1. Ana Sayfa
 2. »
 3. İcra
 4. »
 5. İcra İtiraz Dilekçesi *2021 İcra Takibine İtiraz Örneği

İcra İtiraz Dilekçesi ile İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra itiraz dilekçesi alacaklının başlatmış olduğu icra takibine karşı borçlunun itirazlarını haiz dilekçedir. İcra itiraz dilekçesi takibi yapan icra dairesine verilir. İlamsız icra takibinin söz konusu olduğu hallerde icra itiraz dilekçesi ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde verilmelidir. İcra takibinden doğrudan etkilenmiş olan herkes icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunma hakkına sahiptir.

İcra İtiraz Dilekçesi Nedir?

İcra itiraz dilekçesi borçlunun alacaklı tarafından başlatılan icra takibine karşı itirazını içeren ve icra dairesine verilmek üzere hazırlanan dilekçedir. Bir takip hukuku kavramı olarak icra itiraz dilekçesi icra takibine karşı yazılı itiraz yolu için gerekli başvurudur. İcra itiraz dilekçesinin konu olduğu itiraz aşamasını öğrenmek için öncelikle takip prosedürü safhalarını bilmek gerekir.

Bir ilamsız icra takibine ilişkin olarak borçluya tebliğ edilen ödeme emrine karşı borçluya itiraz hakkı tanınmaktadır. Bu noktada icra takibinin hangi nitelikte belgeye dayandığı veya bir belgeye dayanıp dayanmadığı hususu önem arz eder. Alacaklının alacağına ilişkin bir mahkeme kararı, ilam, ilan vb. nitelikte belgenin varlığı itirazın geçerliği açısından mühimdir. Salt alacaklının talebiyle başlayan takip olan ilamsız icra takibinde borçlunun icra itiraz dilekçesi ile icra takibi durmaktadır.

İtiraz, icra itiraz dilekçesi ile yazılı şekilde olabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itiraz icra memurunun zapta geçirmesiyle yazılı hale gelir, itirazda bulunan borçlu bu zaptı imzalar. Ancak bazı icra daireleri yoğunluk gerekçesiyle sözlü itiraz başvurularını kabul etmemekte, sadece icra itiraz dilekçesi ile yapılan itiraz başvurularını kabul etmektedir.

İcra itiraz dilekçesi ile yapılacak itirazlar takibi yapan icra dairesinde yapılır. Takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesinde icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunan borçlu, itirazın yetkili olan icra dairesine gönderilmesi için gerekli masrafları ödemekle yükümlüdür. 4949 sayılı “İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca borçludan alınmayan masraftan icra memuru şahsen sorumlu olur.

İcra itiraz dilekçesi ile yapılan itirazın süresi ve şekli İcra İflas Kanununun 62. maddesinde düzenlenmiş olup buna göre borçlu, ilamsız icra ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunmalıdır. Bu süre kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde 5 gün olarak kabul edilir ve kambiyo senedine ilişkin itirazlar icra mahkemesi nezdinde yapılır. Borçlunun takibi yapan icra dairesine gönderilmek üzere başka bir icra dairesine icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunması durumunda aracı konumunda olan icra dairesine itiraz başvurusunda bulunulduğu tarih itiraz tarihi olarak kabul edilir.

İtiraz süresinin kesilmesi söz konusu olamaz. İcra itiraz dilekçesi ile takibe itiraz edilmeksizin bu sürenin geçmesiyle birlikte icra takibi kesinleşir. İtiraz süresi hak düşürücü nitelikte olduğundan icra müdürü icra itiraz dilekçesi ile yapılan itirazın süresinde yapılıp yapılmadığını re’ sen dikkate alır.

İtiraz, borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde yapılamaz ise İİK m.65 hükmünde düzenlenmiş olan gecikmiş itiraz yoluna başvurma imkanı mevcuttur. Gecikmiş itiraz yolunda borçlu, paraya çevirme işlemi bitinceye kadar İcra Mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir. Ancak bu itirazın engelin ortadan kaktığı günden itibaren üç gün içinde yapılması gerekir.

