1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Kişiler
 4. »
 5. Yaş Küçültme ve Yaş Küçültme Davası *2023

Yaş Küçültme

Yaş küçültme nüfus kimliğindeki yaşın “haklı ve objektif sebeplerin olması halinde” aşağıya doğru çekilmesidir. Yaş küçültme nüfus kaydının düzeltilmesi niteliğinde bir talep olacağından bu talep yalnızca dava yolu ile ileri sürülebilecektir. Yaş küçültme talebi; askerlik, memuriyet gibi hak veya ödevlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılabilir. Keyfi sebepler ileri sürülerek -yaşımı daha genç hissediyorum, arkadaşlarımla aramda çok yaş farkı var gibi- sebeplerle mahkemeye başvuru yapılması halinde dava mahkeme tarafından reddedilebilir. Yaş küçültme davasının açabilmesi ve mahkemece kabul edilebilmesi için gerekli olan şartları inceleyelim.

Yaş Küçültme Davası

Yaş küçültme davası kanunen tanınan bir hakkı elde etmek amacıyla açılabileceği gibi haklı ve geçerli sebeplerin olduğu, elde edilme mevzu bahis olmayan hakların olmaması halinde de açılabilecektir. Yaşın küçülmesi ile kişinin memur olabilmesi, belirli bir yaş sınırı olan imkanlardan faydalanabilmesi, sınava giriş gibi haklar elde etmek mümkün hale gelebilecektir.

Halk arasında yaş küçültme davası olarak bilenen davanın adı aslında yaş düzeltme davasıdır. Yaş düzeltme davası açılarak yaş küçültülebileceği gibi büyütülmesi de mümkündür.

Yaş Küçültme Davası

Yaş Büyütme

Yaş büyütme de yaş küçültme gibi nüfus kayıtlarına yaşın gerçeğe aykırı bir şekilde kaydedildiği hallerde söz konusu olmaktadır. Yaş büyütme talebinde bulunacak olan kişilerin bu talebini haklı gösterecek objektif sebepleri olmalıdır. Subjektif sebepler yaş büyütme davasında mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır.

Yaş büyütme davası ile askerlik, emeklilik gibi bir kısım haklar elde edilebilmesi mümkündür. Lakin her ne kadar yaşın büyütülmesi doğrultusunda mahkemece karar verilse de yaşı büyütülmeden önce bedelli askerlikten faydalanamayan erkek yine bedelli askerlikten faydalanamayacaktır. Yaş küçültme ve yaş büyütme davaları yapısı itibari ile farklı sonuçlar doğurabilmektedir.

Yaş Düzeltme Davasının Kabul Edilebilmesi İçin Gereken Şartlar

Yaş düzeltme davası hem yaş küçültme hem de yaş büyütme için açılabilmektedir. Yaş düzeltme davası her halükarda mahkemece kabul edilir mi? Yaş düzeltme davasının kabul edilebilmesi için nelere dikkat edilmelidir? Yaş düzeltme davasında öncelikle hangi hususlar mahkemece dikkate alınır?

Yaş büyütme ya da küçültme davasının kabulü için öncelikle belirli objektif şartların varlığı aranır. Bunlar:

 1. Haklı bir sebebin bulunması
 2. Kişinin bir hastanede veya doğum evinde doğmamış olması
 3. Düzeltilmek istenen iddia edilen yaşta bir kardeşin olmaması (kardeşler arasında en az 180 gün olmalıdır.)
 4. Kişinin nüfusta görünen yaşı ile dış görünüşü arasında fark olması, bir diğer deyişle iddia olunan yaşa uygun dış görünüşe sahip olunması

Yaş küçültme veya yaş büyütme talebinin mahkeme hakimince kabul edilebilmesi için yukarıdaki tüm koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir. Yukarıda sayılan koşullardan birinin eksik olması halinde açılan dava reddedilecektir.

Yaş düzeltme davasının kabulü için gerekli olan şartları tek tek başlıklar altında kısaca değinmek yerinde olacaktır.

