1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Borçlar
 4. »
 5. Kiracı Hakları Nelerdir? *2023 En Güncel Bilgiler

Kiracı Hakları

Kiracı hakları bir kira sözleşmesinin gerekli unsurları taşıması durumunda, sözleşmenin taraflarından biri olan kiracının sahip olduğu haklardır. Kira sözleşmesine konu malın cinsine göre kiracı hakları da değişiklik göstermektedir. Kiracı hakları genel itibariyle kiraya verenin yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır ve kiracı, sahip olduğu kiracı hakları kapsamında bazı taleplerde bulunabilmektedir.

Kiracı Hakları

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı, fiil ehliyetini haiz hukuk süjesidir. Kira sözleşmesinin taraflarından biri kiraya veren ve diğeri de kiracı olup kiracıya pek çok kiracı hakları tanınmaktadır.

Kiracı hakları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kiraya konu malın kullanılmasının ya da yararlanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı
 2. Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı
 3. Taşınmazın kira sözleşmesi boyunca, kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkı
 4. Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı
 5. Ayıbın giderilmesini isteme hakkı
 6. Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı
 7. Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartıyla kiralanan taşınmazı başkasına devretme ya da alt kiraya verme hakkı
 8. Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi durumunda depozitonun geri alınması hakkı
 9. Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı
 10. Geç ödenen kira bedeline ilişkin cezai koşul içeren bir anlaşmanın yapılmasını engelleme hakkı
 11. Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı
 12. Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı

Kira Sözleşmesinden Doğan Davalar Nerede Görülür?

Kira sözleşmesinden kaynaklanması koşuluyla, her türlü tahliye davası, kira bedelinin tespiti ya da diğer tespit davaları, sözleşmenin feshinden kaynaklı davalar, sözleşmeden doğan tazminat veya alacak davaları ile kiracı haklarından doğan davalar bakımından görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Kira sözleşmesinden doğan davalarda yetkili mahkeme, kiracı haklarına sahip olan kiracının yerleşim yeri mahkemesi ve kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesidir.

Kontratsız Kiracı Hakları Nelerdir?

Kontratsız kiracı hakları hukukumuzda mevcuttur. Kira sözleşmesi şekle bağlı bir sözleşme değildir. Bu sebeple kira konusu mal, kira konusu malın devredilme süresi ve kira bedeli hususunda tarafların irade beyanlarının uyuşuyor olması yeterli olup kiracı hakları bakımından yazılı bir sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yazılılık, ispat kolaylığı açısından önemlidir. Ancak, sözleşmenin geçerliliğini etkileyen bir özellik değildir. Yazılı bir sözleşme olmadan, uygulamada kullanıldığı tabiriyle “kontratsız kira”da da kiracı hakları bulunmaktadır.

Kiracı hakları sözleşmenin yapılış şekline göre değişiklik göstermediğinden yazılı bir kira sözleşmesinin kiracıya sağladığı bütün haklar, yazılı olmayan kira sözleşmesinin tarafı olan kiracıya da sağlanmaktadır.

Kiracı hakları kapsamında kira sözleşmesinde kiralayan, kiracıyı hukuka aykırı olarak tahliye edememekte ve kiracının kiracılık haklarını kullanmasını engelleyememektedir. Kira sözleşmesinin sağladığı bu hak, sözleşmenin yapılma şeklinin sağladığı bir imkan olmadığından geçerli bir kira sözleşmesinin olduğu her somut olayda geçerlidir.

İşyeri Kiracı Hakları Nelerdir?

İşyeri, işverence mal ya da hizmet üretimi için maddi ya da maddi olmayan ögelerle işçilerin birlikte teşkilatlandığı/örgütlendiği ünitedir. İş hukuku mevzuatı olan İş Kanunu m.2’ye göre;

“İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.”

