1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Borçlar
 4. »
 5. Tahliye Davası *2023 Güncel

Tahliye Davası

Tahliye davası kiraya verilen taşınmazın, malik veya kiracıdan kaynaklanan sebeplere dayanılarak boşaltılması için açılan davadır. Bir diğer ifadeyle tahliye davası kiracının haklı sebeplerin varlığı halinde bulunduğu taşınmazdan çıkarılmasının mahkemeden istenmesidir. Kira sözleşmesi ve tahliye davasına ilişkin düzenlemeler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Tahliye konusu aynı zamanda 7101 Sayılı İcra İflas Kanununda da kendine yer bulmuştur. Şartların oluşması halinde tahliye davası açılmaksızın kiracının tahliyesi kılınmıştır.

Tahliye Davası Ne Demek

Tahliye Ne Demek?

Tahliye davası sebepleri, şartları ve tüm unsurları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 350 – 356 maddeleri arasında hüküm altına almıştır. Kiraya verenden kaynaklanan veya kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye davası açılabilir. Kiraya verenden kaynaklanan özel sebepler 350. ve 351. maddelerde düzenlenmiştir.

Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler

Tahliye davasında kiraya verenden kaynaklanan sebepler ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi mevcut malikin gereksinimi, taşınmazın yeniden inşası, imarı. İkincisi ise yeni malikin gereksinimidir.

Mevcut Malikin Gereksinimi, Taşınmazın Yeniden İnşası, İmarı

 • Kiralananın konut ya da işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu kiralananın sahibi, varsa eşi, alt veya üst soyu, kanundan kaynaklanan sebeplerle bakmakla yükümlü olduğu kişiler uhdesinde doğmuşsa,
 • Kiralanan üzerinde esaslı onarım, genişletme, değiştirme gerekli ve bu inşaların yapılması sırasında taşınmazın kullanılması mümkün değilse,

Belirli süreli kira sözleşmesi söz konusuysa sürenin sonunda dava açılarak kira sözleşmesine son verilebilir. Sözleşmenin belirsiz süreli olması halinde genel hükümlere uygun olarak ve fesih bildirimi sürelerine uyularak bir ay içinde açılabilecek tahliye davası ile kira sözleşmesi sona erdirilebilir.

Yeni Malikin İhtiyacı

 • Kiralananın yeni maliki kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kendisinin, alt veya üst soyunun, eşinin bir konut veya işyeri olarak bir gereksinimi doğması halinde kiralananın el değiştirme tarihinden itibaren bir ay içerisinde durum kiracıya bildirilmelidir. Bildirimi takiben altı aylık sürede de açılacak bir davayla kira sözleşmesi sonra erdirilebilir.
 • Gereksinim dolayısıyla sözleşme kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılmasıyla da sona erdirilebilir.

Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler

Tahliye davası kiraya verenin veya yakınlarının ihtiyaçlarından, kiralananın inşası ve imarı sebebiyle açılabileceği gibi salt kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması gibi nedenlerle de açılabilir. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle doğan tahliye davası hakkı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 352. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

 • Kiracı yazılı bir tahliye taahhüdü vermiş ise taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmak zorundadır. Kiracı bu süre içerisinde kiralananı tahliye etmezse kiraya veren, kiracının tahliyeyi taahhüt ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde tahliye davası açabilir.
 • Bir yıldan kısa süreli olan kira sözleşmelerinde kira süresi içerisinde kiracı tarafından kira bedeli ödenmez ve kiraya veren tarafından kiracıya iki haklı ihtarda bulunulması halinde kira süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde tahliye davası açılabilir.
 • Kira sözleşmesi bir yıl veya daha uzun süreliyse kiracı bir kira yılı içerisinde kira borcunu ödemeyerek iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması şartıyla ilgili kira yılının bitiminden başlayarak kiraya veren tarafından tahliye davası açılabilecektir.
 • Kiraya verenin kira sözleşmesi yapılırken bilmemesi kaydıyla, kiracının veya eşinin aynı ilçe veya belediye sınırları içerisinde oturmaya, yaşamaya elverişli bir konutunun bulunması halinde sözleşme bitimini takiben bir aylık sürede tahliye amaçlı dava açılabilir.

Yukarıda sayılan sebeplerin varlığı halinde kiraya veren tarafından tahliye davası sulh hukuk mahkemesinde açılabilir. Genel yetki hükümleri uygulanır.

Kiracı hakları konusunda ilgili makaleden bilgi alabilirsiniz.

İlamsız İcra Takibi ile Tahliye

Tahliye davası 6098 Sayılı Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Dava açmadan tahliye talepli icra takibi ile de kiracının tahliyesi mümkün olabilmektedir. Kira bedelinin ödenmemesi veyahut kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kiracı taşınmazdan çıkmaz ise ilamsız icra yolu ile kiracının tahliyesi sağlanır. Tahliye davası açmadan ilamsız icra takibiyle kiracının taşınmazdan çıkarılabilmesi için gerekli olan şartlar 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda hüküm altına alınmıştır.

Kiracının Temerrüdü

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 315. maddesine göre; kiracı, kira bedelini veya yan giderleri ödemezse, kiraya veren tarafından yazılı olarak kiracıya bir süre verilir. Verilen süre içerisinde ödeme olmaması halinde kira sözleşmesinin fesih edileceği bildirilir. Konut ve çatılı iş yerlerinde kiracıya verilmesi gereken minimum süre otuz gün olmalıdır. Konut ve çatılı iş yeri dışındaki kiracılara ise en az on günlük süre verilmelidir. Bu süreler kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihin ertesi günü işlemeye başlar.