Haklı Bir Sebebin Bulunması

Yaş küçültme talebinde bulunan kişinin haklı bir sebebinin bulunması gerekmektedir. Haklı sebep sadece bir hak kazanımını ifade etmez, bir haktan mahrum kalınmış olmasını, çekilen çeşitli sıkıntıları da kapsamaktadır. Dava dilekçesine tüm bu unsurlar yazılmalıdır. Mahkeme ileri sürülen sebeplerin haklılığının takdirini re’sen yapacaktır. Haklı bir sebebin ve diğer şartların bulunması halinde mahkeme davacının talebi doğrultusunda karar verecektir.

Kişi Bir Hastanede Veya Bir Doğum Evinde Doğmamış Olmalıdır

Kişi bir hastanede veya bir doğum evinde doğmuş ise yaşının nüfusa yanlış kaydedildiğini iddia ederek yaşının düzeltilmesini istemek pek mümkün değildir. Çünkü bir hastanede veya doğum evinde yapılan doğumlarda tarih kayıt altına alınır, tarihin kayıt altına alındığı belge resmi belge hükmündedir.

Resmi belge hükmünde olan bu belgenin aksinin ispatı mümkün müdür? Hastanede veya doğum evinde doğum sağlanmış olmasına rağmen yaş küçültme davası açılabilir mi?

Doğum belgeleri resmi belge hükmünde olmalarına rağmen aksinin ispatını sağlamak mümkündür. Doğum belgelerinin yanlış olduğunu savunan davacı sahtelik iddiası ile dava yoluna başvurmalıdır. Doğum tarihini gösteren belgelerin tahrif edildiği, gerçeği yansıtmadığı veya sahteliği kanıtlanır ise davacının yaş düzeltme talebine uygun şekilde karar verilebilecektir.

Düzeltilmek İstenen Yaşta Bir Kardeşin Bulunmaması

Kişinin ikizi olmadığı sürece aynı yaşta kardeşinin olması mümkün değildir. Davacının iddia ettiği yaşta bir kardeşi var ise dava mahkemece reddedilecektir. Şöyle ki tıbben yapılan doğumun üzerinden yapılacak bir sonraki doğum için en az yüz seksen gün geçmelidir. İki kardeş arasında yüz seksen günden az yaş farkı olması tıbba ve bilime aykırılık teşkil etmektedir.

Dış Görünüş İle İddia Edilen Yaş Arasında Uyum Olması

Davacı iddia ettiği yaşta görünmelidir. Davacının yaşı nüfusta otuz beş, olduğunu iddia ettiği yaş yirmi ise davacının dış görünüşü yirmi yaşa daha yakın olmalıdır. İddia edilen yaş ile dış görünüş arasında bariz bir farkın olması halinde mahkeme yaş küçültme talebini reddedecektir. Mahkemenin bu hususta şüpheye düşmesi halinde ise tıbbi tetkik istemesi mümkündür.

Yaş Düzeltme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yaş düzeltme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkemesi ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir. Yaş küçültme veya yaş büyütme davası olması fark etmeksizin dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır. Davanın Asliye Hukuk Mahkemesi dışında bir mahkemede açılması halinde yaş küçültme talebi görevsizlik sebebiyle usulden reddedilecektir.

Asliye Hukuk Mahkemesinin yaş düzeltme hususunda vermiş olduğu kararlara karşı istinaf yolu açıktır.

Yaş Düzeltme Davalarının Tarafları Kimlerdir?

Yaş düzeltme davalarında davacı, yaş küçültme veya yaş büyütme isteğinde bulunan gerçek kişi iken davalı ise nüfus müdürlüğüdür. Ergin kılınma, reddi miras, mirasçılık belgesi verilmesi, ad ve soyadın değiştirilmesi gibi çekişmesiz yargı işlerinden olmayan yaş küçültme davalarında husumetin doğru kuruma yöneltilmesi büyük önem arz etmektedir. Yaş düzeltme davalarında davalı olarak nüfus müdürlüğünün gösterilmemesi halinde husumet yokluğundan davanın usulden reddine karar verilecektir.

