1. Ana Sayfa
 2. »
 3. İcra
 4. »
 5. Borca İtiraz Dilekçesi *2023 Borca Ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi ödeme emrinin tebliğine müteakiben ilgili icra dairesine itiraz etmek isteyen borçlu tarafından yedi gün içerisinde verilmesi gereken dilekçedir. Borca itiraz dilekçesi aleyhe takip başlatılan icra dairesinin ilgili dosyasına sunulmak üzere yapılmalıdır. Borcu kabul eden, itiraz etmek istemeyen borçlu ise borca itiraz dilekçesi vermeyip ödeme emrinde belirtilen süre içerisinde belirtilen miktarı ödemelidir. Borca itiraz edilmek istenmesi halinde icra dairesine borca itiraz dilekçesi ile başvurulabileceği gibi sözlü olarak da bildirimde bulunabilmektedir.

Borca Ve Yetkiye İtiraz Dilekcesi

Borca İtiraz Dilekçesinde Süre

Borca itiraz dilekçesi itiraz etmek isteyen borçlu tarafından ödeme emrini tebliğ eden icra dairesine, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde sunulmalıdır. Borca itiraz dilekçesinin icra takibini yapan daireye verilmesi oldukça önemlidir. Başka bir icra dairesine yapılan itiraz, masrafı ödenmek kaydıyla yetkili icra dairesine gönderilir.

Alacaklı takibi başlatırken dosyaya bir miktar avans yatırmalıdır. Yatırılan bu avanstan karşılanması şartıyla borca itiraz dilekçesi ile borca eden borçlunun dilekçesi üç gün içerisinde alacaklıya tebliğ edilir. Borçlu veya varsa vekili takip işlemlerinin devamını sağlayabilmek adına yurt içinde bir adres bildirmelidir. Borçlu, borca itiraz dilekçesi ile bildirdiği adresini sonradan adresini değiştirirse ve bu hususu icra dairesine bildirmezse; icra takip işlemlerine konu olan tebligatlar eski adrese çıkarılır. Borçluya ulaşmamış olsa bile tebliğ edilmiş sayılır.

Borca itiraz dilekçesi ile borçlu borcun tamamına veya bir kısmına itiraz edebilir. Borçlu tarafından borca itiraz dilekçesi ile kısmi itiraz söz konusu olduğu zaman itiraz edilen borç miktarı açıkça belirtilmelidir. Borca itiraz dilekçesi ile itiraz edilen kısım belirtilmez ise yapılan itiraz geçersiz olacak ve borçlu hiç itiraz etmemiş gibi icra takip işlemleri devam edecektir.

Senetle yapılan bir takip söz konusu ise borçlu imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa borca itiraz dilekçesinde bu hususu açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde imza kabul edilmiş sayılır.

Borca İtiraz Dilekçesinde İtiraz Sebepleri

Borca itiraz dilekçesinde “borca itiraz ediyorum” yazmak yeterlidir. Kural olarak herhangi bir sebep gösterilmesine gerek yoktur. Borca itiraz dilekçesi içinde “Borca itiraz ediyorum, borcum yoktur ..” gibi terimler geçerli itirazdır ve icra takibini durdurur. Borca itiraz dilekçesi içinde “Benim borcum bu kadar değil, borcum ödeme emrinde gösterilenden daha az ..” gibi yapılan kısmi itirazlar ise geçersizdir. Borca itiraz dilekçesi ile kısmi itiraz yapılacak ise itiraz edilen meblağ açıkça belirtilmelidir. Borca itiraz dilekçesi içinde “Benim borcum 100.000,00 TL değil, 25.000,00.TL dir itiraz ediyorum.” şeklinde yapılan itiraz geçerli bir itiraz olacaktır.

Borca itiraz dilekçesinde ileri sürülebilecek itiraz sebepleri şunlardır:

 • Borcun olmadığına dair itiraz,
 • Borcun miktarına itiraz,
 • Borcun itfa edildiği,
 • Borcun ödendiği,
 • Borcun zamanaşımına uğradığı,
 • Takas yoluyla borcun ödendiği,
 • İcra dairesinin yetkisi,
 • Faiz ve borcun tüm ferileri.

İcra dosyasına borca itiraz dilekçesi ile geçerli bir itiraz olması halinde icra takibi durur. İcra takibinin devamını sağlamak amacıyla alacaklı tarafından itirazın kaldırılması davası açılır. İtirazın kaldırılması duruşmasında borçlu, senet metninden anlaşılan hususlar dışında, icra dairesinde borca itiraz dilekçesi ile dosyaya yapmış olduğu itiraz sebeplerini değiştiremez, yeni sebepler ileri süremez.

