1. Ana Sayfa
  2. »
  3. İş
  4. »
  5. Malulen Emeklilik Şartları *2022 Yeni Yasaya Göre

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik şartları kişinin maluliyet yaşaması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Bir hastalık veya kazaya bağlı olarak vücut bütünlüğünde oluşacak yetersizlikler maluliyet olarak adlandırılır. Malulen emeklilikte sigortalı işçiler açısından emekli olabilmek için malulen emeklilik şartlarının sağlanması gereklidir. Malulen emeklilik şartları söz konusu olduğunda işçinin 10 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması ve asgari 1800 günlük prim ödemesi yapması lazımdır. Malulen emeklilik şartları gereği hizmet süresi de önemli bir unsurdur. Çalışanın yaşadığı güç kaybı oranı bu süreçte önemli hale gelirken en az %60 oranında bir güç kaybı yaşanması oldukça önemlidir.

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik şartları arasında yer alan güç kaybının belgelenmesi zorunlu olurken alınacak raporların meslek hastalıkları hastanesinden olması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçinin meslek hastalıkları hastanesine sevk edilmesi gerekirken işçi buradan rapor almalıdır. Malulen emeklilik şartları arasında işçinin işe başladıktan sonra iş gücü kaybı yaşamış olması da yer alır.

SGK resmi sitesi üzerinden yapılan malullük tanımı ise şu şekildedir:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik şartları arasında yer alan 1800 gün prim ödeme koşulu kişinin başka birinin bakımına muhtaç olması durumunda ve %60’tan fazla maluliyete sahipse aranmamaktadır. Bu durumda kişinin 1800 gün prim ödemesine bakılmaksızın malullük aylığı alması mümkün olur.

Malulen emeklilik noktasında devlet memurları açısından da bazı koşulların varlığına gerek duyulurken devlet memuru vazife başında olduğu sırada maluliyet yaşarsa vazife malulü olur. Bu tür çalışanlar açısından ise 10 yıldır çalışıyor olmasının yanı sıra 1800 iş günü prim ödemiş olmak gerekmektedir.

Bu tür bir durumda maluliyet yaşayanlar açısından vazife malullüğünden söz edilebilir. İşçi bir iş kazasına bağlı olarak malul olduğunda öncelikle hukuki süreci takip etmesi gerekecektir. Bunun için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekir.

  • SGK’ya yapılacak başvurularda kazaya bağlı olarak oluşan maluliyetin iş gücü kaybında ortaya çıkardığı oranın tespit edilmesi gerekmektedir. İşçi bir iş kazası sonucunda iş gücü kaybı yaşadığını tespit ettirmelidir.
  • SGK’nın kuracağı komisyon aracılığı ile de iş kazasının tespit edilmesi gerekirken iş kazası olduğunun anlaşılması durumunda işçinin sağlık kuruluşuna sevki gerçekleştirilir.
  • İşçi malulen emeklilik şartları ile ilgili olarak koşulları sağladığında emekli olabilmektedir.

Memur Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik şartları söz konusu olduğunda işçinin iş kazası nedeni ile malulen emekli olmasına yönelik olarak yapılması gereken işlemler olmaktadır. Bunun için SGK iş kazası olduğu yönünde bir karar aldığında ve işçiyi bir sağlık kuruluşuna sevk ettiğinde sağlık kurulu raporu alınır.

Malulen emeklilik şartları arasında yer alan sağlık kurulu raporu bu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmalıdır. Bu rapor SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilmektedir. Bu raporlar sayesinde işçinin iş kazasına bağlı olarak yaşadığı iş gücü kaybı oranı tespit edilir.

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Malulen emeklilik şartları arasında öncelikle işçinin uğradığı işgücü kaybının resmi olarak raporlanması gerekmektedir. İş kazasının olduğunun tespitinin ardından iş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan iş gücü kaybı sağlık kurulu raporları ile resmileştirilmek zorundadır.

Sağlık kurulunda yapılan inceleme ve muayenelerin ardından işçide oluşan iş gücü kaybı oranı raporlanarak öncelikle ilgiliye tebligat yapılır. Raporlara işçinin itiraz etme hakkı bulunurken sağlık kurulu işçinin meslekte kazanma gücünü kaybetmediğine dair rapor da verebilir.

İşçinin bu tür bir karara itiraz etmesi durumunda ise yapılması gereken işçinin SGK ve işvereni hasım göstermek sureti ile maluliyet tespit davası açmaktır. İş hukuku kapsamında yer alacak bu tür davalarda iş mahkemeleri görev alır.

Malulen Emeklilik SGK

Malulen emeklilik şartları arasında yer alan işçinin iş gücü kaybına ilişkin sağlık kurulu raporlarına belirleyici bir nitelik taşır. İşçinin bu duruma bağlı olarak raporların kendisine tebliğinden itibaren 6 aylık sürede Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu kurumun kararları SGK için bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

Malulen emeklilik şartları arasında işçinin sigortalı olarak çalışıyor olması ve maluliyet durumunun çalışırken ortaya çıkması yer almaktadır. Ayrıca işçi 1800 gün prim ödeme koşulunu da yerine getirmiş olmalıdır. İşçinin en az 10 yıldan beridir de sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir.

