1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Usul
 4. »
 5. Tensip Zaptı Hazırlandı Anlamı Nedir? *2023

Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesi Nedir?

Tensip zaptı hazırlandı öbeği dava açıldıktan sonra mahkemece yapılan dava dilekçesinin incelenmesi sonucunda hazırlanan tutanağın yazılmasını ifade eder. Tensip zaptı hazırlanmasıyla davanın ön hazırlığı tamamlanmış olur. Tensip zaptında davanın bir nevi yol haritası çizilir, tensip zaptı ile beraber dava açılırken bir takım eksik hususlar bulunuyor ise bu hususlar belirlenir ve tamamlanması için süre verilir.

Tensip Zaptı ve Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek

Tensip zaptı dava açıldıktan, davaya esas numarası verildikten sonra hazırlanır. Dava dosyası esas numarasını aldıktan sonra davanın açıldığı mahkemenin önüne gelir. Mahkeme dava dilekçesindeki zorunlu unsurların bulunup bulunmadığını araştırır ve tespitini sağlar. Bu tespitleri tensip zaptı içeriğinde belirtir. Dava dilekçesinde zorunlu olan unsurlar Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinde düzenlenmiştir.

Tensip zaptı hukuk davalarında, ceza davalarında ve reddi miras ve anlaşmalı boşanma gibi çekişmesiz yargı işlerinde de düzenlenir.

Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen zorunlu unsurlar şöyledir:

 • Davanın açıldığı mahkemenin adı
 • Davayı açanın adı, soyadı ve adresi
 • Davalının adı, soyadı ve adresi
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
 • Tarafların kanuni temsilcileri var ise adı, soyadı ve adresleri
 • Davacı kendini vekil ile temsil ettiriyor ise davacı vekilinin adı, soyadı ve adresi
 • Dava malvarlığına ilişkin bir konu teşkil ediyor ise bu malvarlığının yani dava konusunun değeri
 • Davacının iddia ettiği vakıaların dayanaklarının sıra numarası ile açık özetlerinin yapılarak yazılması
 • Davacı tarafından dava dilekçesinde iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin belirtilmesi
 • Dava konusunu oluşturan hukuki sebeplerin açık bir şekilde belirtilmesi
 • Davacının davada beklediği yararı, istediği sonucu kısaca talebini açık bir şekilde yazması
 • Davacının imzası
 • Davacının kanuni temsilcisi var ise kanuni temsilcinin imzası
 • Davacı kendini avukat marifetiyle yani bir vekil ile temsil ettiriyor ise vekilin imzası.

Yukarıdaki unsurlardan herhangi birinin eksik olması halinde bu husus tensip zaptı muhteviyatında belirtilir.

Davacının adı soyadı ve adresinin olmaması, davalının adı soyadı ve adresinin olmaması, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmamış olması, tarafların kanuni temsilcilerinin olmasına rağmen adı soyadı ve adreslerinin yazılmamış olması, davacı kendini vekil aracılığıyla temsil ettiriyor ise davacı vekilinin adı soyadı ve adresinin olmaması, davacının dava konusu talebini açık bir şekilde belirtmemesi, davacının imzasının bulunmaması, var ise kanuni temsilcinin imzasının bulunmaması ve son olarak avukat marifetiyle temsil edilen davacının vekilinin imzasının olmaması halinde;

Mahkeme tarafından tensip zaptı ile beraber davacıya bu eksikliklerini tamamlamaması amacı ile bir haftalık kesin süre verilir. Tensip zaptı içeriğinde belirtilen eksiklikler süresi içerisinde davacı tarafından tamamlanmaz ise dava açılmamış sayılır.

Tensip Zaptı

Tensip Zaptı Ne Demek Ve Tensip Zaptında Bulunması Gereken Tüm Hususlar

Tensip zaptında davacının dava dilekçesinin meşruhatlı davetiye çıkarılarak davalıya tebliğine karar verilir. Tebliğ zarfına ise Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesi gereğince iki hafta içerisinde davaya cevap verilebileceği yazılır. Tüm bu hususlar tensip zaptında açıkça belirtilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu “Dava dilekçesinin tebliği” başlıklı 122.maddesinde;

Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.

Yine tensip zaptında cevap dilekçesinde gösterilen ve dava ile ilgili olan delillerin, belgelerin asıllarının ve davacı tarafından düzenlenen birden fazla örneğinin davacı sayısından bir fazla olacak şekilde hazırlanarak cevap dilekçesiyle beraber iki haftalık süre içerisinde sunulması gerektiği belirtilir. Tensip zaptı muhteviyatında yer alan bu husus Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121. maddesinde belirtilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu “Belgelerin birlikte verilmesi” başlıklı  121. maddesinde;

Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.

Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Cevap dilekçesinin içeriği” başlıklı 129. maddesinde ise cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlar belirtilmiştir. Bunlar;

Cevap Dilekçesinin İçeriği

 • Davanın görüldüğü mahkemenin adı
 • Davacının ad-soyad adresi
 • Davalının ad-soyad adresi, davalı yurtdışında ise yurt içinde bir adres göstermelidir.
 • Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Tarafların kanuni temsilcilerinin olması halinde ad, soyad ve adresleri
 • Taraflar kendilerini vekil ile temsil ettiriyor ise vekillerin ad, soyad ve adresleri
 • Savunmalarının dayanakları olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri
 • Savunmaya esas olan her bir vakıanın hangi delillerle ispat edilebileceği
 • Davalının savunmasının dayandığı hukuki sebepler
 • Talep sonucunun açık bir şekilde yazılması
 • Davalının imzası
 • Davalının kanuni temsilcisi var ise kanuni temsilcinin imzası
 • Davalının vekili var ise vekilinin imzası.

