1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Usul
 4. »
 5. Vekaletname Nedir? Noter Ücreti Ne Kadardır? (2023)

Vekaletname

Vekaletname nedir? Vekaletname bir kişinin başka bir gerçek ya da tüzel kişiye, kendi adına hareket etme yetkisi veren ve noter tarafından hazırlanan resmi ve yazılı belgedir. Vekil, kendisine vekalet izni veren kişi adına yasal imza yetkisine sahiptir. Vekaletname TBK m. 502’de “Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Vekaletname genel ya da sınırlı yetkili olarak verilebilir.

Vekalet Kimlere Verilir?

Vekaletname verilirken vekalet veren şahsın 18 yaşından büyük olması ve akli dengesinin yerinde olması gereklidir.  Vekalet veren kişi, vekalet alan kişiye kendi yapacağı işleri yaptırabilir. Örneğin; çekişmeli boşanma davanızda avukatınıza kendi işinizi yaptırmanız için noter huzurunda vekalet verme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Vekaletname Örneği

Vekaletname Nasıl Verilir?

Vekaletname düzenleme usulü yazılı şekilde olup gerektiğinde iptal edilebilir niteliktedir. Noter, söz konusu belgeyi düzenlerken vekalet verecek olan ve vekalet alacak olan şahsın gerekli bilgilerini (gerekli belgeleri “Vekalet vermek için gerekli belgeler nelerdir?” başlığı altında bulabilirsiniz) alarak vekalet verilecek konuların da belirtildiği bir belge hazırlar. Hazırlanan belge vekalet verecek şahsa imzalatılarak bir nüshası da noterde kalmak üzere hazırlanır. Bu belge gerekli belgelerin tamamlanmasıyla Türkiye’de bulunan tüm noterlerde yapılabilir. Türkçe bilmeyen yabancı vatandaşlar ise noterlerde bulunan yeminli tercümanlar vasıtasıyla iletişim kurabilir. Vekalet verirken vekil olacak kişinin bulunması zaruri değildir.

Vekaletname Nasıl Alınır?

Vekaletname alacak olan kişi, kimlik fotokopisi ve TC kimlik numarası ile ancak vekalet verecek olan kişinin rızasıyla ve noter huzurunda bulunmasıyla bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Vekalet alacak kişi tek başına bu işlemi gerçekleştiremeyecektir.

Farklı Bir İlde Bulunan Kişiye Nasıl Vekalet Verilir?

Vekaletname düzenlenirken vekalet verilecek kişinin farklı bir ilde yaşıyor olması halinde, vekil olacak kişinin TC kimlik kartı fotokopisinin vekalet verecek kişiye ulaşması yeterlidir. Bu işlem kargo yoluyla olabileceği gibi daha hızlı ve pratik bir yöntem olan kimlik fotokopisinin tarayıcıdan geçmiş nüshasının mail yoluyla iletilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde vekalet verecek kişi noter huzurunda bu işlemi yapabilecektir.

Vekalet Vermek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vekalet vermek için gerekli belgeler şunlardır:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik numarası
 • Vekil olacak şahsın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
 • Ayrıca araç satışlarında vekâlet için ruhsat belgesi
 • Gayrimenkul işlemleri için tapu belgesi
 • Yabancılar  için orijinal pasaport ve çevirisi, vergi numarası ve vekalet verecek kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf

Vekaletname Ücreti Ne Kadardır?

Vekaletname ücreti belgede var olan kelime sayısı baz alınarak belirlenir. Dolayısıyla bu belgenin düzenlenmesi için gerekli miktar kelime sayısına, kelime sayısı da  belgenin niteliğine göre farklılık gösterecektir. Bu bağlamda net bir miktar belirtememekle birlikte belgenin türüne göre belirli aralıklar vermek mümkündür:

2023 vekaletname ücretleri:

Noterde Genel Vekalet Ücreti 500 TL – 600 TL
Noterde Avukata Verilen Vekalet  Ücreti 490 TL
Noterde Muhasebeciye Verilecek Vekalet  Ücreti 450 TL
Noterde Araç Satışı İçin Verilecek Vekalet Ücreti 450 TL
Noter İhtarname Ücretleri 400 TL – 500  TL

Vekaletname Nasıl İptal Edilir?

