1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Aile
 4. »
 5. İddet Ne Demek? İddet Süresi Ne Kadar? *2023

İddet Ne Demek?

İddet ne demek sorusu şu şekilde cevaplandırılabilir; İddet ve iddet süresi boşanma kararına ilişkin mahkemece verilen kararın kesinleşmesinden sonra üçyüz gün içerisinde, boşanan kadının yeni bir evlilik yapmasını engelleyen bir kanun metni olarak karşımıza çıkmaktadır. İddet süresinin diğer adı ise iddet müddeti ya da bekleme süresidir. İddet süresi yalnızca kadının bir sonraki evliliğini kısıtlar, erkek için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

İddet Süresi Nedir?

İddet süresi diğer bir ifadeyle bekleme süresi, TMK m.132’nin 1. fıkrasında düzenlendiği üzere çekişmeli ya da anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesinden itibaren kadının üçyüz gün geçmedikçe evlenemeyeceğini ifade eder. Üçyüz günlük süre kanuni bir süre olduğundan herhangi bir şekilde uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir. İddet müddetinin kaldırıldığı haller istisnadır.

İddet Ne Demek

İddet Müddeti Hesaplama Nasıl Yapılır?

İddet süresi mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmesi ile başlar. Mahkeme kararı, gerekçeli kararda belirtilen süre içerisinde itiraz edilmemesi veya itiraz edilip de üst mahkemece itirazın reddedilmesi halinde kesinleşir. İddet müddeti bu tarihten itibaren işlemeye başlar.

İddet Süresiyle Korunmak İstenen Hukuki Fayda Nedir?

İddet süresinin temel amacı soybağını korumaktır. Boşanmadan itibaren üçyüz günlük süre içerisinde doğan çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuş sayılır. Çocuğun babası kanunen boşanılan koca olarak kabul edilecektir. Böylelikle evlilik sona ermiş olsa bile çocuk ile baba arasında soybağı kurulmuş olur. Buna istinaden çocuğun nesebi karışmayacak sahih olacaktır. Çocuğun soybağının düzgün olması, eşlerin menfaatlerinden üstün tutulmuştur.

İddet Müddetine dair bir çok yüksek mahkeme kararı bulunmaktadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2006/10291 Esas, 2007/392 Karar sayılı ve 25.01.2007 tarihli kararında;

Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile arasındaki soybağı ise babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir. (TMK.mad.282) Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu soybağının karinesidir. (TMK.mad.285)

denilmek suretiyle eşlerin boşanmasıyla birlikte başlayan üçyüz günlük süre içerisinde doğan çocuğun babasının boşanılan koca olduğu kabul edilmiştir.

Kocanın İddet Müddeti İçerisinde Doğan Çocuğu Reddetme İmkanı Var Mıdır ?

TMK’nın babalık karinesi başlıklı 285. maddesinin 1. fıkrasında; Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.” hükmü yer almaktadır. Kanun metninden de açıkça anlaşılacağı üzere iddet müddeti içerisinde doğan çocuğun babasının koca olduğu karine oluşturmaktadır. Lakin bu kesin karine teşkil etmeyip koca tarafından aksi her zaman ispat edilerek çocuk ile soybağı kesilebilir. Bunun için kocanın soybağının reddi davası açması gerekmektedir.

Soybağının reddi davası açma hakkı, kanun tarafından kocaya verilmiştir. Koca davayı ana ve çocuğa karşı açar. Bu dava ile birlikte babalık karinesini çürüterek çocuk ile olan soybağını kesebilir.

Yine çocuğun da soybağının reddi davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu hak çocuğun ergin olmasının üzerinden bir yıl geçmesi ile sona erer. Bu süreye riayet ederek çocuk tarafından açılan dava mahkeme tarafından incelemeye alınacaktır. Soybağının reddine ilişkin davanın açılması için belirlenen kanuni sürenin geçmiş olması halinde ise dava mahkemece reddedilecektir. Çocuk, davayı ana ve kocaya karşı açmalıdır.

İddet Süresi Bitmeden Kadın Yeni Evlilik Yapabilir Mi?

TMK m.132’de her ne kadar kadının, boşanma kararının kesinleşmesi sonrası üçyüz günlük süre geçmeden evlenemeyeceğini hüküm altına almış olsa da iddet süresi kesin olmayan evlenme engellerinden biridir. Bu sebeple boşanan kadın yeni bir evlilik yapabilecektir. Kadının bu süreyi beklemeden evlenmesi halinde evliliğin iptali veya sona erdirilmesi söz konusu olmayacaktır. Evlilik normal bir evliliğin tüm sonuçlarını doğurmaya devam edecek, geçerliliğini yitirmeyecektir.

İddet Süresi Nasıl Kaldırılır?

İddet süresi mahkemece verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üçyüz günlük sürenin geçmesiyle kendiliğinden sona erer. TMK 132’nin 2. fıkrasında da belirtildiği üzere kadının doğum yapmasıyla bu süre ortadan kalkar. Yine TMK 132’nin 3. fıkrasında açıkça anlaşılacağı üzere kadının önceki evliliğinden hamile olmadığının belirlenmesi veya boşanan eşlerin birbirleriyle yeniden evlenmeye karar vermeleri durumunda mahkemece iddet müddeti kaldırılır.

İddet süresini kendiliğinden sona erdiren haller dışında, iddet müddetinin kaldırılması için mutlaka mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Ancak mahkeme kararı ile bu süre kaldırılabilir.

