1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Ceza
 4. »
 5. Yatar Hesaplama *2023 İnfaz Yatar Hesaplama

Yatar Hesaplama

Yatar hesaplama olarak halk arasında bilinen kavramın hukuki karşılığı müddetname, infaz hesaplamadır. Yatar hesaplama asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesi tarafından sanık aleyhine verilen kesinleşmiş hapis cezasının ne kadarlık kısmının cezaevinde geçirilmesi gerektiğinin hesaplanmasıdır. Hükümlü hakkında verilen cezanın bir kısmını cezaevinde çekerken şartların gerçekleşmesi halinde cezanın bir kısmını da denetimli serbestlik altında tamamlayabilir. Yine hükümlünün koşullu salıverilmesi de mümkündür. Yatar hesaplama yapılırken denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümleri dikkate alınmalıdır. Suçun işlendiği tarih yatar hesaplama açısından büyük önem arz etmektedir. Bu hususa aşağıda değineceğiz.

İnfaz Yatar Hesaplama

İnfaz Yatar Hesaplama

Yatar hesaplama yaparken ilk etapta dikkat edilmesi gereken tarih 30.03.2020 tarihidir. Bu tarihe kadar işlenen suçlar açısından 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun geçici 6. maddede değişiklik yapılmış ve geçici 9. madde kanun metnine eklenmiştir.  Koşullu salı verilme ve denetimli serbestlik süreleri de göz önünde bulundurularak ceza yatar hesaplama yapacağız.

Ceza Yatar Hesaplama

30.03.2020 tarihine kadar aşağıda belirteceğimiz suçlarda uygulanacak koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleri göz önünde bulundurularak yatar hesaplama yapılacaktır. Buna göre 5275 Sayılı Kanununun değişen geçici 6. maddesinde ayrık tutulan suçlar şunlardır:

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
 • Eziyet suçu ( TCK 96)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)
 • Üstsoya, eşe, kardeşe veya altsoya ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olanlara karşı işlenen kasten yaralama suçu ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu,
 • İşkence suçu (TCK 94 ve 95),
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu (TCK 188)
 • İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç.

30.03.2020 tarihine kadar işlenmiş olmak kaydıyla yukarıda sayılan suçlar hariç olmak üzere diğer suçlarda 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik için koşullu salıverilmesine bir yıl süre kalmış olması şartı aranırken bu geçici maddeyle beraber bu süre üç yıla çıkarılmıştır.

Koşulla salıverilmesine üç yıl veya daha az kalan hükümlü hakkında bu geçici maddeyle denetimli serbestlik kararı verilebilecektir. Yetişkinlerin koşullu salıverilmeden faydalanabilmesi için cezasının 1/2′ sini ceza infaz kurumunda çekmeleri gerekmektedir.

Yatar hesaplama işleminde dikkate alınan denetimli serbestlik hakkının şartları böylelikle hafiflemiştir. Denetimli serbestlikten faydalan hükümlü sayısı bu değişiklik ile artmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte 30.03.2020 tarihine kadar işlenmiş ve altı yıl veya altı yıldan az hapis cezası alan kişi cezaevinde yatmadan tahliye olabilmektedir.

Yatar hesaplamayı birkaç örnekle somutlaştıralım;

 • Kasten yaralamadan üç yıl hapis cezası alan kişinin yatarı yoktur.
 • İntihara yönlendirme suçunun TCK 84. maddenin 3. fıkrasından yargılanan kişi 8 yıl hapis alması durumunda; koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilmesi için öncelikle 8 yılın yarısı olan 4 yıllık süreyi kural olarak ceza infaz kurumunda geçirmelidir. Lakin 3 yıl kala denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanabileceği için kişi 1 yıl yatar ve 3 yıllık süreyi de denetimli serbestlikte geçirir.
 • TCK 99. maddesinin 1. fıkrasından çocuk düşürtme suçundan yargılanan kişinin 10 yıl hapis cezası alması halindeki durumda yatar hesaplama yapalım; Öncelikle hapis cezası ikiye bölünür, çıkan sonuçtan 3 yıllık denetimli serbestlik süresi çıkarılır. Bu formülü uyguladığımızda 10 yıl hapis cezası alan kişinin yatarının 2 yıl olduğunu görürüz.

