1. Ana Sayfa
 2. »
 3. İcra
 4. »
 5. İcra İtiraz Dilekçesi *2023 İcra Takibine İtiraz Örneği

İcra İtiraz Dilekçesi ile İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra itiraz dilekçesi alacaklının başlatmış olduğu icra takibine karşı borçlunun itirazlarını haiz dilekçedir. İcra itiraz dilekçesi takibi yapan icra dairesine verilir. İlamsız icra takibinin söz konusu olduğu hallerde icra itiraz dilekçesi ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde verilmelidir. İcra takibinden doğrudan etkilenmiş olan herkes icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunma hakkına sahiptir.

İcra İtiraz Dilekçesi Nedir?

İcra itiraz dilekçesi borçlunun alacaklı tarafından başlatılan icra takibine karşı itirazını içeren ve icra dairesine verilmek üzere hazırlanan dilekçedir. Bir takip hukuku kavramı olarak icra itiraz dilekçesi icra takibine karşı yazılı itiraz yolu için gerekli başvurudur. İcra itiraz dilekçesinin konu olduğu itiraz aşamasını öğrenmek için öncelikle takip prosedürü safhalarını bilmek gerekir.

Bir ilamsız icra takibine ilişkin olarak borçluya tebliğ edilen ödeme emrine karşı borçluya itiraz hakkı tanınmaktadır. Bu noktada icra takibinin hangi nitelikte belgeye dayandığı veya bir belgeye dayanıp dayanmadığı hususu önem arz eder. Alacaklının alacağına ilişkin bir mahkeme kararı, ilam, ilan vb. nitelikte belgenin varlığı itirazın geçerliği açısından mühimdir. Salt alacaklının talebiyle başlayan takip olan ilamsız icra takibinde borçlunun icra itiraz dilekçesi ile icra takibi durmaktadır.

İtiraz, icra itiraz dilekçesi ile yazılı şekilde olabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itiraz icra memurunun zapta geçirmesiyle yazılı hale gelir, itirazda bulunan borçlu bu zaptı imzalar. Ancak bazı icra daireleri yoğunluk gerekçesiyle sözlü itiraz başvurularını kabul etmemekte, sadece icra itiraz dilekçesi ile yapılan itiraz başvurularını kabul etmektedir.

İcra itiraz dilekçesi ile yapılacak itirazlar takibi yapan icra dairesinde yapılır. Takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesinde icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunan borçlu, itirazın yetkili olan icra dairesine gönderilmesi için gerekli masrafları ödemekle yükümlüdür. 4949 sayılı “İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca borçludan alınmayan masraftan icra memuru şahsen sorumlu olur.

İcra itiraz dilekçesi ile yapılan itirazın süresi ve şekli İcra İflas Kanununun 62. maddesinde düzenlenmiş olup buna göre borçlu, ilamsız icra ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunmalıdır. Bu süre kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde 5 gün olarak kabul edilir ve kambiyo senedine ilişkin itirazlar icra mahkemesi nezdinde yapılır. Borçlunun takibi yapan icra dairesine gönderilmek üzere başka bir icra dairesine icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunması durumunda aracı konumunda olan icra dairesine itiraz başvurusunda bulunulduğu tarih itiraz tarihi olarak kabul edilir.

İtiraz süresinin kesilmesi söz konusu olamaz. İcra itiraz dilekçesi ile takibe itiraz edilmeksizin bu sürenin geçmesiyle birlikte icra takibi kesinleşir. İtiraz süresi hak düşürücü nitelikte olduğundan icra müdürü icra itiraz dilekçesi ile yapılan itirazın süresinde yapılıp yapılmadığını re’ sen dikkate alır.

İtiraz, borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde yapılamaz ise İİK m.65 hükmünde düzenlenmiş olan gecikmiş itiraz yoluna başvurma imkanı mevcuttur. Gecikmiş itiraz yolunda borçlu, paraya çevirme işlemi bitinceye kadar İcra Mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir. Ancak bu itirazın engelin ortadan kaktığı günden itibaren üç gün içinde yapılması gerekir.