TBK’da düzenlenen işyeri kirası, yalnızca çatılı işyerlerine yönelik bir düzenlemedir. Bu sebeple çatılı işyeri kapsamına girmeyen işyerleri, TBK’nın genel hükümlerine tabi olacaktır. İşyerinin niteliğinin belirlenmesinin önemi Yargıtay 6.HD., 2013/11011, K.2014/4128, T.1.4.2014 kararında şu ifadeler ile belirtilmiştir;

“…kiralananın TBK m.330’da düzenlenen taşınır kirası hükümlerine mi yoksa TBK m.339 vd. düzenlenen çatılı işyeri kirası hükümlerine mi tabi olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılamamaktadır. Bu nedenle mahkemece, öncelikle kiralanan yerin (park içindeki kafeterya) nitelik ve vasfının araştırılarak (gerektiğinde yerinde keşif yapılarak) ile TBK’nın taşınır kirası hükümlerine mi yoksa çatılı işyeri hükümlerine tabi bir yer olup olmadığının tespiti, daha sonra hasıl olacak sonuca göre davalının kira süresi dolmadan akdi feshinin haklı olup olmadığı belirlenmesi, feshin haklı olduğu kanaatine varılır ise davacının tazminat istemi ile ilgili bir hüküm verilmesi gerekir…”

İşyeri kiracısının depozito (güvence) verme sorumluluğu olmasına rağmen bu sorumluluk, kiracı hakları kapsamında depozitonun 3 aylık kira bedeliyle sınırlı olması hakkı (TBK m.342) ile harmanlanmıştır. Kira bedelinin yabancı para üzerinden ödenmesi kararlaştırılmış ise kiracının, kiralanan taşınmazda 5 yıl boyunca kira bedelinde değişiklik olmadan bulunabilme hakkı vardır. Kiracı haklarından bir diğeri de sözleşmede kiracıya kira bedeli ve yan giderler haricinde bir ödeme zorunluluğu getirilememesidir. (örneğin; ceza koşulu, sonraki kira bedellerinin muaccel olması…).

Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi durumunda depozitonun geri alınmasına ilişkin kiracı hakları, Yargıtay’ın bir kararında da açıkça ifade edilmiştir. Yargıtay 3.HD., E.2017/4599, K.2018/12416, 5.12.2018 tarihli bu karara göre;

“…6098 Sayılı TBK.nun 316. (BK 256) maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. (BK 266) maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Mahkemece, sözleşme hükmü ve bahsedilen Kanun maddeleri gereğince, inceleme ve değerlendirme yapılarak; tahliye sonrası kiraya veren tarafından iade edilmesi gereken depozito bedelinin de hesaplanacak alacak miktarından mahsubu ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir…”

Kiracı haklarından bir diğeri ise TBK343’te düzenlenen, kira bedeli dışındaki konularda kiracı aleyhine bir değişiklik yapılamamasıdır. Kira bedeli belirlenirken “hak ve nesafet indirimi” adı altından indirim yapılması, uygulamada da karşılaşılan bir yöntemdir. Şöyle ki, Yargıtay 3. HD., E.2017/3644, K.2017/17900, T.20.12.2017 göre;

“…Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davaya konu taşınmazın 01.01.2015 tarihinde başlayan kira döneminde yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira bedelinin yıllık brüt 60.000 TL olacağı belirtilmiştir. Mahkemece, hak ve nesafet indirimi yapılmadan tespit kararı verilmesi doğru değildir. Bu durumda davalının eski kiracı olduğu gözetilerek uygun oranda hak ve nesafet indirimi yapılmak suretiyle kira parasının belirlenmesi gerekirken hak ve nesafet indirimi yapılmadan hüküm kurulması doğru değildir.”

Çatılı işyeri ve konut kiralarında kiraya verenin sözleşme süresi bittikten sonra derhal sözleşmeyi feshedememesi kiracının lehine olan bir durumdur. Kiraya verenin fesih hakkını kullanabilmesinin koşulu, 10 yıllık uzama süresinin dolmasına bağlıdır. Geçerli bir fesih bildirimi ise, bu bildirimin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları Nelerdir?

Bir kira sözleşmesi, kiraya konu malın satımına engel oluşturmamaktadır. Ancak, kiralanan malın malikinin değişmesi kira sözleşmesinde bir değişikliğe sebebiyet vermemekte, söz konusu sözleşme yapıldığı şekil ve şartları ile geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

Malın satımı durumunda ortaya çıkan kiracı haklarından birisi kira sözleşmesinin geçerliliğinin eski koşullarda aynen devamının sağlanması olmakla beraber, yeni malikin de bazı hakları ortaya çıkmaktadır. Yeni malikin, kiracıyı, kira sözleşmesinden önce, kiralanan taşınmazdan çıkarabilmesi kiraya verenin bazı durum ve koşulları ispat etmesine bağlıdır.

Yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur ve kiraya veren sıfatını kazanır. Bu sebeple kiracı hakları yeni malike karşı da ileri sürülebilir. Fakat yeni malikin, şartların oluşması durumunda, kiracıya taşınmazı satın aldıktan sonraki 1 ay içinde tahliye amaçlı ihtarname yollaması halinde kiracının taşınmazı tahliye etmek için 6 aylık süresi bulunmaktadır. Malikin tahliye davası açmak içinse bu 6 aylık sürenin dolmasını beklemesi gerekir. 6 aylık sürenin geçirilmesi durumunda ise kiracı hakları kapsamında kiraya verenin dava açma hakkı bu sebepten dolayı ortadan kalkmaktadır.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Sonuç

Kiracı hakları olarak adlandırılan haklar, kira sözleşmesinin tarafı olan kiracıya bazı güvenceler sağlamaktadır. Bu güvencelere sahip olan kiracının, kiracı haklarını kullanmasında kira sözleşmesinin şeklinin bir etkisi bulunmamaktadır. Her ne kadar kiralanan malın niteliği kiracı haklarında küçük değişikliklere yol açsa da bu küçük değişikliklerin getirdiği farklı kiracı haklarının tespiti, kiracı açısından bir hak ihlali doğmaması açısından önem arz etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı hakları şu şekilde sıralanabilir: 1) Kiraya konu malın kullanılmasının ya da yararlanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı, 2) Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı, 3) Taşınmazın kira sözleşmesi boyunca, kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkı, 4) Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı, 5) Ayıbın giderilmesini isteme hakkı, 6) Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı, 7) Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartıyla kiralanan taşınmazı başkasına devretme ya da alt kiraya verme hakkı, 8) Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi durumunda depozitonun geri alınması hakkı, 9) Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı, 10) Geç ödenen kira bedeline ilişkin cezai koşul içeren bir anlaşmanın yapılmasını engelleme hakkı, 11) Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı, 12) Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı

Kira sözleşmesinden doğan tazminat, alacak gibi davaların tamamı Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Kira kontratı kira sözleşmesinin varlığını etkilemez. Kontratın yazılı olması ispat açısından önemlidir. Kontratsız kiracı hakları ile kontrat olan kiracı hakları aynıdır.

Ev sahibi evi satarsa yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Yeni malikin taşınmazı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma gereksinimi var ise, evi satın alma tarihinden itibaren bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmesi şartıyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Ya da gereksinim nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde açacağı dava yoluyla da ileri sürebilir. Bu sürelerin geçirilmesi halinde kiracı hakları kapsamında yeni ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı ortadan kalkar.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

98 Responses
 1. Mustafa

  Ben 7 yıldır kiraciyim beyaz eşya ciyim kiramı yeri geliyor kira günü gelmeden ödüyorum şimdi ise işyeri sahibi işyerini terk etmemi istiyor böyle bir hakka sahipmi sorumu cevaplarsanız sevinirim.iyi akşamlar. Hayır daha önce yorum yapmadım

  1. Hatice

   Ben yakın savunma antrenörüyüm ayrıca üniversite öğrencisiyim . 2020 ekim ayında bir ev tuttum . Halk eğitim bünyesinde kurs açacaktım. Ancak yayınlanan yeni pandemi yasaklarından dolayı onaylanan kursumu açamadım. Evden çıkmak zorunda kaldım ve beni ev sahibi icraya verdi. Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

   1. Adem

    Merhabalar. Kiracısı bulunduğum ev satıldı. Yukarıda okuduğum ev sahibinin ihtarname gönderme olayı gerçekleşmedi. Ben de evi tahliye etmek istiyorum ama yeni ev sahibinden emlak ve taşınma masraflarını karşılamaları konusunda bir hak sahipliği var mıdır?

    Teşekkürler.

  2. Mustafa bey, kiraya verenin tahliye gerekçeleri sorunuzda yer almıyor. Kural olarak her yıl TÜFE oranında artışı yapan ve gününde kirayı ödeyen kiracının tahliyesi 10 yıl+ 1 yıllık uzama süresinden evvel mümkün değildir.

