1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Usul
  4. »
  5. Tebliğ Ne Demek? *2023 Tebliğ Eden Ne Demek?

Tebliğ Ne Demek?

Tebliğ ne demek? için; hukuken, dinen ve günlük dilde olmak üzere üç farklı yanıt verilebilir. İçeriğimiz, tebliğ ne demek? sorusuna özellikle hukuki bağlamda kullanılan tebliğ sözcüğü üzerinden yanıt vermekle birlikte, dinen ve günlük dilde de ne anlama geldiğine de değinmektedir. Yanıtı merak konusu olan “tebliğ ne demek?” sorusunun incelendiği içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle okunmasını tavsiye ediyoruz.

Tebliğ ne demek? için TDK sözlükleri “bildirme, haber verme, bildiri” şeklinde yanıt vermektedir. Şu halde, günlük dilde kullanılan tebliğ sözcüğünün karşılığının, bildirme, haber verme ve bildiri olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi, tebliğ ne demek? sorusuna dini literatür çerçevesinde yanıt arayalım. Son olarak, hukuki bağlamda tebliğ ne demek? sorusunu inceleyelim.

Sözlükte; “bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak” anlamına gelen tebliğ, kelam ilminde farklı bir anlam taşır. Şöyle ki, kelam ilminde tebliğ, peygamberlerin vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırmasıdır. Dini bakımdan “tebliğ ne demek?” sorusuna kısa bir yanıt verdikten sonra içeriğimizin de ana konusu olan “tebliğ ne demek?” sorusunu cevaplayalım.

Tebliğ ne demek? sorusuna hukuki zeminde yanıt vermek gerekirse, tebliğ; bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma anlamlarına gelir. Tebliğ ne demek üzerinde dururken, tebligat kavramını da incelemek gerekir. Zira, tebligat, tebliğ sözcüğünün çoğuludur. Dolayısıyla, tebligat sözcüğü ise “duyurular, anlatmalar” anlamlarına gelir.

Tebliğ Ne Demek

Tebliğ Eden Ne Demek?

Anlamı merak edilen tebliğ sözcüğünü, “Tebliğ ne demek?” sorusu üzerinden açıklamış bulunuyoruz. Uygulamada merak konusu bir diğer husus ise tebliğ eden deyimidir. Peki, tebliğ eden ne demek? Tebliğ eden: bildiren, duyuran, anlatan, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim eden, imzasını alan kişi/kişilerdir.

Tebliğ ne demek? sorusunun yanıtı için çeşitli kaynaklara başvurulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü, hukuk literatüründe kullanılan “tebliğ” sözcüğünün anlamı için başvurulabilecek kaynaklardan birisidir. Bahse konu sözlükte tebliğ kelimesi şu şekilde tanımlanmıştır; “Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma. Çoğulu tebliğâtdır; duyurular, anlatmalar.

Tebliğ ne demek? ile ilgili söz konusu tanımdan hareketle “tebliğ etmek ne demek?” sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz: bildirmek, duyurmak, anlatmak, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etmek, imzasını almaktır. Bu hususa da açıklık getirdikten sonra, tebliğ ne demek? sorusu ile ilişkili olarak “tebliğ etmek ne demek?” sorusuna hukuken daha detaylı mercek tutalım.

Tebliğ Etmek Ne Demek?

Tebliğ ne demekten önce, tebligat kavramının hukuki tanımın izah etmek gerekir. Buna göre, hukuki çerçevede tebligat; mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra müdürlükleri, vergi daireleri gibi bilumum resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilen resmi işlemlerin muhatap tarafa iletilmesi, bildirilmesidir. Tebligat – istisna ve özel durumlar hariç tutulmak kaydıyla – zarf marifetiyle yapılır.

Tebligatın kim tarafından, kime ve neden yapıldığına ilişkin bilgiler, tebligat zarfının ön kısmında yazılı olarak belirtilir. Tebligatta herhangi bir hakkın yerine getirilmesi için yasal bir süre öngörülüyor veya itiraz hakkı gibi yasal hakların kullanılabilmesi için bir süre belirtiliyorsa, tebligatın muhataba tebliğ edilmesiyle birlikte bahse konu süreler işlemeye başlar.

Tebligat kavramına ilişkin özet niteliğini haiz bir açıklama yaptıktan sonra, bu açıklamadan hareketle tebliğ kavramını inceleyelim. O halde, tebliğ ne demek için şöyle bir yanıt vermek mümkün: resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı şekilde düzenlenen tebligat zarflarının, muhataplarına iletilmesidir. Tebliğe ve tebligata konu edilebilecek evrak ve tebliğde bulunabilecek kurum – kuruluşlar kanunda düzenlenmiştir.

Tebliğin tebligatla ilişkisinden bahisle, tebliğ ne demek başlığı altında zikredilmesi gereken bir başka husus ise tebligata dair yasal düzenlemelerdir. Tebligata dair düzenlemeler çeşitli kanunlarda hükme bağlanmış olmakla birlikte, temelde, 7201 sayılı yürürlükteki Tebligat Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Bu bakımdan, tebliğe ve tebligata ilişkin hukuki iş, işlem ve uyuşmazlıklarda Tebligat Kanunu esas alınır.