Gecikmiş itiraz yoluna gidilmesi için sürenin kaçırılmasında borçlunun kusurunun olmaması gerekir. Dolayısıyla borçlunun kusurunun söz konusu olduğu hallerde gecikmiş itiraz yoluna gidilmesi mümkün değil. Örneğin ciddi bir kaza sonucunda ağır yaralanma halinde sürenin kaçırılmasında borçlunun kusuru bulunmamaktadır. Ancak süreyi yanlış hesapladığı için zamanında itirazda bulunmayan borçlu kusurlu olduğundan gecikmiş itiraz kanun yoluna da başvuramayacaktır.

Gecikmiş itiraz yolunda borçlu, itiraz sebepleri ve delillerinin yanı sıra süresi içinde itiraz etmesini engelleyen sebepleri de delilleri ile birlikte icra mahkemesine sunmalıdır. İİK m.65/3 uyarınca bu itiraz icra mahkemesine yapılır. Borçlu duruşma harç ve masraflarını da ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde gecikmiş itiraz geçerli olarak yapılmış sayılmaz. Gecikmiş itiraz ile takip durmaz ancak mahkeme borçlunun mazeretine ve durumun niteliğine göre takibi erteleyebilir. Şayet borçlunun mazereti mahkeme tarafından kabul edilirse icra takibi durur. Borçlu zamanında itiraz etmesini engelleyen sebepleri her türlü delille ispatlayabilir ve mahkeme delilleri serbestçe değerlendirir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız icra takibinde borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine icra itiraz dilekçesi ile itirazda bulunmalıdır. Borcun bir mahkeme kararına dayanmadığı ilamsız icra takibine borçlunun icra itiraz dilekçesi ile itiraz etmemesi halinde takip kesinleşir. Dolayısıyla alacaklı alacağını tahsil etmek amacıyla haciz dahil olmak üzere gerekli tahsil işlemlerini başlatabilecektir. Borçlunun icra itiraz dilekçesi ile bildirdiği itirazlar takip konusu borcun;

 1. Varlığına,
 2. Miktarına,
 3. Muaccel olup olmadığına veya
 4. Takip yoluyla istenebilecek bir borç olup olmadığına

ilişkin olabilir. Bu itiraz harca tabi bir itiraz değildir.

İlamsız icra takibinde itirazın borca itiraz ve imzaya itiraz olmak üzere iki şekilde yapılması mümkündür. İmzaya itiraz icra takibinin adi senede dayandığı durumlarda ileri sürülebilir. Borçlu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu icra itiraz dilekçesi ile ayrıca ve açıkça belirtmelidir. Bunu açıkça belirtmeyip sadece itirazda bulunmuş ise imzayı kabul etmiş sayılır.

İmzaya itiraz dışındaki itirazlar borca itiraz şeklinde değerlendirilir. Borca itiraz halinde borçlunun icra itiraz dilekçesinde dayandığı itiraz sebepleriyle bağlı olup olmayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun iki durumda farklı sonuçlar doğuracaktır:

 1. İlk durum olan alacaklının itirazın iptali davası açması halinde borçlu itiraz sebepleriyle bağlı olmayıp bu itirazları dava sırasında değiştirmesi veya genişletmesi mümkündür.
 2. İkinci durum olan alacaklının itirazın kaldırılması davası açması halinde ise borçlu itiraz sebepleriyle bağlıdır.

Dolayısıyla itiraz sebeplerini sonradan değiştirmesi veya genişletmesi mümkün olmaz. Bunun istisnası ise itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayanmış olduğu senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilmesidir. Örneğin senette tahrifat yapıldığı, vadesinin gelmediği veya zamanaşımına uğradığı itirazları bu kapsamdadır.