Yine tensip zaptının içeriği hususuna dönecek olur isek; tensip zaptında davalıya yazmış olduğu cevap dilekçesinin davalılara tebliğinin sağlanması amacı ile tebligat ücreti ve gider avansı yatırması gerektiği uyarısı yapılır.

Cevap dilekçesinin verilmesi veya cevap dilekçesi verme süresinin geçmesiyle, yazılı yargılama usulünde ise cevaba cevap dilekçesi verilmesiyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince ön inceleme yapılarak dava şartlarının ve mevcut olması halinde ilk itirazların incelenerek karar verileceği belirtilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili maddelerinde ön incelemenin kapsamı, dava şartları ve ilk itirazlar hususu, ön inceleme duruşmasına davet konular düzenlenmiştir.

Ön İncelemenin Kapsamı

Ön incelemenin kapsamı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

(1) Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. (1)

(2) Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez.

Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar

Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar Hukuk Muhakemeleri Kanununun 138. maddesinde düzenlenmiştir;

(1) Mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir.

Ön İnceleme Duruşmasına Davet

Ön inceleme duruşmasına davet Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139. maddesinde düzenlenmiştir;

(1) Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. (Değişik cümle:22/7/2020-7251/13 md.) Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir:

a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar.

b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.

c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği.

ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.

Ön incelemenin duruşmalı yapılması halinde tensip zaptı içerisinde bu husus belirtilir. Tensip zaptında Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150/1-2 maddeleri gereğince meşruhatlı davetiye çıkarılmasına karar verilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre; Mahkeme tarafından usulüne uygun bir şekilde davet edilmiş olmalarına rağmen, duruşmaya gelmezler veya duruşmaya geldikleri halde davayı takip etmeyeceklerini bildiriler ise dosya işlemden kaldırılır. Yine taraflardan sadece biri gelir diğerinin ise gelmemesi halinde yargılamaya devam edilir veya dosya işlemden kaldırılabilir. Hukuki olarak geçerli bir mazereti olmayan tarafın yokluğunda gerçekleştirilen işlemlere gelmeyen taraf daha sonra itiraz edemez.

Usulüne uygun olmayan bir şekilde tebliğ yapılır ise taraflardan birine, bu husus yerel mahkeme kararıyla birlikte istinaf  edilebilir.

Tensip zaptının düzenlenmesi mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Tensip zaptının hazırlanmasıyla tensip zaptı taraflara tebliğe çıkarılır.

Tensip Zaptı

Sonuç

Tensip zaptı hazırlandı ifadesinden anlaşılması gereken genel itibariyle duruşma günün de bildirildiği inceleme tutanağıdır. Lakin mahkeme tarafından yapılan incelemeler devam etmekte ve henüz bitmemiş ise tensip zaptında duruşma günü bildirilmez. Tensip zaptı düzenlendikten sonra PTT marifetiyle tebliği çıkarılır ve ortalama bir kaç hafta içerisinde taraflara tebliğ edilir. Tensip zaptı tebliğ edildiğinde taraflara mahkeme tarafından verilen süreler işlemeye başlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Tensip zaptı hazırlandı mahkeme tarafından dava dilekçesinin incelendiğini, dava dilekçesinde belirtilen hususların kanuna uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediğini, eksik hususların bulunup bulunmadığı gibi unsuların tespit edildiği anlamına gelmektedir. Tensip zaptının tebliğiyle birlikte taraflara verilen süreler işlemeye başlar.

Tensip zaptı davanın açıldığı mahkemece davacı tarafından açılan esas numarası alan davanın dava dilekçesinin incelenerek kanunda belirtilen hususların tutanak altına alındığı resmi belgedir.

Tensip zaptı dava açıldıktan sonra dava dilekçesinin kanunun aradığı şartları taşıyıp taşımadığının incelendiği, varsa tamamlanabilir eksik hususların tamamlanması için gerekli sürelerin verildiği ve ayrıca duruşma gününün tayin edildiği tutanaktır.

Tensip zaptı davacı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinin mahkeme tarafından ilk inceleme şeklinde gerçekleştirilen tutanağa verilen isimdir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
 1. Ayşegül

  Mrh miras için karsı tarafa iptal davası açılması gerekiyor tebligat muhtarlıkta, tensip tutanağı hazırlanmış mahkeme Eylül ayında talimat dosyası olarak geçiyor, tebligatı aldıktan sonraki hangi adımları atmalıyız? Mirasçılar dan bazıları iptal davasını açmasa hakkını kayıp ediyor ve o hak diğer mirasçılar mı geçiyor? Muhtarlıkta geçen süre içinde bayram tatili var bu süre dahil mi hariç mi tutulur iptal davası açabilmek için, teşekkür ederim, iyi çalışmalar

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00