Yaş Düzeltme Davalarında Deliller

Yaş düzeltme davalarında hangi deliller kullanılabilir? Yaş küçültme ve yaş büyütme davalarında sunulabilecek olan delillerde herhangi bir sınırlama var mıdır? Her delil hükme esas alınabilir mi? Mahkeme davacının getirdiği delilleri ile mi bağlıdır?

Yaş düzeltme davalarında her delil kullanılabilir. Bilirkişi, hastane raporları, tanık vb. Mahkeme davacının getirdiği deliller ile bağlı değildir. Mahkemenin davayı aydınlatma görevi olduğundan re’sen incelemelerde bulunabilecektir.

Yaş küçültme davalarında mahkeme davacının kemik yaşının tespitini sağlamak amacıyla devlet hastanesine veya adli tıp kurumuna sevkine karar verebilmektedir. Kemik yaşının tespitinde beklenen faydanın sağlanabilmesi için davacının yaşının yirmi beş yaşından küçük olması gerekmektedir. Lakin insanların kemikleri yirmi beş yaşına kadar büyüyüp gelişmektedir. Bu yaştan sonra kemiklerin büyümesi duracağından yaş tespitinde kemik ölçümü yapılması davayı aydınlatma açısından herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Yirmi beş yaşından küçük davacılarının yaş küçültme taleplerinde kemik ölçümü büyük önem arz etmektedir.

Yaş düzeltme davalarında tanık dinlenebilmektedir. Hatta tanık delili tek başına yeterli olmasa bile çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Tanık olarak davacının annesi, babası, kardeşleri doğum olayına şahit olan veya bu konuda görgü, bilgi sahibi olanlar dinlenebilecektir. Mahkeme tüm tanıkları dinleyebileceği gibi yeteri kadar tanığı dinlemekle de yetinebilir.

Yaş Küçültme Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş küçültme davasında karar alınması çok uzun sürmemektedir. İki ila altı ay arasında dosya karara çıkabilmektedir. Fakat mahkemenin yaş küçültme talebinin incelenmesinde kemik ölçümü, bilirkişi raporu istemesi veya çokça tanık dinlemesi hallerinde bu süreç uzayabilmektedir. Davayı görmekte olan görevli ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin iş yoğunluğu da bu konuda önem arz etmektedir.

Yaş Küçültme

Sonuç

Yaş küçültme ve yaş büyütme talepleri yaş düzeltme başlığı altında toplanmaktadır. Bu sebeple yaş küçültme için aranan tüm şartlar yaş büyütme davalarında da geçerli olacaktır. Yaş küçültme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir. Yaş küçültme davasında her türlü delil ileri sürüleceği gibi kemik ölçümü ve tanık beyanları büyük önem arz etmektedir. Yaş düzeltme davaları basit yargılama usulüne tabi olup kısa bir süre içerisinde mahkemece karar verilebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yaş küçültme davası kısa sürede sonuçlanan basit yargılama usulüne tabi bir dava çeşididir. Görevli ve yetkili mahkemenin iş yoğunluğunun fazla olmaması halinde dava iki ila altı ay arasında sonuçlanabilmektedir.

Yaş küçültme için gerekli şartları taşıyan kişi, yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Dava açan kişinin talebi mahkemece incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda davacının talebi haklı bulunur ise yaşının küçültülmesine karar verilecektir.

Yaş büyütme için de yaş küçültmede aranan şartlar aranmaktadır. Yaş büyütme dava yolu ile ileri sürülebileceğinden davacı yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

15 Responses
 1. Zekeriya

  Merhaba levent bey benim kimliğinde yaş sıkıntısı var benim gerçek yaşım 17 kimlikte 20 gözüküyor nasıl yapıcağımı anlatır mısınız

 2. habibe

  merhaba, hastanede doğdum, memuriyet için olan yaş sınırına takıldım, yaşımı 1-2 yıl küçültmek amacı ile dava açabilir miyim?