Vekalet verilirken olduğu gibi iptal edilirken de bu işlemin noter huzurunda yapılması gereklidir. İptal işlemi için vekalet verenin vekâlet belgesi ve T.C. kimlik numarası ile notere gitmesi yeterlidir. Belgenin iptali için iki tarafın da noter huzurunda bulunması gerekli değildir. Vekalet veren tarafın hazır bulunmasıyla iptal işlemi (azil) gerçekleşecektir. Noter huzurunda iptal talebini belirten başvuru formunun iptal talep sebebini belirtir biçimde (lüzum üzerine yazılabilir) tam ve eksiksiz doldurulmasıyla bir sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada noter bir azilname düzenler. Böylece iptal işlemi tamamlanmış olur.

Vekaletname Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vekaletname düzenlendikten sonra vekalet verilmesinin üzerinden zaman geçmesi ve hatırlanamaması hayatın olağan akışında oldukça yaygın bir durumdur. Uzun zaman önce verilmiş ve unutulmuş bir vekalet, ilerleyen zamanlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeptendir ki söz konusu belge düzenlendikten bir süre sonra bu işlemin sorgulanması önemlidir. Sorgulama işlemi noterde yapılabileceği gibi son zamanlardaki teknolojik gelişmelerde birlikte e-Devlet üzerinden de yapılabilir hale gelmiştir. Böylece artık notere gitmeden de işlemin gerçekleşmesi mümkündür.

E-devlet üzerinden sorgulama yapabilmek için öncelikle e-devlet şifresi bulunmalıdır. Platformuna giriş Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile yapılmaktadır. Kişi E-devlet şifresine sahip değilse Posta ve Telgraf Teşkilatına (PTT’ye) başvurulması yeterlidir. Herhangi bir PTT şubesine ulaşılması durumunda e-devlet şifresi talebinde bulunulabilecektir. Talebin ardından şifre aynı  gün zarf içerisinde talep edene verilecektir.

E-devlet şifresinin alınmış ancak unutulmuş olması halinde buradan e-devlet platformunda kayıtlı telefon numarası ile şifre yenilenebilecektir.

 • e-Devlet platformuna giriş yapıldıktan sonra
 • Arama butonuna vekalet yazılıp “kişi vekaletnameleri sorgulama” sekmesi seçilir.
 • Bu alanda vermiş olduğunuz vekaletnameler kısmında daha önce verilen tüm vekaletleri görüntüleyebilirsiniz. E-devlet yönlendirmesiyle “VEKALET BİLGİLERİ” alanından vekalet işlemlerine dair  tüm detaylar görüntülenebilir.

Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

Belli başlı vekaletname türleri şunlardır:

 • Genel,
 • Tapuda yapılacak işlemlere dair,
 • Veraset ilamı ve intikal işlemlerine ilişkin,
 • Tanıma ve tenfize ilişkin,
 • Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin,
 • Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren,
 • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş,
 • Şirketler tarafından verilen,
 • Şirketlerde hisse devrine ilişkin,
 • Satış vaadi yapmak için verilecek

Genel Vekaletname

Genel vekaletname vekalet verenin vekili kendi adına tasarrufta bulunabilmesi için yetkili kılmasıyla meydana gelir. Bu vekâlet çeşidinde, vekil, müvekkili adına bağış, satış cinsinden olan sözleşmeler hariç tasarruflarda bulunabilir. Bu aşamada “Genel vekalet ile ne yapılabilir?” sorusu gündeme gelebilir. Bu vekâlet çeşidinde, vekil, müvekkili adına bağış, satış cinsinden olan sözleşmeler  ve özel yetki gerektiren işlemler hariç tüm tasarruflarda bulunabilir.

Hangi Vekaletname Türlerinde Özel Yetki Gereklidir?

Belli başlı özel yetki gerektiren vekaletname türleri şunlardır:

 • Özel Taşınmaz Satış,
 • Arabuluculuk ve Uzlaşma Yetkileri İçeren Özel,
 • Veraset/İntikal Satış,
 • Şirket Kuruluş,
 • Veraset ve intikale  ilişkin,
 • Tanıma ve tenfize ilişkin,
 • Boşanma davası açmaya yarayan ya da açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren,
 • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş,
 • Şirketler tarafından verilen,
 • Kira sözleşmesi yapılmasına ilişkin,
 • Şirketlerde hisse devrine ilişkin,
 • Satış vaadi yapmaya ilişkin,
 • Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin,
 • Tapuda yapılacak işlemlere ilişkin

Boş Vekaletname Ne Demek?