Kısmi itirazda bulunan borçlu itiraz ettiği miktarı açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde İİK m.62/4 uyarınca itiraz edilmemiş sayılır. Borçlu icra takibine karşı yapmış olduğu itirazı her zaman geri alabilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği İndirme

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO                       : 2022/… Esas

İTİRAZDA BULUNAN :
VEKİLİ                              :  Av. Levent SAMĞAR

ALACAKLI                      :
VEKİLİ                             :

KONU                              :  İstanbul … İcra Müdürlüğünce müvekkile tebliğ olunan  …/….. Esas takip numaralı takibe ve ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile icra takibi başlatılmış olup ödeme emri tebliğ edilmiştir. Alacaklı tarafın icra takibine dayanak olarak göstermiş olduğu senet tahrif edilmiş olup müvekkil borçlunun asıl borcu 50.000 TL iken bir sıfır eklenmek suretiyle 500.000 TL gibi gösterilmiştir. Müvekkil borçluya tebligat yoluyla tebliğ edilen ödeme emriyle talep edilen 450.000 TL miktarındaki tutar hukuka aykırı olup müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Müvekkilin borcu 50.000 TL olup bunun dışında kalan 450.000 TL’ye, borca, ferilerine ve buna ilişkin işlemiş faize açıkça itiraz etmekteyiz.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle; müvekkil hakkında başlatılan icra takibinde 450.000 TL’ye ilişkin ödeme emrine, işlenmiş faize, ve takibe ilişkin diğer tüm ferilere itirazlarımızın arzı ile işbu icra itiraz dilekçesi kapsamında borcun 450.000 TL’lik kısmına ilişkin icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz…/……/……

İtirazda Bulunan Borçlu Vekili

 

Kefilin İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Türk hukukunda takipten doğrudan etkilenmiş olan herkes itiraz yoluna başvurabilir. Dolayısıyla borçlu ile birlikte takip edilen kişi konumunda olan kefilin de icra itiraz dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla kefalet sebebiyle hakkında icra takibi başlatılan gerçek ya da tüzel kişilerin de itiraz hakkı bulunmaktadır.

İcra İtiraz Dilekçesi

Sonuç

İcra itiraz dilekçesi borçlunun alacaklı tarafından başlatılan icra takibine karşı itirazlarını içeren ve takibi yapan icra dairesine verilmek üzere hazırlanan dilekçedir. İcra takibine itiraz, icra itiraz dilekçesi ile yazılı şekilde olabileceği gibi sözlü olarak da yapılır. İtiraz, borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde yapılamaz ise borçlu gecikmiş itiraz yoluna başvurabilir. İİK m.65’de düzenlenen bu itiraz yolu ile borçlu, paraya çevirme işlemi bitinceye kadar gecikmiş itirazda bulunabilir.

Borçlunun icra itiraz dilekçesinde belirttiği itiraz sebepleriyle bağlı olduğu genel kabul olmakla birlikte, alacaklının itirazın iptali davası açması halinde borçlu itiraz sebepleriyle bağlı olmayıp bu itirazları değiştirmesi veya genişletmesi mümkündür. Ayrıca itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayanmış olduğu senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürmesi de mümkündür. Kısmi itiraz durumunda borçlu itiraz ettiği miktarı icra itiraz dilekçesinde açıkça ve ayrıca belirtmelidir. Aksi takdirde İİK m.62/4 uyarınca icra takibine yapılan itiraz yapılmamış sayılır.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra itiraz dilekçesi takibi yapan icra dairesine verilir. Takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesinde itirazda bulunan borçlu, gerekli masrafları ödeyerek itirazın yetkili olan icra dairesine gönderilmesini sağlamalıdır.

İtiraz konusu itibariyle her icra dosyasının farklı nitelikte olması nedeniyle icra itiraz dilekçeleri de farklı olabilmektedir.

Türk hukukunda takipten doğrudan etkilenmiş olan herkes itiraz yoluna başvurabilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

39 Responses
 1. Kadir

  Sayin avukatim bir sorum olucak yardimci olursaniz cok mutlu olurum .Benim evkur avm ye 7000 tl borcum vardi maas haczi geldi aylik duzenli olarak kesiliyor borcm1500 tl kaldi ama bugun is yerime tebligat geldi evkur ayni borcun uzerine 1750 tltekrar borc eklemis maas haczi gonderms ben bu borca nasil itirazedebilirim acaba

  1. Kadir bey, ödeme emrinin tebliğinden sonra 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşmiş olacaktır. İstisnai durumlar (icra mahkemesine gecikmiş itiraz gibi) haricinde itiraz mümkün değildir. Fakat hesaplamanın hatalı ya da yanlış olduğu kanaatindeyseniz İcra ve İflas Kanununun 16. maddesi doğrultusunda memur muamelesini şikayet edebilirsiniz.