   1. Firdevs

    Iyi gunler avukat bey annem 10/02.2021 de kiralamis oldugumuz eve tasindi evi kiralarken satip satilmacagini sorduk oyle bir dusuncesi olmadigini bildirdi sahibi anneme haber vermeden 01/04/2022 tarihinde evi internet uzerinden satiliga cikarttmis eve evi gormeye habersiz gelen musteri sayesinde ogrendik yaklasik 1 bucuk aydir evi habersiz gormeye gelen bi dunya musteri olsu bugunde noter yoluyla ihbar gonderilmis evi tadilat yapicagini ve sozlesme bitimine kadar evi bosalmamizi istiyormus ev halen satilik ve dun emlakci geldi eve satilik yazisi asmak icin sorum su bizim ev icin yaptigimiz ve tasinma suresinde harcadigikiz paralar ve kapora icin aldigi para ile ilgili nasil bir yol cizebiliriz simdiden cok tsk ederim

    1. Can

     Merhaba, biz evi 1.5 sene evvel tuttuk başta söyledik çıkarılma gibi bir durumum istemiyoruz ev sahibinin aracısı yeğeni yani öyle birsey olmaz ev alana kadr oturun dedi fakat şimdi sne dolunca haziran da yani çıkmamızı istiyor bizde dolayısıyla böyle zor bir zamanda 2 sene için girmedik dedik oğlum gelcek burda çalışacakmış memur olarak diyor ne yapmamız gerekli?

   2. Yücel

    Efendim merhaba 7 yıllık kiracıyım kiramı ve zam oranını zamanında yapıyorum ama dükkan sahibi tahliye taahhüt namesinin üst kısmına bu yıl ve bu ay çıkmamı isteyerek 16.icraya baş vurmuştur itirazda bulundum ne yapmam gerekir yanıtlarsanız sevinirim
    Şimdiden teşekkür ederim..

   3. Tuğçe

    Merhaba 25.04 .21 tarihinde ev kiraladım kira kontratımda yazılı olan şirket tapu sahibi değilmiş tapu sahibiyle sirket arasında ev ustune dava varmış 1.5 yıl sonra tapu sahibi gelip bu ev benim siz burda isgalcisiniz dedi yeni kontrat yapmak istiyor odedigim kira şuan 2000 4500 tl kira talep ediyor ve aynı zamanda tekrar peşin kira depozito istiyor bu durumda haklarım neler evi bana kiralayan dolandırıcı sayılmaz mı ayrica evi kiraladigimdan beri evdeki rutubetle eve gelen sularla uğraşıyorum hepsinin fotoğrafları videoları mevcut

    1. Nurcan

     Engelli annemle 2018yilindan beri oturuyorum 1 yıldır 3 kere zam yaptim simdide ben gelicem evimden çık diyor 2 aydır ev bakıyorum kıralım ev yok 30.40km yerlerde ev bakmama rağmen bulamadım engelli annemle yaşadığım için kısıtlı ev ariyabiliyorum ne yapmaliyim

   4. Volkan

    Merhaba avukat bey. 2019 yılından beri kiraladığım evde oturuyorum. İlk yaptığımız sözleşme dışında bir sözleşme yapmadık. Her yıl belirli kira artışlari yapıldı. Ev sahibi bir ben gelcem oturcam diyo bir kardeşim gelcek diyo en son da satılık yaptı evi penceteyede satılık brandasi astirdi. Bugünde eve ihtar yollamış noterden biz kendimizi bu duruma karşı nasıl savunuruz bizi çıkarıp başkasına fais fiyata kiraya verecek. Mahkemelik olsak durum ne olurne kadar sürer haklı olma olasılığım varımdır. Ve kaybetsem bana çıkaracaklar fatura ne olur

   5. Sibel

    Merhaba, ben 1 yillik kiraciyim ve bana ev sahibi öldüğünü ve mal sahibi kardeslere 4 kisi paylasim olucak ve bugun bana gelip bunlara soylediler sozleşmem 15.04.2023 bitiyor ve tefe tufe karsi yukseltmeyiyeceklerini yeni ev sahibi yeni kontrat yapip istedigi kira bedel ile gelicekmis bu konuda haklarim? nedir? ve kira odedim fiyat 2500tl ve kontratim 1 yillik fes edilip yeni ev sahbi ki kardeslerindin biri oluyor ne kadar artirabilir yardimci olurmusunuz? Hakki varmi yeni kontrat yapmaya? Ve benim 1 yillik kontrat fes ediliyormu rica etsem yardimci olurmusunuz?