Gecikmiş itiraz yoluna gidilmesi için sürenin kaçırılmasında borçlunun kusurunun olmaması gerekir. Dolayısıyla borçlunun kusurunun söz konusu olduğu hallerde gecikmiş itiraz yoluna gidilmesi mümkün değil. Örneğin ciddi bir kaza sonucunda ağır yaralanma halinde sürenin kaçırılmasında borçlunun kusuru bulunmamaktadır. Ancak süreyi yanlış hesapladığı için zamanında itirazda bulunmayan borçlu kusurlu olduğundan gecikmiş itiraz kanun yoluna da başvuramayacaktır.

Gecikmiş itiraz yolunda borçlu, itiraz sebepleri ve delillerinin yanı sıra süresi içinde itiraz etmesini engelleyen sebepleri de delilleri ile birlikte icra mahkemesine sunmalıdır. İİK m.65/3 uyarınca bu itiraz icra mahkemesine yapılır. Borçlu duruşma harç ve masraflarını da ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde gecikmiş itiraz geçerli olarak yapılmış sayılmaz. Gecikmiş itiraz ile takip durmaz ancak mahkeme borçlunun mazeretine ve durumun niteliğine göre takibi erteleyebilir. Şayet borçlunun mazereti mahkeme tarafından kabul edilirse icra takibi durur. Borçlu zamanında itiraz etmesini engelleyen sebepleri her türlü delille ispatlayabilir ve mahkeme delilleri serbestçe değerlendirir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız icra takibinde borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunmalıdır. Borcun bir mahkeme kararına dayanmadığı ilamsız icra takibine borçlunun icra itiraz dilekçesi ile itiraz etmemesi halinde takip kesinleşir. Dolayısıyla alacaklı alacağını tahsil etmek amacıyla haciz dahil olmak üzere gerekli tahsil işlemlerini başlatabilecektir. Borçlunun icra itiraz dilekçesi ile bildirdiği itirazlar takip konusu borcun;

 1. Varlığına,
 2. Miktarına,
 3. Muaccel olup olmadığına veya
 4. Takip yoluyla istenebilecek bir borç olup olmadığına

ilişkin olabilir. Bu itiraz harca tabi bir itiraz değildir.

İlamsız icra takibinde itirazın borca itiraz ve imzaya itiraz olmak üzere iki şekilde yapılması mümkündür. İmzaya itiraz icra takibinin adi senede dayandığı durumlarda ileri sürülebilir. Borçlu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu icra itiraz dilekçesi ile ayrıca ve açıkça belirtmelidir. Bunu açıkça belirtmeyip sadece itirazda bulunmuş ise imzayı kabul etmiş sayılır.

İmzaya itiraz dışındaki itirazlar borca itiraz şeklinde değerlendirilir. Borca itiraz halinde borçlunun icra itiraz dilekçesinde dayandığı itiraz sebepleriyle bağlı olup olmayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun iki durumda farklı sonuçlar doğuracaktır:

 1. İlk durum olan alacaklının itirazın iptali davası açması halinde borçlu itiraz sebepleriyle bağlı olmayıp bu itirazları dava sırasında değiştirmesi veya genişletmesi mümkündür.
 2. İkinci durum olan alacaklının itirazın kaldırılması davası açması halinde ise borçlu itiraz sebepleriyle bağlıdır.

Dolayısıyla itiraz sebeplerini sonradan değiştirmesi veya genişletmesi mümkün olmaz. Bunun istisnası ise itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayanmış olduğu senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilmesidir. Örneğin senette tahrifat yapıldığı, vadesinin gelmediği veya zamanaşımına uğradığı itirazları bu kapsamdadır.

Kısmi itirazda bulunan borçlu itiraz ettiği miktarı açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde İİK m.62/4 uyarınca itiraz edilmemiş sayılır. Borçlu icra takibine karşı yapmış olduğu itirazı her zaman geri alabilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği İndirme

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO                       : 2021/… Esas

İTİRAZDA BULUNAN :
VEKİLİ                              :  Av. Levent SAMĞAR

ALACAKLI                      :
VEKİLİ                             :