7201 sayılı Kanun’da usulsüz tebliğler, tebliğde bulunabilecek merciler, kimlere tebliğ yapılabileceği vs. tebliğe dair bilumum iş, işlem ve uyuşmazlıkta esas alınacak düzenlemeler hükme bağlanmıştır. Bahse konu Kanun’un 7’inci maddesinde ise elektronik yolla tebliğ almak durumunda olan gerçek ve tüzel kişiler düzenleme altına alınmıştır.

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

Noterler.

Baro levhasına yazılı avukatlar.

Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Tebliğ Ne Demek

Tebliğ Tarihi Ne Demek?

Tebliğ ne demek? gibi izaha muhtaç bir diğer konu ise tebliğ tarihidir. Tebliğ tarihini, 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde tebliğ sürecini ifade ederek açıklayalım. Tebliğ, söz konusu Kanun’un 10’uncu maddesine göre, ilgilinin bulunduğu son adrese yapılır. Bahse konu adresin tebligata elverişli olmaması durumunda ise sistemde kayıtlı son adrese tebligat yapılır.

Tebligatın nasıl yapılacağı, yani şekli prosedür ise yine aynı Kanun’un 1’inci ve 2’inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre; tebliğ, PTT Genel Müdürlüğü memur ve yetkilileri marifetiyle bizzat yapılır. Tebliğ yapılan kişinin adresine ihbarname yapıştırılır ve ihbarnamenin üzerinde belirtilen tarih ise tebliğ tarihini ifade eder.

Tebliğ Tebellüğ Ne Demek?

Tebliğ ne demek, tebliğ tebellüğ ne demek? ve benzeri sorular merak konusudur. Tebliğ ne demek? için yanıt vermiş olmakla birlikte, tebliğ tebellüğe henüz değinmemiş bulunuyoruz. Tebliğ tebellüğ ne demek? sorusuna yanıt verirken, ilk olarak tebellüğ kavramını açıklayalım. Tebellüğ; “bildirimi alma” anlamına gelir. Tebliğ tebellüğ ise en kısa ifadeyle tebliğ bildiriminin alındığını ifade eder.

Tebliğ tebellüğ başlığı altında tebliğ tebellüğ belgesine de değinmemiz gerek. Tebliğ tebellüğ belgesi; gerçek veya tüzel kişiler arası hukuki iş, işlem, sözleşme, uyuşmazlık vs. hususlarda, yetkili merciler tarafından konunun muhatabı olan tarafa tebliğde bulunulması ve bu tebliğin ulaşmasını, yani tebellüğ etmesini sağlayan belgedir. Tebliğ tebellüğ belgesine uygulamada tebligat olarak da adlandırılır.

Tebliğ Mazbatası Ne Demek?

Tebliğ ne demekle birlikte yanıtı merak edilen bir diğer soru, tebliğ mazbatası ne demek sorusudur. Tebliğ evrakının, muhatabına tebliğ edilip edilmediği ile tebliğ şeklini gösteren ve tebliğ evrakını düzenleyen mercie geri gönderilen evraka “tebliğ mazbatası” denir. Tebliğ ne demek ve Tebliğ mazbatası ne demek sorusunun ardından, son olarak “bila tebliğ” kavramını inceleyeceğiz.

Bila Tebliğ Ne Demek?

Bila tebliğ ne demek? sorusuna “bila” kavramını inceleyerek yanıt verelim. Buna göre, bila; “Olmayarak, sahip olmayan “…sız,…siz” manaları yerine kullanılan edattır. Kelimenin başına getirilerek menfi mana hasıl olur.” Bila kavramının tanımından hareketle, bila tebliğ; tebliğ yapılması gereken tarafa tebligatın yapılamaması anlamına gelir.

tebliğ

Sonuç

Tebliğ ne demek? hukuki bağlamda anlamı merak edilen sorular arasındadır. Uygulamada merak konusu olan ve yanıtı araştırılan “tebliğ ne demek” sorusuna özetle; bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma, şeklinde yanıt verebiliriz. Tebliğ ne demek ve ilişkili sorulara mercek tutulan içeriğimizin dikkatle incelenmesini önermekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tebliğ eden, yazılı bir emri veya mahkeme yazısını muhataba bildiren, duyuran, anlatan kişidir.

Tebliğ etmek; mahkeme yazısını, ilamını, yazılı bir emri ilgili şahsa teslim etmek, bildirmektir.

Tebliğe konu evrakın, muhatabına bildirildiği tarihe tebliğ tarihi denir.

Tebliğ, bildirme ve haber verme anlamlarına gelir. Çoğulu ise tebligattır.

KETSİS, elektronik tebligatlar için Maliye Bakanlığı’nın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kullandığı bir sistem olup, bu sistem üzerinden yapılan bildirimlere “KETSİS tebliğ” adı verilir.

Tebliğ bildirmek ve haber vermekken, tebyin belirtme ve açıkça anlatmaktır.

Tebliğ edilmiştir ifadesinden kasıt, bahse konu tebligatın, muhatabına bildirildiğinin belirtilmesidir.

Tebliğ tarihinden itibaren ifadesi, “tebligata konu hususun ilgiliye bildirildiği andan itibaren” anlamına gelir.

Tebligatın ilgiliye tebliğ edildiğine dair belgeye tebliğ şerhi denir.

Tebliğ alan, tebligatın muhatabı olan ve dolayısıyla, tebligatı teslim alan kişidir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00