Gecikmiş İtirazda Borca İtiraz Dilekçesi

Alacaklı tarafından başlatılan icra takibine binaen icra dairesi tarafından düzenlenen ödeme emrinin borçluya tebliğini izleyen günden itibaren borçlu kural olarak yedi gün içinde ilgili icra dairesine borca itiraz dilekçesi vermeli veya sözlü olarak itirazda bulunmalıdır. Bu süre içerisinde yapılmayan itirazlar geçersizdir. Fakat bunun bir istisnası vardır. Borçlu kusuru olmadan itiraz süresi içerisinde icra dosyasına borca itiraz dilekçesi ile itiraz edememiş ise satış işleminin tamamlanıp paraya çevrilmesine kadar itirazda bulunabilir.

Borçlunun gecikmiş itirazda bulunabilmesi için aşağıdaki şartları gerçekleştirmesi gerekir:

 • Borçlu itiraz etmesini engelleyen unsurun kalkmasından sonra üç gün içerisinde itirazda bulunmalıdır.
 • İtiraz sözlü olarak değil, yazılı olarak borca itiraz dilekçesi ile yapılmalıdır.
 • Borca itiraz dilekçesine mazereti gösteren deliller eklenmelidir.
 • Gecikmiş itiraz icra dairesine değil, icra mahkemesine yapılır.
 • İcra mahkemesi borçlu tarafından ileri sürülen sebepleri inceler ve itirazın kabulüne veya reddine karar verir.
 • İcra mahkemesi itirazı içeren icra itiraz dilekçesi hakkında duruşma yapmaksızın karar verir. Duruşma yapılmasına karar verilmesi halinde harç ve giderleri borçlu tarafından ödenir.
 • Gecikmiş itiraz takibi kendiliğinden durdurmaz, takibin durdurulmasına gerek görülmesi halinde icra mahkemesi tarafından karar verilir. Borçlunun itirazı kabul edilir de mahkemece takibin durdurulmasına karar verilirse, alacaklı taraf duruşma esnasında itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Mahkemece duruşma esnasında bu hususa ilişkin karar verilir.
 • İtirazın mahkemece kabul edilmesi halinde kabule ilişkin karar alacaklıya tebliğ edildikten sonra yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması istenmezse borçlu malları üzerindeki hacizler kalkar.

Borca İtiraz Dilekçesinin Hükmü

İcra takibine karşı borca itiraz dilekçesiyle veya sözlü olarak borçlu tarafından itirazda bulunulması, başlayan icra takibini durdurmaktadır. Süresi içerisinde borca itiraz dilekçesi ile yapılmayan itirazın bir hükmü bulunmamakla birlikte icra takip işlemleri devam edecektir. Borçlu borcun tamamına değil de borcun bir kısmına karşı itirazda bulunmuş ise kabul edilen borç üzerinden icra takibi devam eder.

Borca İtiraz Dilekçesinin Hükümden Düşürülmesi

Başlatılan icra takibine borçlu tarafından borca itiraz dilekçesi ile itiraz edilmiş ise icra takip işlemleri durur. İcra takibini devam ettirmek isteyen alacaklı borçlunun dosyaya sunduğu borca itiraz dilekçesini hükümden düşürmesi gerekmektedir. İcra takibinin devamını sağlamak amacıyla alacaklı itirazın iptali, itirazın kesin olarak kaldırılması veya itirazın geçici olarak kaldırılması yollarından birine başvurmalıdır.

İtirazın İptali

İcra takibine borca itiraz dilekçesi ile yapılan itirazı tebliğ alan alacaklı, borca itiraz dilekçesinin tarafına tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde genel mahkemelere başvurarak itirazın iptalini dava yoluyla talep edebilir. Dava sonunda borçlu lehine karar verilmesi yani alacaklı tarafından yapılan takibin haksız ve kötü niyetli olduğuna mahkemece kanaat getirilirse; borçlunun talebi halinde takip miktarının yüzde yirmisinde aşağı olmamak üzere alacaklı borçluya tazminat öder. Davada alacaklı haklı çıkar yani borçlunun itirazı haksız ve kötü niyetli olarak kabul edilirse alacaklının talebi halinde borçlu takip miktarının yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere alacaklıya kötü niyet tazminatı öder. Borçlunun itirazı iptal edilir ve takibe devam edilir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması

İcra takibine borçlu tarafından konulan borca itiraz dilekçesini hükümsüz bırakmanın bir diğer yolu itirazın kesin olarak kaldırılması yoluna alacaklı tarafından başvurulmasıdır. İtirazın kesin olarak kaldırılmasını isteyebilmek için aşağıdaki belgelerden birinin alacaklıda bulunması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:

 • İmzası ikrar edilen bir senet,
 • Noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren senet,
 • Resmi dairelerden usulüne göre alınan makbuz veya belge,
 • Yetkili makamlardan usulüne göre alınan makbuz veya belge.