 3. İlknur

  Merabalar efendim benim doğum yılı ay gün olarak yanlış yazılmış her hangi bi hastanede yada doğum evinde doğmadım ben doğum yılı gün ve ay olarak nasil degistirebilirim

 4. Kemal

  Ben nüfusta 28 ocak 58 doğumluyum.aslında 28 ocak 1960 doğrusudur.ilkokula giderken herkesten küçüktüm.arkadaşlar karda kışta sırtlarında eve bırakırdı.Sınıf arkadaşlarım buna şahittir.28.10 .1961 doğumlu kız kardeşim ve benden küçük (1963) ;ve benden 8 yaş büyük ablam var .Yaşımı düzeltmek istiyorum.

  1. Şükran

   Kemal bey 2000 doğumluyum yaşımı dış görünüşümden dolayı küçültmek istiyorum bu mümkün müdür iki yaş küçültmem veya 3

 5. Hasan

  Merhaba nufusda 1977 doğumluyum abim 1976 ablam 1975 yazılmış benim asıl doğduğum tarih 1974 yılı önümde büyükler olduğu için yaşımı büyütebilir miyim sigorta girişim 1999 da büyutürsem emekligime faydası olurmu olursa bu konuda bana yardimci olurmusunuz

  1. Funda

   merhabalar. Ven 68 doğumluyum. Anayaşîm 66 dogumludur. Halen çalışıyorum ve her an emekli olabilirim. Özel Emeklilikten de emekli olmak için(BES) 56 yaş isteniyor. Bu nedenle gerçek yaşıma büyültebilirmiyim.

 6. Mesut

  Merhaba bizim çocuğumuz 15,12,2009 hastane doğumlu yaşını 2010 yapmamız mümkün mü? Okulada oyuzden 1sene geç yazdırmıştım ve hastaneden rapor almıştık.

 7. Esss

  Tescil tarihine kadar yaşımi küçültebileciğim söylendi.Bunun dışında yapabileceğim birşey var mı? Tescil tarihi değişir mi? Bunun hakkında dava açılır mı?

 8. BİLGİN

  Merhaba,
  Yaş düzeltme talebi ile ilgili Asliye Hukuk Mah. başvuracağım.Hukuki bilgi birikimi olan birnin fikirlerine ve yönlendirmesine ihtiyacım var.Şayet yardımcı olursanız çok müteşekkir olurum.
  Nufüsa kayıtlı olduğum doğum tarihim 11.09.1989 dur.Babam beni askere erken gitsin düşüncesiyle 1 yaş büyük yazdırdığını söyleyerek kimlikyeki tarihin yanlış olduğunu beyan etti.Doolayısıyla gerçek tarih 11.09.1990 dır.Bu durumu teyit edecek bir durumda büyük kardeşimin doğum tarihi.15.12.1988dir. Yani büyük kardeşimle aramda 9 ay 27 gün var olarak görünüyor.Fakat bir kadın doğum yaptıktan sonra tekrar hamile kalabilmesi için bilimsel olarak en az 6 hafta yani lohusalık döneminin geçmesi gerekir.Bu durum da 2 kardeş arasında en az 10 ay 22 gün olmalı gerekiyor.Şayet erken doğum söz konusu değilse ki benim durumunda da söz konusu değil.
  Diğer bir durum Nufüsa kayıt olduğum tarih yani tescil tarihi ki bu tarihte 21.09.1990 dır.Yani iddamızı doğrular niteliktedir. İddamızı delillendirdiğimiz bir de doğum raporu var.Rapordaki tarih 11.09.1990dır.Fakat bu rapor çok eskidir.Mahkeme bu raporun gerçek olup olmadığı doğumun gerçekleştiği hastaneye soruyor fakat hastane yıllar içinde taşınmalar olduğu için arşivinde çok eksik olması nedeniyle doğrulamıyor.Çünkü karşılaştırabileceği başka veri yok.Roparda adı geçen hemşire ve doktor hastanede görev yapmış.Bunların yanı sıra benim doğduğum yıl ailemin komşularından birisi muhtar olmak üzere 3 kişi ailemin 1990 yılında erkek bir cocukları oladuguna tanıklık etmektedir.
  Bu anlattıklarımın istinaden,
  1.Hastanenin doğrulamadığı doğum raporuun gerçekliği nasıl ispat edilir.İspat için hangi birimce incelenmesi mahkemeden talep edilir?Rapor gerçek olmasına rağmen doğrulanamadığından mahkemenin reddetme olasılığı nedir?
  2.Büyük kardeşimle aramızdaki zaman farkı bilimsel olarak olması gerekenden kısa olması nedeniyle kimlikteki tarihi doğru olmasının mümkün olmadığı şu durumda belirsizlik nedeniyle Tescih Tarihinin doğru kabul edilmemesine karar verme yoluna gşdebilir mi?Daha önce herhangi bir mahkemenin bu yönde karar verildiğine dair bir emsal karar var mıdır?Biliyorsanız Emsal Kararın Dosya Numarasını verebilir misiniz?
  3.Sizce bu anlattıklarımla açtığımız Yaş düzeltme davasını kazanma olasılığımız nedir?Ayrıca daha başkaca yapılacak şunlar var dediğiniz noktolar var mı?
  Bu konuda her fikra ve yönlendirmeye çok ihtiyacım var.Yardımcı olmanızı umuyor ve şimdidn teşekkür ediyorum.