Malulen emeklilik şartları yerine getirildiğinde ilgili kişilerin başvurması gereken merci, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü olmaktadır. Maluliyet tespiti sırasında bazı mevzuatlar dikkate alınır.  Maluliyet ile ilgili olarak sağlık raporu alınırken başvurulacak hastaneler; Devlet Üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Askeri Hastaneler olmaktadır.

Bipolar Bozukluk Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik şartları sağlandığında işçi için malulen emeklilik hakkının kazanılması söz konusu olur. Başvuru yapılacağı zaman kuruma bazı belgelerle müracaat edilmesi gerekirken bunlardan biri de maluliyet talep dilekçesidir. İlk işe giriş belgesi, erkek sigortalılardan istenen askerlik süre belgesi, ilk işe giriş sağlık raporu da istenilen evraklardan bazılarıdır.

Malulen emeklilik şartları taşıyan kişiler için bu haktan yararlanmak mümkün olurken belgelerin eksiksiz ve tam olarak kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibinin kuruma sunacağı belgeler arasında sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı olan tıbbi belgeler, sigortalının mevcut rahatsızlığına bağlı olarak daha önce alınan raporlar, epikrizler de yer alır.

Malulen emeklilik şartları taşıyan kişilerde psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklar da söz konusu olabilir. Bu tür rahatsızlıkların tedavi edilmesine rağmen çalışma olanağı vermemesi durumunda raporlarla belgelenmesi gerekir. Bipolar bozuklukların ortaya çıkması halinde ve tedaviye yanıt alınamaması durumunda koşulların sağlık raporları ile belgelenmesi gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Şartları SGK 2021

Malulen emeklilik şartları söz konusu olduğunda 10 yıldır sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemek gerekmektedir. Malulen emeklilik için gerekli olan koşullardan biri de sağlık kurulu raporlarıdır. Bunun için kişinin çalışma gücünü %60 oranında kaybetmiş olduğunun belgelenmesi gerekirken çeşitli hastaneler bu raporları verir.

Malulen emeklilik şartları bazı psikolojik hastalıkların yanı sıra fiziksel iş gücü kayıplarında da rapor almayı gerekli kılmaktadır. Çeşitli hastanelerden alınacak bu raporlar için Devlet Üniversite Hastaneleri veya Askeri Hastaneler gibi sağlık kuruluşlarına başvuru gerekmektedir.

Tedavi edilmesine rağmen çalışma olanağı vermeyen ve psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklarda da çalışma gücü %60 oranında kaybedildiğinde malulen emekli olunabilmektedir. Bu durumda da sağlık kurulu raporu alınması zorunludur.

Malulen emeklilik şartları işçide ortaya çıktığında kendisine malulen emekli aylığı bağlanabilmektedir. Başvuru sahipleri için ret kararının kurumdan alınması durumunda ise Yüksek Sağlık Kurulu’ndan yeni bir inceleme talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yüksek Sağlık Kurulu bu aşamada hastanın raporları üzerinden inceleme yaparken branş uzmanlarının görüşlerine başvurarak yeni bir tetkik yapar. Malulen emeklilik şartları sağlanabilmesi için talep edilen belgelerin eksiksiz ve tam olması zorunludur.

Malulen emeklilik şartları karşılanabilmesi için, işçi malulen emekli olmak adına yetkili kurumlara başvuru yaptığında düzenlenecek il sağlık kurulu raporu karar verme konusunda yetersiz olursa ya da eksik bulunması durumunda ara karar verilebilmesi gündeme gelir. Bu ara karar aşamasında ise başvuru sahibinin eksik belgelerinin tamamlanabilmesi mümkün olur.

Malulen Emeklilik Şartları

Sonuç

Malulen emeklilik şartları ile ilgili olarak koşulları taşıyan işçilerin sağlık kurulu raporunun yanı sıra sigortalı çalışma süresi açısından da 10 yıllık bir süreye ihtiyacı olur. 1800 gün primlerin ödenmiş olması ve çalışma gücü kaybının da sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş olması zorunludur. Malulen emeklilik şartları noktasında yeterlilik gösteren işçilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü yetkili servislerine başvuru yapması gerekmektedir. Malulen emeklilik şartları sürecinin en kısa sürede tamamlanması adına deneyimli bir İş Hukuku Avukatı ile iletişim sağlanarak hukuki destek alınması oldukça yararlı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Malulen emeklilik şartları arasında; kanser hastalıkları, epilepsi, Parkinson sendromu, anemi, beyin tümörü, karaciğer sirozu, organ nakli, uzuv kayıpları, zeka geriliği ve şizofreni başta olmak üzere birçok hastalığı kapsamaktadır.

Malulen emekli olmak için iş gücü kaybının en az %60 olduğunu tespit eden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

Maluliyet oranının tespit edilmesi için kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik merkezine yazılı başvuru yapılmalıdır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Benzer Makalelerimiz

Bir yorum yazın

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

0-542-782-98(Yetmişsekiz)

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00