Alacaklı bu belgelerden birine sahipse ve borçlunun borca itiraz dilekçesi tarafına tebliğ edildikten sonraki süre altı ayı geçmeden başvurulmuşsa, borçlunun itirazı kesin olarak kaldırılacaktır. Aksi takdirde mahkemece itirazın kesin olarak kaldırılması talebi reddedilecektir. İtirazın kesin olarak kaldırılmasına karar verilmişse alacaklının talebi halinde borçlu alacaklıya dava değerinin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminat öder.

İtirazın kaldırılmasına karar verilmesi halinde borçlu tarafından menfi tespit, istirdat davaları açılabilir. Dava sonunda borçlunun haklı bulunması halinde borçlu tarafından yapılan tüm ödemeler borçluya iade edilecektir.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması

Borca itiraz dilekçesi ile sunulan itirazın geçici olarak kaldırılması borçlunun imzaya itiraz ettiği durumlarda söz konusu olmaktadır. Bu durumda borca itiraz dilekçesini tebliğ alan alacaklı altı ay içerisinde itirazın geçici olarak kaldırılması yoluna başvurmalıdır. Hakim kararını vermeden önce iki tarafı da dinler.

Yargılama başladığında alacaklı duruşmaya muhakkak katılmalıdır. Alacaklının duruşmaya katılmaması halinde borca itiraz dilekçesi ile sunulan itirazın geçici olarak kaldırılması talebi reddedilecektir. İsticvabı talep edildiği durumlar ayrık olmak üzere borçlunun duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur.

Borçludan imza alınarak imza tatbiki yapılır. Hakim tarafından imzanın borçluya ait olduğuna karar verilirse itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilir ve borçlu aleyhine takip miktarının yüzde onu oranında tazminata hükmedilir. Hakim imzanın borçluya ait olmadığına hükmederse alacaklı talebi reddedilir. İmzanın borçluya ait olup olmadığına ilişkin karar verilmesi hususunda bilirkişiden yardım alınır.

Borçlunun duruşmaya gelmemesi halinde mahkemece borcun geçici olarak kaldırılmasına karar verilir aynı zamanda borçlu aleyhinde para cezasına hükmedilir. Borçlunun menfi tespit veya istirdat davası açması ve kazanması halinde bu ceza kalkacaktır. Borçlu en geç alacaklının senedin aslını mahkemeye sunduğu ana kadar imzanın kendisine ait olduğunu kabul ederse ceza ödemez, yargılama giderleri yüklenmez.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Hükümleri

İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde borçlunun malları üzerine geçici haciz konur. İtirazın kaldırılması kararını tebliğ alan borçlu yedi gün içerisinde borçtan kurtulma davası açmalıdır. Süresi içerisinde borçlu tarafından borçtan kurtulma davası açılmaz ise geçici haciz kesin hacze dönüşecektir. Borçtan kurtulma davasının açılabilmesi için kanunda özel bir şart koşulmuştur. Bu şart borç miktarının yüzde on beşinin dava açılmadan önce mahkeme veznesine depo edilmesidir.

Borçtan kurtulma davası neticesinde haksız çıkan taraf aleyhine yüzde yirminden aşağı olmamak üzere diğer tarafa tazminat ödemesine hükmedilir.

Borçtan Kurtulma Davası

Borçlu, menfi tespit davası niteliğinde olan borçtan kurtulma davasını icra takibinden önce veya sonra açabilir. Bu davayla borçlu taraf borcu olmadığının ispatını sağlamak amacıyla hareket etmektedir. Borçta kurtulma davasında borçlu borcun yüzde on beşinden az olmamak üzere teminat göstermelidir.

Dava alacaklı lehine sonuçlanırsa alacaklının uğradığı tüm zararlar borçludan tahsil edilir. Ödenen zarar miktarı dava konusunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz.

Borçtan kurtulma davasında borçlu lehine karar verilmesi halinde ise başlayan icra takibi duracaktır. İcranın eski hale getirilmesine karar verilecektir. Borçlunun kötü niyetli ve haksız takip sebebiyle uğramış olduğu tüm zararları alacaklı karşılayacaktır. Karşılanan zarar takip miktarının yüzde yirmisinden aşağı olamaz.