KONU                              :  İstanbul … İcra Müdürlüğünce müvekkile tebliğ olunan  …/….. Esas takip numaralı takibe ve ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile icra takibi başlatılmış olup ödeme emri tebliğ edilmiştir. Alacaklı tarafın icra takibine dayanak olarak göstermiş olduğu senet tahrif edilmiş olup müvekkil borçlunun asıl borcu 50.000 TL iken bir sıfır eklenmek suretiyle 500.000 TL gibi gösterilmiştir. Müvekkil borçluya tebligat yoluyla tebliğ edilen ödeme emriyle talep edilen 450.000 TL miktarındaki tutar hukuka aykırı olup müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Müvekkilin borcu 50.000 TL olup bunun dışında kalan 450.000 TL’ye, borca, ferilerine ve buna ilişkin işlemiş faize açıkça itiraz etmekteyiz.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle; müvekkil hakkında başlatılan icra takibinde 450.000 TL’ye ilişkin ödeme emrine, işlenmiş faize, ve takibe ilişkin diğer tüm ferilere itirazlarımızın arzı ile işbu icra itiraz dilekçesi kapsamında borcun 450.000 TL’lik kısmına ilişkin icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz…/……/……

İtirazda Bulunan Borçlu Vekili

 

Kefilin İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Türk hukukunda takipten doğrudan etkilenmiş olan herkes itiraz yoluna başvurabilir. Dolayısıyla borçlu ile birlikte takip edilen kişi konumunda olan kefilin de icra itiraz dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla kefalet sebebiyle hakkında icra takibi başlatılan gerçek ya da tüzel kişilerin de itiraz hakkı bulunmaktadır.

İcra İtiraz Dilekçesi

Sonuç

İcra itiraz dilekçesi borçlunun alacaklı tarafından başlatılan icra takibine karşı itirazlarını içeren ve takibi yapan icra dairesine verilmek üzere hazırlanan dilekçedir. İcra takibine itiraz, icra itiraz dilekçesi ile yazılı şekilde olabileceği gibi sözlü olarak da yapılır. İtiraz, borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde yapılamaz ise borçlu gecikmiş itiraz yoluna başvurabilir. İİK m.65’de düzenlenen bu itiraz yolu ile borçlu, paraya çevirme işlemi bitinceye kadar gecikmiş itirazda bulunabilir.

Borçlunun icra itiraz dilekçesinde belirttiği itiraz sebepleriyle bağlı olduğu genel kabul olmakla birlikte, alacaklının itirazın iptali davası açması halinde borçlu itiraz sebepleriyle bağlı olmayıp bu itirazları değiştirmesi veya genişletmesi mümkündür. Ayrıca itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayanmış olduğu senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürmesi de mümkündür. Kısmi itiraz durumunda borçlu itiraz ettiği miktarı icra itiraz dilekçesinde açıkça ve ayrıca belirtmelidir. Aksi takdirde İİK m.62/4 uyarınca icra takibine yapılan itiraz yapılmamış sayılır.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra itiraz dilekçesi takibi yapan icra dairesine verilir. Takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesinde itirazda bulunan borçlu, gerekli masrafları ödeyerek itirazın yetkili olan icra dairesine gönderilmesini sağlamalıdır.

İtiraz konusu itibariyle her icra dosyasının farklı nitelikte olması nedeniyle icra itiraz dilekçeleri de farklı olabilmektedir.

Türk hukukunda takipten doğrudan etkilenmiş olan herkes itiraz yoluna başvurabilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Benzer Makalelerimiz

3 Responses
 1. Kadir

  Sayin avukatim bir sorum olucak yardimci olursaniz cok mutlu olurum .Benim evkur avm ye 7000 tl borcum vardi maas haczi geldi aylik duzenli olarak kesiliyor borcm1500 tl kaldi ama bugun is yerime tebligat geldi evkur ayni borcun uzerine 1750 tltekrar borc eklemis maas haczi gonderms ben bu borca nasil itirazedebilirim acaba

 2. Ayhan

  Icra takibine 7 gün içerisinde İtiraz dilekçesi yazılmaz daha sonra yazılıp icra dairesine verilirse durumu ne olur? Çünkü gecikmiş İtiraz dilekçesi icra mahkemesine verilebilir diye anladım.

Bir yorum yazın

Bize ulaşmak için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

0-542-782-9878 (Mobil/Whatsapp)

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00