  3. Birgül

   Merhabalar
   2018 de 650 tl den girip 2022 eylül ayı itibariyle kiram aidat dahil 1500 tl dır.
   Şubat 2023 de 5 yilimiz doluyor.ev sahibimiz artan kiralar karşısında çok zam istiyor.subat 2023 de çıkın diyor artı mobbing uyguluyor.
   Bir iki kez 5 yil içinde birkaç kez geç yatırdım bir kez de 2 aylık kirayi birden ödedim.su an itibariyle bir borcum yoktur.
   Ev bulamıyoruz ankara da kiralar çok yüksek. Kira artışı yapıp oturmak istiyoruz ama buna rağmen çıkın denirse ve mahkemelik olursak anlattığım durumlar göz önüne alınarak haklarımız nedir ya da nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekir .
   Çok teşekkür ederiz

 2. Ayse

  Ben yaklasik bir buçuk yıldır aynı evdeyim iki ay kira veremedim sonra kivaylarda düzenli ödedim ama avukatlık olduk şu andada tahliye etmemizi istiyor ev sahibi yoksa evi boşaltma kararınız var eşyanızı atarım kapıya diyor. Sizde böyle bı hakkı varmı. Polisle fln eşyanızı kapının önüne koyarım diyor. Tşk ederim

  1. Ayşe hanım, kural olarak bir kira döneminde 2 kez kiranın geç yatırılması ya da hiç yatırılmaması sebebiyle size noter ihtarı gönderiyse ya da icra takibi yapıldıysa kiraya verenin tahliye talebi mahkeme tarafından kabul edilir. Fakat bu sürecin hiçbirinden sizin haberinizin olmaması mümkün değildir.

   1. Gökhan

    Benim oturdugum evde kiralık ben 15/10/2021 yılında kontrat yaptım
    sözleşmem bitti yeni kontrant yapmadı söylediğim halde bana ev saybi kontrat bittikten sonra aradan üç aay geçti ben evi satqcagım dedi mart ayının 5 de söyledi ve Nisan ayının 5 de evi satmış birine ben ginede kiramı ödedim yeni evsaybi bana ihbarname yollamış evden çıkmam için Mayıs 25 inde tahliye edindiye ihbarname yolamış bana benim eski kontratım var bu evi satan ev. Saybim.yeni kontrant bana yapmadığı için. Kontran olmadan benim nekadardaha süre oturabilirim ben

 3. Anıl

  30.06.2021 tarihinde kiralık ev ile anlaştım evin oturum ruhsatı yoktu ve bana Ağustos ayına kadar alınacağı söylenildi. Bende Ağustos ayının sonunda eve geçecektim ve 15.08.2021 tarihli bir kira sözleşmesi yaptık ben tüm eşyalarım sıfır bu eve göre aldım ve bana daha oturum ruhsatının Eylül ayının sonunda çıkacağı söyleniliyorum. Nasıl bir yol izleye bilirim.

  1. Uğur

   7 aydir kira veremiyorum ve ev sahibim evden cikmami istiyor ev bulamiyorum ve calismiyorum 3 evladim var neyapicahimi bilemiyorum kira kontratim yeni bitti yardimci olirmusunuz

 4. Murat

  Evimizi 2 ay oldu kiralayali ve ev de istenmemsi olmaması gereken bazı lağım haseretleri görülmekte ev sahibine anlattık hakaretler geldi ve biz evi boşaltmak istiyoruz ama ev sahibi depozitoyu vermeyeceğini söylüyor nasıl bir yol izleye bilirim

  1. Abdurahman

   Ben bir yıllık kontratını yaptım evimi kiraya verdim 55 gün kaldı kira yılı dolmasına şimdi kiracı ya evimi günü gelince boşalt bana teslim et ben çıkmıyorum avukatan ihpar name çekersen geçerli olurmu

   1. Berat

    Ev sahibim fahiş artış yapamayacağını bildiği için, oğlum evlenecek o oturacak diyor çık evden dedi. 3 yıldır aynı evdeyim kira sözleşmesi yenilemesi yapılmadı ve bu süre içinde kirayı elden aldı. Nasıl bir yol izlememi tavsiye eder siniz

   2. Uğur

    Merhaba levent bey oturduğum dairenin satışı gerçekleşti ve benden kira artisi istiyorlar hemde 2 katına çıkmasını bekliyorlar bende kira sözleşmesinde yazan miktar dışında bir artış istemiyorum ben kira sözleşmesini imzaladığım zaman aralığında fiyatlar bu kadar değildi beni evden çıkarmaları mümkün mü? Beni evden ne şartla çıkartırlar?