   1. Levent

    Levent bey iyi günler dilerim. Bir sorum olacaktı, babamın kredi kartı 2010 yılında takibe düşmüş, babam 2013 yılında vefat etti. Ocak 2022 de icra davası açılmış. Bugüne kadar ne bir dava ne bir tebliğat nede telefon hiçbir şekilde borçtan haberimiz yoktu. Şimdi itiraz ederek hakkımızı aramak istiyoruz. Bize yol gösterirseniz çok sevinirim teşekkürler.

    1. Hasan

     Merhabalar bı sorum olacak ti acaba size benim bı magzaya 5000 TL senet imzaladım ama bunu 15000 bin yaparak icraya vermişler buna nasıl itiraz edebilirim acaba

   2. Yasemin

    Levent bey Mayıs Ayında Avrasya tünelinden motor ile geçiş yaptım fakat motor kullanımının yasak olduğunu bilmiyordum ceza kesildi giriş çıkış olarak ve icra takibi başlatılmış temmuz ayında fakat bunların hepsini ben daha yeni öğrendim. Nasıl bir yol izlemem gerek yardımcı olursanız sevinirim

   1. Sinan

    Sayın avukat bey benim 2017 yılında mağazaya bin 500 TL borcum vardı başımdan bir ayrılık geçti çalışmadım borç haliyle oduyemedim 1500 TL’lik borç 35 bin TL olmuş ayrıca borç zaman aşımına uğramış olmuyormu diylimki uğramadı 25 32 bin TL faiz çok degilmi nereye basvurmam xgerkli

 2. Ayhan

  Icra takibine 7 gün içerisinde İtiraz dilekçesi yazılmaz daha sonra yazılıp icra dairesine verilirse durumu ne olur? Çünkü gecikmiş İtiraz dilekçesi icra mahkemesine verilebilir diye anladım.

   1. Mehmet

    Merhabalar size bir sorum olacaktı benim kartların bı başkasının eline geçti ve başkasından para isteyip karttan çekim yaptı ve parayı gönderen şahıs ta avukat araciligiyla icra başlattı 18000 6 aydır kartlarını iptal ettim ve gerekli yerlere bildirdim daha geçen haftaya kadar karakola gidip ifade verdim daha olay adydinlanmamis ama böyle bir icranın gelmesi nasıl olabiliyor ne yapmalıyım bunun için acaba

   2. nuray

    Merhaba kolay gelsin iyi günler levent bey moov araç kiralama şirketi üzerinden araç kiraladık aynası kırıldı sadece aynanın parasını ödemek istiyorum ben Clio aracın aynası en fazla olsun olsun 2000 liradır adamlar bana 9650 TL ödeme çıkarmışlar ne yapmam gerekiyor cevaplarmısınız şimdiden teşekkürler

 3. Burak

  İcra mahkemesi itarazin reddine diye karar verdi intinafa yollarken alacaklı ben vazgececem davamdan dedi istinafa yollayamadik ve tekrar işlem yaptı tekrar dava açabilir miyiz

 4. Ugur

  15.icra dairesinden sahsima 4000 tl avkattan mahkeme masraflari ve avkatlik masraflari adina mahkeme evragi adresime geldi 12.11.2021 tarihli bu icraya nasil bir itiraz edebilirim uzerime hic birsey yok sigortalida deyilim 7 gun icinde mal beyaninda bulundugumda bu icrayi nasil durdura bilirim

  1. Vedat

   Merhabalar,

   Ananem vefatının 3 ayı dolmadan reddi miras yaptım fakat ona rağmen hesaplarıma bloke konuldu haciz geldi ve bana gelen haciz 7 bin gösteriliyo aynı bankada 2 hesabım olduğu için aynı miktarda borç 14 gösteriliyo böyle birşey olmuş olsa bile paylaşım yok bütün borç sadece bende gibi torunları olarak bu borca nasıl yol izleyebiliririm reddi mirasta yaptım yardımcı olabilirmisiniz

