1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Kanun
 4. »
 5. TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

TCK 53; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi “Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma” hükümlerini düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 53. madde hükmünde düzenlenen Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma madde metni şu şekildedir;

TCK 53

(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)(2) ,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir. (2)

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (1)

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

TCK 53

TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Kanun Düzenlemesi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma güvenlik tedbirine ilişkin kanun düzenlemesini görüntülüyorsunuz. Bu madde TCK’nın GÜVENLİK TEDBİRLERİ başlıklı İKİNCİ BÖLÜM’ünde yer almaktadır. Bu madde toplamda 6 FIKRADAN oluşmaktadır. (TCK 53/1, TCK 53/2, TCK 53/3, TCK 53/4, TCK 53/5, TCK 53/6)

Madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden bugüne değişikliğe uğramıştır. Görüntülediğiniz madde metni en güncel halidir. Bu yasal düzenlemeye ilişkin güncel Yargıtay ve İstinaf kararlarına web sitemiz üzerinden Makalelerimiz başlığından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

TCK 53 Yargıtay Kararı

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürmeye yardım etme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, takdire ve bozma nedeni saklı kalmak üzere tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş ve reddedilmiş, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçundan elde edilen delillerin mahkumiyete yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık … müdafiinin; meşru savunmaya, sanık … müdafiinin; bir sebebe dayanmayan, katılan vekilinin; sanık … hakkında 37. madde delaletiyle hüküm kurulması gerektiğine, sanık … hakkında 29. maddenin uygulanmasının hatalı olduğuna, her iki sanık hakkında da tasarlamadan hüküm kurulması getektiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

Sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürmeye yardım etme suçu yönünden;

Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. ve 2015/85 K. sayılı kararı ile TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama kanuna aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK’un 322. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasının mahsus bölümünde yer alan TCK’nın 53. maddesinin (TCK 53) uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek TCK’nin 53/1-2-3. maddelerinin (TCK 53) tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN, mahkumiyet hükmü ile sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçundan kuruan beraat hükmünün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak ONANMASINA,

Sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçu yönünden yapılan incelemede;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık … ile maktul … arasında geçmişe dayalı bir takım anlaşmazlıklar ve husumetlerin bulunduğu, sanık …’ün de, sanık …’in yakın arkadaşı olduğu, olaydan bir gün önce maktul … ile sanık …’in aralarındaki geçmişe yönelik husumet nedeniyle tartıştıkları, bu tartışma sırasında sanık …’ün yüzünden hafif şekilde yaralandığı, olay günü sanıklar …, … ve …’ün önceki olay nedeniyle sanık …’ye ait araç ile maktulün ikametinin önüne geldikleri, gelirken sanık …’in av tüfeğini araca koyduğunu, sanıkların evinin önünde alkol alan maktulün yanına gelerek araçtan indikleri, sanık …’in araçtan inerken yanında getirmiş bulnduğu tüfeği de yanına aldığı, sanıklar … ile …’in maktule önceki olay nedeniyle küfür ve tehdit içerikli sözler söyledikleri, maktulün de karşılık verdiği, bu şekilde maktul ile sanıklar arasında çıkan tartışmanın kavga boyutuna ulaştığı, sanık …’in bu sırada av tüfeği ile maktule yakın mesafede birden fazla defa ateş ettiği, bu ateş neticesinde maktulün karın bölgesinden yaralandığı ve akabinde öldüğü olayda;

Sanık … ile diğer sanıkların birlikte maktulün evinin önüne giderek maktule sataştıkları ve tartışmanın sanık …’in sanık …’e olanlarla ilgili hesap sorması şeklinde başladığının gerek sanıklar gerekse tanık … ve tanık … anlatımları ilede sabit olduğu anlaşıldığı, maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden herhangi bir söz veya davranış bulunmadığı halde yazılı şekilde sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 21/10/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Esas: 2020/ 1123 Karar: 2020/ 2471 Karar Tarihi: 21.10.2020

TCK 53 Anayasa Mahkemesi Kararı

RGT: 24.11.2015
RG NO: 29542

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesi (E.2014/140, E.2014/141)

İTİRAZLARIN KONUSU: 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 53. maddesinin; (TCK 53)

1- (1) numaralı fıkrasında yer alan “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;… ” bölümünün, fıkranın (b) bendinde yer alan “…seçilme ehliyetinden… ” ibaresi yönünden,

2- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…hapis cezasına…” ibaresinin, fıkranın (b) bendi yönünden,

3- (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Seçme ve… ’’ ve “…ve diğer siyasi hakları kullanmaktan ” ibarelerinin,

4- (2) numaralı fıkrasının, aynı maddenin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi yönünden,

5- (4) numaralı fıkrasında yer alan “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya…” ibaresinin, aynı maddenin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi yönünden,

Anayasa’nın 2., 10., 11., 12., 13., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 76. ve 101. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebidir.

OLAY: Sanıklar hakkında hırsızlık ve yaralama suçlarından dolayı açılan kamu davalarında, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptalleri için başvurmuştur.

Devamını Oku

Son güncelleme: 29.08.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 53 Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma güvenlik tedbirini ifade eder. Güvenlik tedbiri, kasten işlenen bir suç sebebiyle hükümlünün hangi haklardan yoksun bırakılacağına ilişkin kanuni düzenlemeyi içerir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
 1. Akif

  Merhaba Avukat Bey
  Ben engeli bir vatandaşım.
  2015 yılında 15 gün kapalı cezaevinde yattım. Şimdi üniversiteyi bitirdim ekpss hazırlanıyorum. Vatandaşlık bölümünde bazı sorular kafama takıldı. Cezamı yattım çektim. TCK’nın 53.1 bendinde yatmıştım. Bu engeli memur olmama engel olur mu? Bu konuda bilginize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00