   3. Kısmet

    Merhaba ben eve 2020de taşındım ev sahibi evi 2021de Aralık ayında sattı evi alan kişi bana ihtar çekti malum kira fiyatları ben kirami düzenli olarak 3 ay verdim bu aradda ev arıyordum ev sahibi geldi bağırdı çağırdı ben 1700 otururken 3500 ev buldum kira dopozito taşınma masrafları derken son 2 ayı vermedim benim hakkımda icra takibi başlattı böyle bir hakkı vaıdır

   1. Hakan

    Meehaba levent bey 3 yıldır ayni yerde ikamet ediyorum bu 3 yil zarfinda 1300 den basladim gecen yıl 1600 oldu fakat 17/12/2022 tarihinde ev sahibim kiran 3500 oldu diyor yuzde 25 den hesaplarsak 2500 vermem gerek hani gecen bir yil zam yapmadi onuda ben hesapladim gecen yili diyelim beni evden cikarabilrmi yoksa hukuken haklimiyim her ayin 8 de ödeme ben 2 sinde eft yaptim aksatmadan şimdiden teşekkür ederim

 5. Özge

  Merhabalar 4 yıldır aynı evde oturuyorum sadece ilk yıl için sözleşmemiz vardı sonrasında banka hesabına düzenli kirayı yatırdım şimdi oturdugum fiyatın 3 katına kiraya vermek istediğini bizim evi bosaltmamizi istedi yıllık kira artırımını yapıyorum ev bulamıyorum çıkmadan devam etsem süreç nasıl ilerler beni mahkemeye verse ne yapmam gerekir

 6. Sibel

  Merhaba 6 yıldır kiraciyim kiramı elden ödüyorum kontratının dolmasına 7 ay var ev sahibim kendi oturduğu ev kentsel dönüşüme giriyor diye bana bir ay içinde çıkmamı söylüyor bu konuda ne yapmalıyım

 7. özgür

  merhaba ben 5 yıldır aynı evde oturmaktayım kırayı 5 yıl boyunca hıc aksatmadan gununde verdım evsahıbının banka hesabına gununde yatırdım. ve 2022 sözleşmesıni ev sahıbı yapmış ve kıraya yüzde % 70 zam yapmış yenı kıra kotratı elımde ben bu %70 yapılan zam icin ne yapmalıyım

  saygılarımla.

  1. Sule

   Merhaba benim evsahıbım bugün kapıma geldı evi satcagım dedı 3ay sure verdı sonra lafı cevirdi oglum oturacak dedi sonra 1400 verirsen dedı devam et dedı benim şuankı kiram 850 veriyorum yüzde 20 artırıyor bunun için napmalıyım bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarla

 8. serpil

  MERHABALAR 1100 tl ye oturduğum eve 1 yıl sonra 100 tl zam yapıldı 1200 tl oldu.sonraki ay ev satıldı yeni ev sahibi sözleşme yapmadı kirayı evi aldıgı ertesi ay 100 tl daha zam yapıldı 1300tl yaptı şimdi 5 ay geçti ocak ayında bizden 1800 tl istiyor. kendiside kiracı olduğundan ya evine geçecek yada bizden 1800tl alacak gibi lğtfen bana bilgi verirmisiniz evden çıkmak istemiyorum 1800 tl de ödiyemiyorum.

 9. Ayça

  Ev sahibi neden insan özel hayatina müdahale ediyor peki eve gelen misafirlere karışma hakkina sahibimi peki ileri geri konusup evdeki misafire neden geldin sorguya cekiyor ev sahibi , tarzında konuşuyor

 10. Olgun

  Merhaba 21 yıldır ayni dairede kiracıyım,1350 olan kiramı ev sahibi 2000 tl çıkartmak istiyor bize bu güne kadar hiç kira kontratı yapmadı,kirayı hep elden ödedim..1350 tl olan kirayı 2000 tl çıkartma hakkı varmıdır,,,teşekkür ederim

 11. Fatma

  Ev sahibim 2 yil önce ev satildi dedi ihtarname gonderip cikmami istedi cikamayacagimi belirtip kiraya zam yaptim oturdum şimdi de oğluna sattigini gösteren tapu ornegi ile cekilmis bir ihtarname geldi 2000 tl kiraya 500 tl zam yaptim ama beğenmedi cikmami istiyor mahkemeye gideceğini söyledi 9 yildir oturdugumu 1 yil daha oturup cikacagimi belirttim sizin yazinizi okudum haklarim ne diye mahkemeye gitmeden 6 ayim var bu durumda peki mahkemeye giderse bu süreç ne olur?teşekkür ederim saygılar.