İstirdat Davası

İstirdat davası bir diğer adıyla geri verme davasıdır. Borca itiraz dilekçesi sunmuş olmasına rağmen mahkemece itirazı kaldırılan borçlu icra tehdidi altında var olmayan bir borcu ödemiş ise ödeme yaptığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde mahkemeye başvurarak yapmış olduğu ödemenin iadesini sağlamak amacıyla istirdat (geri verme) davası açabilir. Borçlu bu davada borcu olmadığını ispat etmelidir.

Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

BAKIRKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                        : 2022/ ….

İTİRAZDA BULUNAN  : (Borçlunun ad, soyad, T.C Kimlik Numarası ve adresi yazılır.)

VEKİLİ                               : Av. Levent SAMĞAR

ALACAKLI                        : (Alacaklının ismi, soy ismi, T.C. Kimlik Numarası ve adresi yazılır.)

VEKİLİ                               : (Varsa avukatın ad, soyad, adres bilgileri yazılır.)

KONU                                 : Bakırköy … İcra Müdürlüğü tarafından müvekkile …/…/ 2021 tarihinde tebliğ olunan 2021/ …. esas numaralı takibe ve ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı olduğunu iddia ederek takip başlatana karşı müvekkil şirketin hiçbir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple ödeme emrinde gösterilen borca, faizine ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz. İşbu sebeple alacaklı olduğunu iddia eden kişi tarafından başlatılan icra takibinin durdurulmasını talep ediyoruz.

Yine borcun varlığının kabul anlamına gelmemesi kaydıyla; itiraza konu icra takibine yetki itirazında bulunuyoruz. İcra takibine bakmakla yetkili olan icra dairesi, İstanbul İcra Daireleridir.  ../ .. / 2021

İtirazda Bulunan Borçlu Vekili

Av. Levent SAMĞAR

Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL ….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                        : 2022/ ….

DAVACI (BORÇLU)       : (Borçlunun ad, soyad, T.C Kimlik Numarası ve adresi yazılır.)

VEKİLİ                               : Av. Levent SAMĞAR

DAVALI (ALACAKLI)   : (Alacaklının ismi, soy ismi, T.C. Kimlik Numarası ve adresi yazılır.)

VEKİLİ                               : (Varsa avukatın ad, soyad, adres bilgileri yazılır.)

KONU                                 : İstanbul … İcra Müdürlüğü tarafından müvekkile …/…/ 2021 tarihinde tebliğ olunan 2021/ …. esas numaralı dosyasına ait ödeme emrine konulan senetteki imzaya itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı olduğunu iddia eden tarafından başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte takibe dayanak olan senetteki imza müvekkile ait değildir. Müvekkilin alacaklı olduğunu iddia eden kişiye karşı hiçbir borcu bulunmamaktadır.

Yukarıda arz olunan sebeplerle müvekkil aleyhine açılan icra takibinin durdurulmasına, gerekli tahkikatın yapılarak davamızın kabulüne karar, kötü niyetli ve haksız bir şekilde başlatılan icra takibi sebebiyle davalının takip miktarı üzerinden yüzde yirminden aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatı ödemesine, yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. ../../2021

DAVACI VEKİLİ

(İMZA)

Borca İtiraz Dilekçesi

Sonuç

Borca itiraz dilekçesi borcu olmadığını iddia eden bir icra takibinin borçlusu tarafından icra takibini durdurmak amacıyla süresi içerisinde ilgili icra dairesine sunulan bir dilekçedir. Borca itiraz dilekçesi ödeme emrinin borçluya tebliğini izleyen yedi gün içerisinde icra dairesine verilmelidir. Süresi içerisinde sunulmayan borca itiraz dilekçesi beklenen sonuçları doğurmayacak, itiraz reddedilecek ve takip devam edecektir. Bu sebeple borca itiraz dilekçesinin alanında uzman bir avukat tarafından hazırlanması ve sunulması hak kayıplarını önlemek adına büyük önem arz etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Borca itiraz dilekçesi ödeme emrini gönderen icra müdürlüğüne ödeme emrini alan borçlu tarafından yedi gün içerisinde verilmelidir. Borca itiraz etmek için yazılı bir dilekçe verilmesi zorunlu değildir, sözlü olarak da süresi içerisinde itirazda bulunulabilir.

Borca itiraz dilekçesinin mücbir sebeplerden dolayı ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde ilgili icra dairesine verilmemesi halinde mücbir sebebin ortadan kalktığı andan itibaren üç gün içerisinde borca itiraz dilekçesi icra mahkemesine verilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00