0-6 Yaş Arası Çocuğu Bulunan Kadınlar ve Yetmiş Yaşını Bitirmiş Hükümlüler Hakkında Yatar Hesaplama

0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın ve yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında yeni denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanabilmesi için öncelikle suçun 30.03.2020 tarihine kadar işlenmiş olması gerekmektedir. Düzenlemeden önce  2 yıllık denetimli serbestlik süresi ilgili geçici maddeyle 4 yıla çıkarılmıştır.

Aşağıdaki suçlar istisna tutulmuştur bu suçlarda yeni denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz:

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104 ve 105)
 • İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Hastalık, Engellilik Vb. Sebeplerle Hayatını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler Hakkında Yatar Hesaplama

Yatar hesaplama yapılırken kişinin şahsi durumuna bakıldığı durumlar vardır. Bu zümrelerden biri de hastalık, engellilik, kocama sebebiyle hayatını bir başkasının yardımı olmadan idame ettirmeyen altmış beş yaşını tamamlamış hükümlülerdir. Bu durumda koşullu salıverilme için gereken süreler dikkate alınmaz, hükümlünün cezasının tamamının denetimli serbestlikle çektirilmesine karar verilebilir. Suç 30.03.2020 tarihine kadar işlenmiş olmalıdır.

Yine bu düzenlemeden aşağıdaki suçlar ayrı tutulmuştur:

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104 ve 105)
 • İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Çocuk Hükümlüler Hakkında Yatar Hesaplama

Çocuk hükümlüler hakkında yatar hesaplama yaparken çocuğun yaşı dikkate alınır. Çocuklar hakkında yine yetişkinlere uygulanan hükümler uygulanır. Koşullu salıverilmeden faydalanabilmeleri için verilen cezanın 1/2′ sini ceza infaz kurumunda çekmelidirler. Denetimli serbestlik süresi 3 yıldır. Suç 30.03.2020 tarihine kadar işlenmiş olmalıdır.

Çocuk hükümlüler hakkında yatar hesaplama yaparken;

 • Çocuğun on beş yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, üç gün sayılacaktır.
 • Çocuğun on sekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün ise iki gün sayılacaktır.

ve yatar hesaplama bu doğrultuda yapılacaktır.

Yatar Hesaplamada Denetimli Serbestlik

Yatar hesaplama yaparken öncelikle dikkat etmemiz gereken hususun suçun 30.03.2020 tarihine kadar işlenip işlenmediğidir.

Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanabilmek için:

 • Kişinin, avukatının veya yasal temsilcisinin denetimli serbestlikten faydalanmak için talep içeren yazılı bir dilekçe sunması,
 • Denetimli serbestlik talebinde bulunan hükümlünün iyi halli olması,
 • Denetimli serbestliğe konu suç 30.03.2020 tarihine kadar işlenmişse koşullu salıverilmesine 3 yıl kalmış olması,
 • Denetimli serbestliğe konu suç 30.03.2020 tarihinden sonra işlenmişse koşullu salıverilmesine 1 yıl kalmış olması,
 • Hakim kararı.

Denetimli Serbestlikte Verilebilecek Yükümlülükler

 • Ücretsiz olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma,
 • Belirli yerlere, bölgelere gitmeme,
 • Belirli programlara katılma,
 • Bir konutta gözetim altında tutulma,
 • Konut dışında bir bölge veya mekanda gözetim altında tutulma.

Yatar Hesaplama

Sonuç

Yatar hesaplamanın hukuktaki karşılığı müddetnamedir. Müddetname savcılıklar tarafından düzenlenir ve hükümlünün ceza infaz kurumunda geçireceği süreyi belirtir. Yani yatar hesaplama kısaca hükümlünün cezaevinde geçireceği sürenin hesaplanmasıdır. Yatar hesaplama yaparken hükümlünün kişisel durumuna bakmak gerekmektedir. Yatar hesaplama yetişkinler için ayrı, çocuklar için ayrı, 0-6 yaş arasında çocuk sahibi hükümlüler ve yetmiş yaşını doldurmuş hükümlüler açısından ayrı, hastalık, kocama gibi sebeplerle hayatını bir başka kişinin desteği olmadan idame ettiremeyen altmış beş yaşını tamamlamış kişiler hakkında ayrı yapılır.