 12. Hayrettin

  Merhabalar ben şuan itibariyle 5 yıldır aynı evde oturuyorum girdiğim günden bu yana evin eksiklerini beyan etmeme nazaran hiçbiri ile alâkadar olmadı evin çatısı hasarlı evin tabanından yağmur ve kar yağınca eve su sızıyor evi ısıtmak mümkün değil herkesin 200 / 300 TL fatura ödediği dönemde ben 600/700 TL fatura ödedim ama umursamıyor kira sözleşmesini ilk yıldan sonra tekrarlamadan devam ettik fakat kirayı banka hesabına yatırırken kira olarak yatırmamamı istiyor yıllık artışı yasal olarak yapıyorum ama vicdan ölmüş bunu gördüm bir sorun belirtmeye kalksam bana ev benim değil kayın biraderimin diyor annemin rahatsız olmasından dolayı haydi bura olmadı başka yere gideyim gibi bir lüksüm yok bu konuda neler yapabilirim alakanıza şimdiden teşekkür ediyorum.

 13. Ahmet

  Ben Belediyeden bir işyeri kiraladım. Düzenli kiramı sözleşme hükümlerine göre ödüyordum. Fakat belediyenin işyeri yaptığı arazi kendisinin değilmiş. Başka bir mülke dükkan yapıp kiraya vermiş. Mülk sahibi bizden kira istiyor. Biz belediye ile kontrat yaptık. Ne yapmalıyız?

  1. Kenan

   Ben 4 ay oldu kenar semtte kirada oturuyorum elektrik ara saat var ev sahibi elektriğin 3%2 bana ödetmek istedi bende itiraz edip kendim hesaplattigim icin sen kafama yatmadın evimden çık diyor avukat bey görüşünüz.

 14. Emrullah

  merhaba ben kirada oturuyorum ancak benim ev sahibi Almanya evlere emlakcı bakıyordu bu Ay yeni birine vermiş oda beni çıkarmak istiyor bana yalan söylüyor satmak istedini söylüyor Aynı binada 3 dairesi var 3demi satcaksınız diyorum evet diyor öbür kiracıya soruyorum ona öyle birşey olmadını söylüyor sade beni çıkarmak istiyor ne yapmam lazım sözleşmem 0 8.20.2022 bitiyor

 15. Efe

  Merhabalar yaklaşık 10 ay önce evi kiraladım 8.ayda evi satmaları gerektiğini bildirdiler taşınırken bir dünya pandemi dönemimde masrafım oldu şimdi evi satıyorlar ne yapmam gerekiyo tekrardan taşınmamız bi dünya para sokaktan toplamıyoruz sonuçta bu parayı mağduriyet davası açabilirmiyim nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz

 16. Nuray

  Merhaba,17 Yıldır kiracımız Kira sözleşmemiz de 12 ay olarak belirlenmiş olmasına rağmen 8 ayda zam yapıyor..şimdi kendisinden Ocak ayı itibariyle zam yapmak istedik fakat olumsuz.Nasil bir yol izleyeceğiz bu konuda yardımcı olursanız sevinirim..

  Saygılarımla…

 17. Ahmet

  Ben yaklaşık 2 yıldır aynı evde kıraciyim ew sahibi gelmiş ayakkabıları ewin içine koyacaksınız diyor yoksa evimden cik diyor ayakkabılardan ewin içinde koku yapıyor 2 küçük çocuğum var ister istemez ayakkabilar ile oynuyorlar . Üstelik kirami hiç aksatmadan ödüyorum her ayın 15 de sizce ne yapmalıyım saygılarımla.

 18. Leyla

  3 yıllık kira kontratımız mart ayında doluyor ve ev sahibimiz tefe tüfe oranına göre artış yapmak istemiyor bir anda 670 tl yükseltmek istiyor bunu yapmaya hakkı var mı. yapabilir mi ben itiraz edersem nasıl bır yol izlemeliyim

 19. Esra

  Yaklaşık altı aydır kirada oturuyorum. Alt ve üst komşularımın hem çocuklarının sesi hem kendi sesleri hem de evde sürekli tadilat varmışçasına çıkardığı sesler geliyor ve ben bu sesleri bastırmak için evinde ya oda değişiyorum ya da Tv nin sesini olabildiğince açıyorum. O derece rahatsızlık duyuyorum. Bu durumda yapabileceğim birşey var mı ? Ne yapmalıyım ne yapılmasını önerirsiniz kendilerini uyarmam dışında ? (Uyarı bir işe yaramadı çünkü )

 20. Sarıgül

  Dükkannımızda kiracı olan şirket satıldı. Yeni şirketle yeni belirlenecek kira bedeli ve kiracının resmileşmediğini İçin yeni kira kontratı istedim. 3 aydır bir sonuç alamadım. Satılan şirket ile kontratımız 1 Nisan 2022 de doluyor. Yeni kontrat imzalanması ve yeni kiranın belirlenmesi için ne yapmalıyım.