Boş vekaletname noter dışında düzenlenen boş evraktır. Boş vekaletname vekaleti yani yetkiyi veren kişi ile yetkiyi alan kişinin düzenlenen belgeyi imzalamasıyla meydana gelir. Noterde düzenlenen vekaletin boş vekalet belgesinden farkı ise; noterde düzenlenen vekalet belgesi için vekaleti veren kişinin imzası ile noter onayının yeterli olmasıdır. Yani noterde düzenlenen vekalette, boş vekalet aksine yetkiyi alacak kişinin imzasına ihtiyaç duyulmaz. Boş vekaleti yetki ya da temsil belgesi olarak nitelendirmek de mümkündür. Örneğin kooperatifler ya da apartman toplantılarında şahıs yerine bir başkasının vekaleten oy kullanması boş vekalet düzenlenmesi suretiyle meydana gelebilir. Boş vekalet tek bir işin görüşmesi için verilebileceği gibi geniş kapsamlı bir yetkinin verilmesini de içerebilir.

Ayrıca e-devlet platformunda bazı vekaletler boş vekalet olarak görünmektedir. Bu durum, vekaletin içeriğinin noter tarafından sisteme yansıtılmamış olmasıdır. Bu durum bir hatadan kaynaklanmaktadır.

Vekaletname

Vekaletname Örneği ve Şahsa Verilen Vekaletname Örneği

Genel vekalet örneklerine her ne kadar google üzerinden ulaşılabiliyor olsa da bu tarz örneklere güvenmemek gerekir. Konuya dair en doğru bilgiye avukatınızdan ya da noterden ulaşabilirsiniz

İlgili Kanun Maddesi TBK 502

MADDE 502- Vekalet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.

Vekalete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de uygulanır.

Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.

İlgili Kanun Maddesi TBK 503

MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Sonuç

Vekaletname bir şahsın başka gerçek veya tüzel şahsa, kendi adına hareket etme yetkisini verdiği ve noter tarafından düzenlenen yazılı ve resmi bir belgedir. Bu belge özünde vekalet vermeyi barındırır. Vekalet sözleşmesi ise vekilin vekalet veren kişinin hukuki ya da başka bir işini görmeyi veya işlemlerini yapmayı üstlendiği sözleşme anlamına gelmektedir. Vekalet veren şahsın 18 yaşından büyük olması, akli dengesinin yerinde olması gerekir. Yine vekaletin noter huzurunda verilmesi gerekir. Türkiye’de bulunan tüm noterler bu işlemi yapmaya yetkilidir. Vekalet verirken vekil olacak kişinin bulunması zaruri olmayıp vekil olacak şahsın kimlik fotokopisinin bulunması yeterlidir. Yani vekil tayin edilecek kişi il dışında olsa dahi bu işlem gerçekleştirilebilecektir.

Ancak vekalet verecek kişinin bu süreçte noter huzurunda bulunması zaruridir. Vekalet ücreti ise belgenin niteliğine göre değişmektedir. Kelime sayısı arttıkça notere ödenecek ücret de artış göstermektedir. Vekaletin iptali, yine noter huzurunda yalnızca vekalet verenin hazır bulunması şartıyla gerçekleştirilir. Vekalet sorgulama işlemi hem noterden hem de e-Devlet platformu üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet platformu şifresiyle gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Kişilere genel vekaletname sınırlarını aşan bazı işlemleri yaptırabilmek için özel vekaletname düzenlenmesi gerekebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vekil olacak şahsın kimlik fotokopisinin varlığı noterde vekaletname düzenletebilmek için yeterlidir. Vekil olacak kişinin noter huzurunda bulunması gerekmez. Yalnızca Vekalet verecek kişinin noter huzurunda bulunması yeterlidir.

Vekaletname alacak olan kişi, kimlik fotokopisi ve TC kimlik numarası ile ancak vekalet verecek olan kişinin rızasıyla ve noter huzurunda bulunmasıyla bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Vekalet alacak kişi tek başına bu işlemi gerçekleştiremeyecektir.

Bu vekâlet çeşidinde, vekil, müvekkili adına bağış, satış cinsinden olan sözleşmeler  ve özel yetki gerektiren işlemler hariç tüm tasarruflarda bulunabilir.

Vekaletname verilirken vekalet veren şahsın 18 yaşından büyük olması ve akli dengesinin yerinde olması gereklidir. Vekalet veren kişi, vekalet alan kişiye kendi yapacağı işleri yaptırabilir. Örneğin; avukatınıza kendi işinizi yaptırmanız için noter huzurunda vekaletname düzenletebilirsiniz.