 5. kayhan

  Babam 1989 yılında vefat etti onun adına biz varisleri olarak daha önce bize bildirim yapılmadan belediye bize 6.01.2022 tarihinde icra takibi gönderdi bu icra takibine itiraz etmek istiyorum nasıl edebilirim saygılarımla

 6. YILMAZ

  MERHABA ,BEN GAZİANTEPLİYİM AMA BANA ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN PARKOMAT İCRASI GELMİŞ ADANA HİÇ BULUNMADIM NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 7. Yunus

  Merhaba levent bey, trafik kaza tazminatı için bir avukat ile anlaşmıştık sonrasında azil edip başka avukata vekalet verdik , azil ettiğimiz avukat haksız azil nedeni ile dava açmış, ve maaş haczi ile birlikte tüm hesaplarım dondurulmuş fakat ben henüz trafik kaza tazminatı almadım, dava devam etmekte , haciz konulan dava için itirazda bulunursam, maaş haczi hesaplarıma konulan haciz ortadan kalkar mı, teşekkür ederim şimdiden

 8. İbrahim

  Merhaba Levent bey evkurdan bi arkadaş 24 bin tl lik eşya almıştı bende kefil olmuştum arkadaş memur, 2 kefiliz ben ilamsız icra dosyasına itirazda bulundum kabul edildi onlar itiraz etmemiş onun maaşından mı alırlar yoksa hepimizin maaşına haciz gelir mi teşekkürler .

 9. Erdinç

  Merhaba levent bey 2014 de yapiigumjz bir kazadan gelir kaybi istitorlar sirket aracında şoförlük yaparken oldu sirkwt kabul etmiyor bana icea kagidi yeni geldi itiraz versem red gelirse cok masraf çıkarmı yada şirketin ödemesi gerekmiyormu sigorta yada kasko 2100 tl bir masraf çıkarmışlar

 10. Muhammet

  Levent Bey Merhabalar,

  Öncelikle bu güzel web sitesi için sizlere teşekkür ederim. 2021 yılının nisan ayında karıştığım bir trafik kazası sonrası, kendi kaskosundan ücretsiz araç kiraladığı halde tarafıma herhangi bir fatura yada evrak ibraz etmeden araç kiralama bedeli adı altında ilamsız icra takibi başlatıldı. Bende hemen ertesi gün dilekçemi vererek bu takibin geçersiz olduğunu herhangi bir araç mahrumiyeti oluşmadığını ve durdurulmasını talep ettim. İcra takibi durduruldu.

  Aradan 1 yıldan fazla süre geçti, bu davanın kapatılması – kaldırılması veya düşürülmesi için ne yapabilirim?

  Cevaplarınız için teşekkürler.

 11. Abdullah

  Merhaba Levent bey ben ikamet ettiğim il de belediyeye ait parkomat şirketi tarafından araç plakama ait parkomat (işlek cadde üzerinde yok kenarına park) cezası nedeniyle icra takibi başlatmış bununla ilgili itirazı nereye nasıl yapmam gerekir. Teşekkürler

  1. Abdullah bey, takibin açıldığı icra müdürlüğüne şahsen ya da icra takibi farklı bir şehirde açılmışsa bulunduğunuz şehirden takibin açıldığı icra dairesine gönderilmek üzere 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi sunabilirsiniz.

 12. Fatma

  Merhaba Levent bey Bugün bana bir mesaj geldi internet üzerinden yapmış olduğunuz alış veriş için geri iade olduğunu ve bunun la ilgili olarak hakkımda dava açılmış aradım sordum ne davası diye 310tl ödemem gerektini söylediler bana vermiş oldukları adres bilgileri doğru benim adım hepsi eksiksiz doğru e devlet üzerinden baktığım böyle bir icralık borcum var mı diye var hiç bir şekilde söyledikleri bir ürün sipariş vermedim lütfen bununla ilgili bana yardımcı olursanız sevinirim ne yapmam gerekiyor