Yatar hesaplama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise suçun 30.03.2020 tarihine kadar işlenip işlenmediğidir. 30.03.2020′ ye kadar işlenen suçlar hakkında yapılan yatar hesaplama farklı, 30.03.2020 tarihinden sonra işlenen suçlarda ise bu hesap farklı yapılacaktır. İşbu sebeple alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak son derece önem arz etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yatar hesaplama bir ceza davası sonucunda mahkumiyet cezası alan kişinin cezasının ne kadarlık kısmını ceza infaz kurumunda geçireceğine ilişkin yapılan hesaplamadır. Hükümlünün ceza infaz kurumunda infaz edilecek olan cezası Cumhuriyet Savcılıkları tarafından verilen müddetnamede belirtilir.

Yatar hesaplama yaparken hükümlünün kişisel durumu, yaşı, suçun niteliği, suçun işlendiği tarih, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleri esas alınır. Tüm bu unsurlar ve mevcut yasa göz önünde bulundurularak hükümlünün ceza infaz kurumunda kalacağı süre hesaplanabilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

21 Responses
 1. İbrahim

  Benim dosyam 2010dan uyuşturucu suçundan 12 sene sonra ceza aldım 4/2 sonra birde polise mukavemeden aldım tomlamda 5 sene 10 ay 24 gün ben bunun 720 yattım şimdi ben denetimliye ne zaman cikcam sizce

 2. Emre

  Selam ben kasten yaralamadan 2.6 ay ceza aldım fakat 210 gün mahsup var geriye 8 ay yatar kalıyor ancak ceza 1 yıldan düşük olduğu için içeri girmeyeceğim sormak istediğim husus şu 2013 de 6 ay cezaevinde yattım sonra mahkeme bana tutuksuz yargılama verdi 6 ay boyunca karakola imza attım geriye 6 ay kaldı dosyamı temiz ettiğim için Yargıtay süreci çok uzun sürdü 2014 Yargıtay’a gönderdim Yargıtay kararı 24 Nisan 2022 de açıklandı onama verdi peki geriye ne kadar denetimli kalıyor benim ? Bildiğim kadarı ile 6 ay denetim yaptım geriye kalana 2 ay sanırım ? Yardımcı olursanız çok sevinirim saygılarımla

 3. yagmur

  mrb ben uyusturcdan 6 sene 3ay aldim duc tarihim 2015 dsardan werd 2015 de girdim 2017 tarihinde 6sene 3ayla tahliye edildimi 2019 tarihnde cezam onayladi kapalida yattim aciga gtmrm gerekrken gitmedim yanimda bir yasinda oglum vardi ustelik hamileydim 2020 tarihnde dogum yaptim erteleme aldm suc tarihimde gidip teslim oldum displn cezasi 5ay 2/3 3ay yattim ve hucre yattim 6sene 3ay maddesi 3/4 toplamda 817 gun yatarim var suan acik ceza ewi mahkumuyum kapalidan aciga sewk ettiler izinliyim 31 mayista izinler bitio 2 cocugm var 4 ve 2 yaslarndalar ben denetim serbestlikten faydalaniomuyum yani izinm bitip teslim oldgmda denetimemi cikicam yoksa ben mi basvuracagm yardmci olurmusunz

  1. Cengiz

   Selwmun aleyküm 2013 tarihinde arkadaşıma bir tane içmelik Esrar maddesi verdim karşılıksız şekilde ve bundan 4 sene 2 ay ceza aldim 2013 te yargılanma hala devam ediyor oluda onandı yatati nedir acaba

 4. Vildan

  Uyusturucu cezasin da 10 sene 6 ay verilen cezanjn yatari nedir ve kişi mukerrirse taplam ne kadar yatar.Kapalisi açığı denetimi ayri ayri ne kadar yapiyo

 5. Güven

  2016 tarihli 142/2 e bilişim suçlaması ile 2021 tarihinde onaylanan dosyadan 5 yıl ceza aldım bir ay kapalida kaldım açık ceza evine gönderilmek sureti ile izine cikarttilar.kosullu salıverme 2025 yaşıyor muddetnamede .2021 Aralık ayında kapalı cezaevinden çıktım.Dosyamin durumu ne olur ?