Noter, vekalet verecek olan ve vekalet alacak olan şahsın gerekli bilgilerini (gerekli belgeleri Vekalet vermek için gerekli belgeler nelerdir? başlığı altında bulabilirsiniz) alarak vekalet verilecek konuların da belirtildiği bir belge hazırlar. Hazırlanan belge vekalet verecek şahsa imzalatılarak bir nüshası da noterde kalmak üzere hazırlanır.

Evet. Vekalet verilecek kişinin farklı bir ilde yaşıyor olması halinde, vekil olacak kişinin TC kimlik kartı fotokopisinin vekalet verecek kişiye ulaşması yeterlidir. Bu işlem kargo yoluyla olabileceği gibi daha hızlı ve pratik bir yöntem olan kimlik fotokopisinin tarayıcıdan geçmiş nüshasının mail yoluyla iletilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde vekalet verecek kişi noter huzurunda vekaletname düzenlenmesini sağlayabilecektir.

2 adet vesikalık fotoğraf. Vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik numarası. Vekil olacak şahsın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası. Ayrıca araç satışlarında vekâlet için ruhsat belgesi. Gayrimenkul işlemleri için tapu belgesi Yabancılar için orijinal pasaport ve çevirisi, vergi numarası ve vekalet verecek kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf

Vekalet verilirken olduğu gibi  iptal edilirken de bu işlemin noter huzurunda yapılması gereklidir. İptal işlemi için vekalet verenin vekalet alanla birlikte,  vekâlet belgesi ve T.C. kimlik numarası ile notere gitmesi yeterlidir. Vekaletnamenin iptali için iki tarafın da noter huzurunda bulunması gereklidir. Tek tarafın bulunduğu durumlarda vekaletnamenin iptal işlemi gerçekleşmeyecektir. Noter huzurunda iptal talebini belirten başvuru formunun iptal talep sebebini belirtir biçimde  tam ve eksiksiz doldurulmasıyla bir sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada noter, iptal sebebini kabul ederek bir azilname düzenler. Böylece vekaletnamenin iptali tamamlanmış olur.

E-Devlet platformuna giriş yapıldıktan sonra Arama butonuna vekalet yazılıp kişi vekaletnameleri sorgulama sekmesi seçilir. Bu alanda vermiş olduğunuz vekaletnameler kısmında daha önce verilen tüm vekaletnameleri görüntüleyebilirsiniz. E-devlet yönlendirmesiyle VEKALET BİLGİLERİ alanından vekalet işlemlerine dair tüm detaylar görüntülenebilir.

Boş vekaletname noter dışında düzenlenen boş evraktır. Boş Vekaletname  vekaleti yani yetkiyi veren kişi ile yetkiyi alan kişinin düzenlenen belgeyi imzalamasıyla meydana gelir. Noterde düzenlenen vekaletnamenin boş vekaletmeden farkı ise; noterde düzenlenen vekaletnamede vekaleti veren kişinin imzası ile Noter onayının yeterli olmasıdır. Yani noterde düzenlenen vekaletnamede, boş vekaletnamenin aksine yetkiyi alacak kişinin imzasına ihtiyaç duyulmaz. Boş vekaletnameyi yetki ya da temsil belgesi olarak nitelendirmek de mümkündür. Örneğin kooperatifler ya da apartman toplantılarında şahıs yerine bir başkasının vekaleten oy kullanması boş vekaletname düzenlenmesi suretiyle meydana gelebilir. Boş vekaletname tek bir işin görüşmesi için verilebileceği gibi geniş kapsamlı bir yetkinin verilmesini de içerebilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

4 Responses
 1. Murat

  Merhaba bir sitede irtifat tesisi kuracağım maliklerin hepsinin onayı var hepsinden tek tek vekalet almak yerine toplu şekilde nasıl vekalet alabilirim

 2. Göknur

  Adam vekalet vermiş ama artık o kişinin vekili olmasını istemiyor,ona güvenmiyor.neden ki iki tarafın da noterde hazır bulunması gerekiyor.tek taraflı iptal neden olmuyor.o kişinin benim üzerimdeki tüm yetkilerini çekeceğim ama o istemiyor , ne olacak ?

 3. Sebahattin

  Sayın yetkili verasetli satış takibi için takipçiye bir ay süreli bir vekalet gönderdik işlemlerde bazı aksilikler oldu bu vermiş olduğumuz vekaletin süresi uzatılabilirmi…

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00