sebepleri geniş olarak bir diğer makalemizde işlenmiştir. Boşanma sebepleri için ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası ücreti davanın avukat marifetiyle veya asil tarafından açılması/ yürütülmesi hallerinde farklılık arz etmektedir. Davanın salt asil tarafından açılması/ yürütülmesi halinde mahkeme harçları, keşif, bilirkişi, tanık ücretleri vb. yargılama giderleriyle ortalama 2.000,00 TL bir masraf ortaya çıkmaktadır. Davanın avukat tarafından takibi halinde ise mahkeme ücretlerine ek olarak avukat ücreti eklenecektir. Avukatlık ücreti boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Tabi ki bu ücret belirlenirken avukatın niteliği ve alanındaki uzmanlığı da oldukça önem taşımaktadır. Alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almak son derece önemlidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma süreci davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olduklarından dava süreci çoğu zaman bir celsede son bulmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise çekişmeli hakların özü gereği bir tartışma ortamı bulunmaktadır. Bu tartışma ortamının hukuka en uygun şekilde çözümlenebilmesi için mahkeme tarafından hakkaniyet araştırılmalıdır. Davayı hukuka uygun bir şekilde aydınlatmak hakime verilmiş bir ödevdir. Mahkeme bu sebeple delilleri arada aracı olmaksızın doğrudan temas ederek inceler, ihtiyaç olursa bilirkişinin görüşü alınır veya tarafların göstermiş olduğu tanıklar dinlenir. Önemli olan maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Tüm bu sebeplere binaen çekişmeli boşanma davası uzun yıllar sürebilmektedir.

Boşanma Davası

Sonuç

Boşanma davası ortak hayatı sürdürebilmeleri mümkün olmayan eşler tarafından açılmaktadır. Hakim boşanma davasında karar verirken tarafların getirdiği delillerle, yeminle bağlı değildir. Re’sen mahkemece araştırma yapılabilmektedir. Boşanma davasına konu evlilik birliği içerisinde ortak çocuk var ise bu çocuğun velayeti de çocuğun menfaatine en uygun olan tarafa verilecektir. Taraflar boşanma talep etse de hakim boşanmaya karar vermeyip eşlerin bir süre ayrı yaşamalarına da karar verebilecektir. Şartların varlığı halinde boşanma davasının hakim tarafından reddedilebileceği de unutulmamalıdır. Bu sebeple davanın avukat aracılığıyla yürütülmesi yerinde olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası çekişmeli boşanma davalarında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesine uygun bir şekilde hazırlanan dilekçe ve eşlerin nüfus kayıt örneğinin yetkili Aile Mahkemesine sunulmasıyla açılır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise bunlara ek olarak mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası mahkemenin yoğunluğuna, çekişmeli hakların sayısına, keşif ve bilirkişi raporlarının hazırlanması gibi usuli işlemlerin süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Minimum 1 yıl sürmektedir.

Boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin son altı ayda birlikte oturduğu yer Aile Mahkemelerinden birinde açılabilecektir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00