 13. Tamer

  Selam;Esnaf olan birine kredi çektik kefil oldum bilerek borcu ödemedi itiraf ta etti icra geldi itiraz ettim pandemi döneminde çekildi esanf destek kredisi idi eş rızası sorulmadı calismiyordum pandemiden dolayı işsiz kaldım maaş bordrosu sorulmadı birde borcum çok vardı bunlar sorgulanmadı kefulligim usulsüz bir şekilde kabul edildi itiraz ettim kabul olmaz ise süreç nasıl devam eder

 14. Ahmet

  Merhabalar;
  Ölen bir yakınımızın kefaleti nedeni ile 08 Temmuz 2022 arife günü evimize icra takibi geldi. Süresi içerisinde mirası ret ettiğimize dair mahkeme kararımız elimizde var. Ancak bayram tatili nedeni ile icra dairesi kapalı. Bayramda ya da 9 günlük tatilde geçen süre 5 günlük itiraz süremizi etkiler mi? İcra Müdürlükleri 9 gün boyunca kapalı mı olacak? 1-2 kelime yazabilirseniz çok memnun olurum.
  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 15. mehmet

  Avukat Bey, Vodafone fimasından ( ne mağazasından ne de internet satış uygulamasından ) faturaya yansıtılmak üzere telefon ve diğer ürün satın alması yapmama rağmen adıma yüklü miktarda icra takibi (12.000 civarı) yapılmış ve maaş haczi yapılmış. Maaş haczi yapılınca avukata benim herhangi bir borcum olmadığını defalarca müşteri temsilcisine sözlü ve ilgili avukatlık bürosuna yazılı olarak mail ile dilekçe yazarak itirazda bulundum; ancak hala haczi kaldırmadılar. ne yapmam gerekli…
  herhangi bir sözleşmeye ıslak imzam da yok. herhangi bir internet uygulamasında satış onayım da yok.

 16. Behlül

  Levent bey merhabalar..

  2018 Nisan ayından bu tarafa aynı dairede kirada oturuyorum..

  Ev sahibi ilk başta kendisiyle muhatap olmayacağımızı sözlü beyan ederek yanında getirdiği başka bir beyfandiyi bize muhatap kıldı ve kira sözleşmesi ve teminat olarak 2500tl tutar için senet evrağını ev sahibi değil de sözde kardeşi olarak tanıttığı beyfendi imzaladı ve eve oturmaya başladık.

  2019,2020 ve 2021 Nisan aylarında beyfendi üzerinden ev sahibine ulaşarak efe-tüfenin az altında kira artışlarımızı yaptık.

  Taki Mart 2022 tarihine kadar..

  Ev sahibi diğer beyfandiyi aradan çıkartarak bana ulaştı ve nisan 2022 de evden çıkmamı veya kirayı 959 TL den 2500 TL ye çıkartmamı istedi.

  Ben itiraz edince beni 2019,2020 ve 2021 yıllarında kira artışlarını enflasyon altında yaptığım gerekçesiyle icraya verdi.

  Bende o zaman araştırdım ve hemen ödedim icra dosyası kapandı.

  Nisan 2022 kirasını de nizan ayı enflasyon kura artış oranı üzerinden arttırarak ödedim ve ödemeye de devam ediyorum..

  . ancak şimdi de 01 Nisan 91 temmuz 2022 arasında sözde kira artışını yapmadığım öne sürerek yine beni icraya vermiş.

  Allah aşkına yol gösterin şimdi ben ne yapmalıyım..

  Tşk ederim..
  .

 17. Cemil

  Sayın Levent Bey,

  oturduğum apartmanda çatı tamiri için para toplanmaktadır. Bazı itirazlarım olduğu için henüz ödeme yapmadım. Ancak çatı tamiri de henüz gerçekleşmedi. Benim merak ettiğim husus, tamir işi fiilen tamamlanmadan, tarafımın borçlu gösterilip, hakkımda icra takibi ve buna ilişkin ödeme emri çıkartılabilmesi mümkün müdür?
  Bu gibi bir durumda borca itiraz edebilirmiyim ve bunun sonucunda haklılık durumum ne olur acaba?