İddet Süresinin Kaldırılması İçin Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

İddet süresinin kaldırılması davasında yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi derecesinde olan Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde de bu dava açılabilir. Fakat Aile Mahkemesinin olduğu yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması halinde davanın usulden görev sebebiyle reddine karar verilir.

İddet Süresinin Kaldırılması Davasını Kimler Açabilir?

İddet süresinin kaldırılması davasını, mahkeme kararı ile boşanmalarına karar verilen eşlerden her biri, bir diğerine bağlı olmaksızın tek başlarına mahkemeye başvuru yaparak, açabilirler. Eşler dışında üçüncü bir kişinin bu davayı açması mümkün değildir. Eşler dışında 3. kişilerin bu davayı açması halinde dava mahkeme tarafından husumet eksikliği nedeniyle reddedilir.

İddet Süresi Kaldırma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Mahkeme süreci, başvuru yapılan mahkemenin duruşma yoğunluğuna bağlı olup açılan davanın ne kadar sürede sonuçlandırılacağına ilişkin kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Genellikle kısa süreler içerisinde mahkemece karar verilmektedir.

İddet Süresi Kaldırma Dilekçesi

BAKIRKÖY ( ) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim (T.C. Kimlik Numarası)

ADRES: (İkamet edilen Adres)

KONU: İddet süresinin kaldırılması talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

………. isimli kişiyle olan evliliğim,  Bakırköy ( ) Aile Mahkemesinin  ……… Esas, …….. Karar sayılı; ……….. tarihli kararıyla sona ermiş olup bu kararın kesinleşmesinden itibaren ……………. tarihinde yeniden evlilik yapabilmem için kanunen beklemek zorunda olduğum üçyüz günlük iddet müddeti başlamıştır.

Sayın Mahkemenize hamile olmadığımı beyan ederim. Hamile olmadığıma dair doktor raporunu da dava dilekçemin ekinde sunmaktayım. Mahkemenizce yapılacak olan gerekli araştırmalar sonucunda da bu husus ortaya çıkacaktır. İddet müddetinin sona ermesini beklememde hukuki bir yarar bulunmadığından kaldırılması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Yargıtay İçtihatları ve ilgili yasal sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLERİMİZ:

 • Bakırköy ( ) Aile Mahkemesinin  ……… Esas, …….. Karar sayılı dava dosyası (İlgili mahkemeden celbini talep ediyorum.)
 • Hamile olmadığıma ilişkin ………. Hastanesi tarafından verilen rapor ve gerekirse yeniden tespitini talep ediyorum.
 • Nüfus kayıt örnekleri ( ………. Nüfus Müdürlüğü’nden celbini talep ediyorum.)
 • Her türlü sair delail.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda tarafımca arz ve izah olunan nedenlerle; iddet süresinde aranan hukuki faydanın hamile olmadığımın tespitiyle sona ermesi, yeni bir evlilik yapmak istemem sebebiyle iddet süresinin kaldırılmasını Sayın Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. Tarih: ../ .. / 20..

DAVACI

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İddet Süresi ve Boşanmada İddet Müddeti

Sonuç

İddet süresi diğer bir ifadeyle iddet müddeti,  boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üçyüz günlük süre geçmeden boşanan kadının yeni bir evlilik yapmasını engeller. Bu husus Türk Medeni Kanunun 132. maddesinde hüküm altına alınmıştır. İddet müddetinin korumak istediği hukuki yarar ise çocuğun haklarıdır. İddet süresi içerisinde doğan çocuğun babası boşanılan koca kabul edilecek böylelikle çocuğun nesebi sahih olacaktır.

İddet ne demek? İddet süresi evlenmenin iptaline veya baştan itibaren yokluğuna sebep olabilecek kesin evlenme engellerinden olmayıp kesin olmayan evlenme engellerinden biridir. Bu sebeple bir şekilde iddet müddetine uyulmaksızın yapılan evlilikler de geçerlidir. Türk Medeni Kanununun 132. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen durumların oluşması halinde ise iddet süresi ya kendiliğinden sona erecek ya da mahkeme kararıyla kaldırılabilecektir. İddet müddetinin kaldırılması ile birlikte boşanan kadın üçyüz günlük süreyi beklemeksizin yeni bir evlilik yapabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

İddet süresi boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. Boşanma kesinleşmeden iddet süresi başlamayacağı için mahkeme kararı kesinleşene kadar geçen süre sayılmayacaktır.

İddet süresi Aile Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üçyüz gündür.

İddet süresi boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlayacak üçyüz günlük sürenin sona ermesi veya boşanan kadının bu süre içinde doğum yapması ile kendiliğinden sona erer. Diğer hallerde ise Aile Mahkemesi kararı ile kaldırılır.

İddet müddetinin kaldırılması için Aile Mahkemesine başvurulmalıdır. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

İddet müddetinin kaldırılması davasının açıldığı mahkemenin yoğunluğuna bağlı olup kesin bir süre tayini mümkün değildir. Lakin bu husustaki çoğu dava kısa sürede mahkemelerce sonuçlandırılmaktadır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
 1. Nurdan

  Merhaba 1.5 ay önce bosanmam gerçekleşti ve İddet süresini kaldırmak istiyorum bunun için avukata gerek var mı bir de ilk önce hastaneden rapor mu almak gerekiyor yoksa mahkeme kararı ile mı gidelecek hastaneye

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00