 9. Nisa

  Merhaba. 86lıyım. 36 yaşındayım. Hastanede doğmadım. En küçük benim. Benden küçük kardeşim yok. Yl öğrencisiyim. Üniversitede öğretim elemanı olmak için yaşım uymuyor. Görünümüm 25-26 en fazla. Hiçkimse 36 olduğuma inanmıyor. Gireceğim birçok sınavda yaş kriteri var ve eleniyorum. Yükselemiyorum. 96 lı olabilme ihtimalim olabilir mi? Yoksa bir iki yaş için mi dava açabiliyoruz? Bu şekilde dava açıp olumlu sonuçlar alınmış mı? E-postama örneğini atar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim.

 10. Demet

  Merhaba hocam ben dünyaya gelirken ablam ilk okula gidiyor Muş ,evde doğmuşum babam yurt dışında olduğu için annemin dayısı yaşlı olduğu için benim kimliği o çıkarmış ,1996 doğmuşum ben ama annemin dayısı 1985 yazdırmış ,babam gelince turkiye sorunlar yaşamışlar 1996 çocuk nsl 1985 yazılır diye ..şimdi hepsi oldu rahmetli ben kendi doğduğum 18.09 1996 yildinda dünyaya geldim ispt edemem öldüler ..ama nüfusta büyük olarak gözükmek istemem hakkım olan kimliği istrim yillardir kimse yardım etmedi yaşımı gerçek olani isterim ne yapmm lazim lütfen banada yardimci olun bilginize ihtiyaç duyarım sağolun..

 11. Ahmet.

  Merhaba istanbul Anadolu yakasindayim .
  05.07.1967 doğ. Tarih.
  Yaşımı en fazla kaç yaş dusutturebilirsiniz.nisanlim 35.yasinda görünüm olarak .43..45..duruyorum
  Estetiğin yok.
  Evlenmeden önce yaşımı küçültmek istiyorum. Bu konu ile alakalı.donus yaparsanız sevinirim.. .

 12. nilüfer

  İyi günler,

  19.07.1960 doğumluyum. Ailece organ yaşımız genç sanırım. Görünüşüm en fazla 43-45 yaşlarında. Halen çalışıyorum.İş müracaatlarında doğum tarihi yazdığımdan işe girmem zor oluyor.Mali muşavirim. Genç kızken de gelişimim 28-29 yaşlarında tamamlandı. Doktora gittiğimizde organ yaşının tamamlanmadığını söylemişlerdi. Görünümüme yaşım hiç uymuyor. Yaşımı küçültebilirmiyim. Dava ile siz ilgilenebilirmsiniz.Teşekkürler.

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00