  Saygılarımla,

 18. Erdal

  Sayın avukatım size bir sorum olacak bir internet şirketi ile mahkemelik olduk lakin bundan önce kendilerini tüketici mahkemesine verip mahkemeyi kazandığım halde karşı tarafın avukatı icra davası açtı o süreçte ben troit kanser tedavisi görüyordum arada geçen uzun zaman diliminden sonra ben hacize itiraz etmek istedim ama kabul görmedi sizce ben ne yapmalıyım kazandığım tüketici mahkeme belgeleri elimde ve dosya içerisine koydum bana yardımcı olursanız sevinirim

 19. nuray

  iyi günler sayfanızı cok beyendim.tebrikler.benimde bir sorum olacak. site yönetimi bana icra actı.ilamda hem benim adım hemde kızımın adını yazmışlar.kızım20 yaşında ögrenci tapu onun adına ben itiraz ettim ama kızım yurt dısındaydı edemedik.benim itirazım gecerlimi dava acabilirmiyim.yönetim kurul toplantısına dava acmistım kayyum istedim.dava sonuçlanmadı.dava iptal verirse icra geçersiz olurmu.pek cok usulsuzluk var ben icra hukuk mahkemesine dava acabilirmiyim.cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim

 20. Mehmet

  Levent bey merhaba. size bir sorum olacak,bilgi verirseniz sevinirim.
  Bir bankaya kredi borcum vardı ve bu borç varlık yönetimine verildi, 40bin tl borç 92bin olarak karşıma çıktı ve varlık yönetimi ile yaptığımız görüşmede 50bin tl olarak anlaştık.
  Bu ödemenin 4/1 kısmı maaşımdan kesiliyor ve her ay 1200 tl ben ilave olarak hesaplarına yatırıyorum.
  Geçen ay kendim gönderdiğim kısmı ödeyemedim ve kendileri ile konuşup bu ay 2 taksit olarak ödeme yapacağımı söyledim ve anlaştık.
  Toplamda 39,800 tl ödeme yapmışım.
  Bugün bana gelen bir mesaj ile zamanında ödeme yapmadığım gerekçesi ile toplam borcun tahsil edilmesi adına icra davası açılmış olduğunu bildirdiler.yani 49bin küsürlük bir bormcum daha oldu Ve bu dava 30.10.2022 tarihinde açılmış.
  Çıldırmak üzereyim ve ne yapacağımı bilmiyorum.
  Konu hakkında ne yapabilirim fikir verirseniz sevinirim…

  Şimdiden teşekkürler.

 21. Dilek

  Levent bey merhaba,
  Bana oğlumun anaokulu pandemıde okullar kapandığında ve eğitim olmadığında ödemediğim gerekçesiyle ilamsız icra yollamış.Bne süresi içinde tamamına itiraz ettim.Fakat 2 yıl geçmesine rağmen dosya hala açık durudurlmuş olarak görünüyor.Dosya ne zaman kapanır neden kapanmıyor?
  Çok teşekkür ederim desteğiniz için

 22. nasuh

  levent bey merhaba ben sözleşme karlıgı senet verdim senedi icraya vermiş ne olur bunun karşılıgı
  teşşekkür ederim
  sözleşmenin faydası olurmu itarazettim

 23. Ahmet

  Av. Bey devlet memuruyum maaşımın 1/4 kesilirken şimdi ise icra müdürlüğü ek ödemelerin tamamına haciz koymuştur bunun için ne yapmam gerekiyor

 24. Harun

  Avukat bey bir sorum olacak lütfen yanıtlar saniz sevinirim
  Ben bir araç kiraladim araç baglandi bana 10 bin TL fatura kestiler ödeyin alacak verecek yok dediler bende ödedim daha sonra kartım dan 2500 TL çektiler itiraz ettim param yattı avukata vermişler kağıt geldi bana araçla kaza yapmissim bilmem ne tarihte ben hayatım da kaza yapmadım dedim avukatı aradım özür diledi yanlış tebligat gelmiş dedi bende kaide ye almadım meğer itiraz etmem gerekiyor muş şimdi bloke gelmiş hesaplarıma ne yapmam gerekiyor

 25. Kadir

  iyi günler,
  başka bir şehirde olan icra dairesine gitmeden itiraz dilekçesi ile itiraz nasıl yapılır? E-devlet, posta yada e-posta ile yapılabilir mi? cevabınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00