Yine aynı kanununun 362. maddesinde ise ürün kirasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ürün kirasına ilişkin bir sözleşme mevcutsa kiracı kira bedelini ve yan giderleri kira yılının, en geç ise kira süresinin bitiminde ödemelidir. Ödenmemesi halinde kiraya veren yazılı olarak minimum altmış günlük süre vererek ödeme yapılmaması halinde sürenin sonunda sözleşmeyi fesih edebileceğini ihtar edebilir.

Kiraya veren bu sürelere riayet etmek şartıyla kira borcunun ödenmemesi sebebiyle icra dairesine başvurarak ilamsız icra takibiyle tahliye yoluna başvurabilir. Muaccel, vadesi geçmiş kira borçlarının ödenmesi için kiracıya icra dairesi marifetiyle ödeme emri gönderilir. Kiracı ödeme emrine yedi gün içinde icra itiraz dilekçesi ile itiraz edebilir. Herhangi bir itiraz söz konusu olmaz ise icra takibi kesinleşir ve kiracı otuz gün içerisinde kira borcunu ödemek zorundadır. Kira borcuna itiraz edilmez ve otuz gün içerisinde borç kapatılmazsa kiraya veren icra mahkemesine başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilir.

Tahliye talepli ilamsız icra takibine kiracı tarafından yedi gün içerisinde itiraz edilirse takip duracaktır. Duran takibin kiraya veren tarafından kaldırılabilmesi için altı ay içerisinde itirazın kaldırılması davası icra mahkemesinde açılmalıdır. Altı aylık süre kiraya verenin itirazı öğrenmesinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İcra Mahkemesi tarafından kiraya verenin tahliye davası kabul edilir ve kiracının tahliyesine karar verilirse kiracı bu kararı üst yargıya taşıyabilmektedir. Tahliye davasında verilen kararın icra edilebilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur. Fakat tahliye davası kararının kiracıya tebliği ile 10 günlük sürenin geçmesi gereklidir. Tahliye davasıyla verilen kararın icrasını engellemek isterse kiracı, üç aylık kira borcu kadar miktarı mahkeme veznesine yatırmalı veya kanunda geçerli sayılan bir teminat göstermelidir.

Tahliye davasıyla verilen karar kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlardan biridir. Bu sebeple kiracının tahliyesini sağlayabilmek için kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Ancak kararın kiracıya tefhim veya tebliğinden itibaren kiralananı tahliye edebilmesi için makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Taahhüt Eden (Kiracı)

Ad- Soyad / T.C Kimlik No: ………..         / ……………….. 

Kiraya Veren

Ad-Soyad / T.C Kimlik No: ………..         / …………………

Tahliye Edilecek Taşınmazın Adresi: ……………………………………………………………………………………

Taşınmazın Tahliye Edileceği Tarih: .. / .. / ..

Yukarıda adresi yazılı olan taşınmazda kiracı olarak oturmaktayım. Kiraya veren tarafından tarafıma herhangi bir bildirim olmadan, herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın yukarıda belirtmiş olduğum tarihte taşınmazı boşaltıp tahliye edeceğimi, belirttiğim tarihte tahliye edememem halinde kiraya veren uhdesinde doğabilecek tüm zararları karşılayacağımı taahhüt ederim. Tarih: .. / .. / ..

                                                                                                                                               Tahliye Taahhüdünde Bulunan

Ad Soyad:

İmza:

Tahliye Davası

Sonuç

Tahliye davası kira alacağından, kiracı veya kiraya verenden kaynaklanan diğer sebeplerle açılabilen çekişmeli davalardan biridir. Tahliye davası kiraya veren tarafından açılmaktadır. Tahliye, kiraya veren tarafından doğrudan tahliye davası ile sulh hukuk mahkemesinden istenebileceği gibi şartların varlığı halinde tahliye talepli ilamsız icra takibiyle de yapılabilmektedir. Kira alacağından kaynaklı tahliye ilamsız icra takibinin kesinleşmesi sonucunda tahliye davasının açılabileceği mahkeme ise icra hukuk mahkemesidir. Dava sonucunda verilen karar kesin hüküm teşkil etmemesine, yargı yolu açık olmasına rağmen kesinleşmesi beklenmeden icraya konularak kiracının tahliyesi sağlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye davasının sonuçlanma süresi genel olarak bir yılı aşmamaktadır. Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna göre bu süre uzayabilmektedir.

Tahliye davası kiraya veren tarafından hazırlanan yazılı bir dilekçeyle yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak açılabilir. Yine kiracının tahliyesini sağlayabilmek amacıyla tahliye talepli ilamsız icra takibi yapılabilir. İlamsız icranın kesinleşmesiyle birlikte kiraya veren kiracının tahliyesini sağlayabilmek amacıyla yetkili icra hukuk mahkemesine başvurmalıdır.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Tahliye davası kira sözleşmesinden kaynaklanan bir dava olduğundan dava işbu mahkemede görülecektir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

2 Responses
 1. MUSTAFA

  KİRAYA VEREN, TAHLİYE DAVASI AÇMA TARİHİNİ 2 AY GECİKTİRMİŞ İSE TEKRAR TAHLİYE DAVASI AÇABİLİRMİ ? AÇABİLİR İSE PROSEDÜRLER HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.
  İYİ AKŞAMLAR.

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00