   1. Ümit

    Slm cinsel taciz sucundan 2 yil 6 ay aldim yatari nedir kapali da mi acik da mi uatarim acaba yoksa denetim serbestligimi verilir

 6. Murat

  Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8sene 4ay cezam onaylandi.toplamda 33 ay yattım cezayı dışardan aldım tahliye oldum daha sonra Yargıtay bu cezayı onayladı 20 gün kapalı da yattım daha sonra kurula çıktım .oradan açık ceza evine gönderildim .3 gün orda kaldıktan sonra covit iznine gönderildim suç tarihim 2020 .şuan izinler bittiğinde açık cezaevinemi dönmem gerekiyor yoksa denetimli serbestlik uygulanacakmi bana .

 7. Nagihan

  Merhaba 2 yıl 2 ay hapis cezası onanması durumunda denetimli serbestlik ya da para cezasına çevirme olur mu? Suçlu 18 yaşında suçun işlendiği tarihte ve 19 yaşında ki bir kişinin numarasını karta bastırıp dağıtma suçu. Tehditle bunu yaptıran kişiye para cezası verildi ama kartları zorla hazırlayan kişi kendi bilgisayarında tespit edildiği için böyle ceza çıktı

 8. elif

  iyi günler benim 4yil iki ay hapis karari verildi benm karrimla baska hesapran dolandirma yapmislar suc bnm ustume atildi 4 yil iki ay hapis dediler ne kadari yatilir ennbuyugub8 yasinda5 cocugum var biri yenindogdu

  1. Önder

   Yıl 2013 2 ci Ayin 20 Sinde 188 Uyuşturucudan İçeriye Girdim Yaklaşık 29 Ay İçeride Kaldim 6 yıl 3 Ay Ceza Aldı Taliye Oldum Yargıtay Gönderdim Dosya Daha Gelmedi Uyap Vatandaslik Portalindan Takip Ediyorum Dosya Daha Yeni İncelemeye Alınmış Sizce Ne Olur

 9. Rakip

  Selam aleykum kolay gelsın ustam
  Ben suan 2 yıl 8 ay ceza yatıyorum pandemıden dolayı dısardayım bana 2yıl 7 ay + 7 ay olmak uzere ıkı ceza daha geldı yattığım ceza polis dırenme sımdı gelen ıkı dosyada uyusturucudan ustam ne olur bunun sonucu Bı bılgınız varmı aceba yardımcı ola bılirsenız cok memnun olurum

 10. Mihriban

  Eşim 4 ayrı suçtan 38 sene aldı aftan faydalanabilirmi 13 sene yatmışlığı var koşullu salıvermeden faydalanabilirmi?

 11. Emilah

  Hayırlı akşamlar nişanlim 2019 da uyuşturucu suçundan içeri girdi 13 yıl 9 ay ceza aldı bu cezanın yatarı ne kadar ve kaç yılını kapalı da geçirdikten sonra açık ceza evine geçer yardımcı olur musunuz tşk ederim hayırlı akşamlar

 12. Halime

  Hayırlı akşamlar nişanlim uyuşturucu suçundan 13 yıl 9 ay ceza aldı bu cezanın yatarı ne kapalı da kaç yılını geçirip açık ceza evine geçiş i gerçekleşiyor suçun işlenme tarihi 23.04.2019 yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler

  1. Erhan

   Selamın aleyküm kardesım benim dosyam 2010 yılında ve 2023 yılında karara baglandı toplam 5 yıl 2 ay 15 gun ceza aldım suç bilişim suçu kapalıda yatarı nedir

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00