   1. Çilem

    3 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapıyorum dükkan sahibim bana bir belge göstermeden çıkmam i ve cikmazsam 6bin TL olan dükkan kirasını 20bine çıkarmak istiyor ne yapabilirim.sadece ilk yıl kontrat yapildi Rica etsem yanitlayabilirmisiniz

 21. kadir

  3 senedir aynı evde kiralık olarak oturuyorum.ilkoturduğumda kontrat yaptık.daha sonraki yıllarda yapılmadı.kiramı hep kira tarihinden önce yatırdım.ancak ev sahibim almanyadan geleceğim diye beni çıkartmak istiyor.bana noterden ihtarname göndermiş.ben ne yapabilirim

 22. Umida

  Ben 11 ay 2021 da oturdugum evi eski kiracidan devir aldim… yalniz Kira ya zam yapmasin diye kontarti degistirmedik … simdi Ev satildi yeni ev sahibi nissan sonu da eski kontrat bitiyor cik diyor ben 1 sene bile oturmadim okadar para verdim neyapmam lazim

 23. Emine

  Iyi aksamlar bende kiraciyim oturduğumuz evi 09.20 .2020 de tuttuk ev sahibinin çok evi var şuan aynı binadayiz evi verirken satmiycam kimse oturmuycak ev senin gibi otur dedi 15 gün önce oğlum gelecek çık dedi çıkamam param yok dedim o senin sorunun diyor evler çok uçuk fiyatta zaten ben 1800 ödüyorum aidatla birlikte başka eve çıkamıyorum memur kefil depozito istiyorlar tasia ucreti yok perişan olduk ne gibi haklarımız var cikarirmi zorla bizi

 24. e cal

  20 yillik kiraciyim sirket adina kontrat yapilmisti cikaracaklarini duydum bu mumkunmu cikarabikirlemi yanitlarsaniz memun olurum sirket hala calisir durumda kirasi sorunsuz odeniyor

 25. Suzan

  Gecen sene 10 ayda ev tutum 6 aylık peşin ödedim ve uzun süreli oturmak istediğimi söylediğim halde 6 ayda 6 ay öncesinden söylüyorum çık diyor sözleşme bitince hak mı bu

 26. Sevgi

  Ben 2 senedir kiraciyim oturduğum evde ev sahibim bu ay 850 TL olan kiramizi 1300 lira yapacağını söylüyor mayıs ayında sozlesmemiz bitiyor peki devletin Nisan ayında yaptığı kira zam oranı %29.88 orana göre yapılması gerekmez mi bunun disina ev sahibi herhangi bir kira artışı yapabilmesi mümkündür. Nasıl bir hesapla kiramin ne kadar olacağını öğrenebilirim

 27. Yücel

  Levent hocam Merhaba , ben 2 yıl önce Nisan ayında oturduğum yeri kiraladım . Sözlü olarak 5 yıl oturabilirsiniz dedi ev sahibi yurt dışında olduğu için emlakçı vasıtasıyla görüntülü olarak görüştük . Daha oturduğumun ilk ayında evin satışta olduğunu öğrendim . Elimdeki kontratın basit ve kimin imzaladığı belirsiz bir kontrant olduğunu anladım ve ev sahibine satacaksanız neden bana kiraladınız dedim . Müşteri çıkmadı dedi . Uzatmiyim sonrasında ev sahibi yurt dşınından gelir gelmez haziran ayında kendi aramızda kontrant yaptık 2 yıllık ve 2022 hAZİRAN AYında kontrant süremiz dolacak . Bu süre zarfında birinci yılın sonlarında 2 müşteriye evi gösterdim hiç engel olmadım ve son göterimden sonra ben almak istediğimi söyledim evi bana satın dedim . Bu süre zarfında sürekli olarak satış fiyatını arttırmayı her anlaşma anında sürümcemeye bırakmayı seçtiler . en son 1 ay önce FRANK üzerinden anlaştık . Sözleşme yapmak istemediler MAYIS – HAZİRAN gibi geldiğimizde kendinizi hazırlayın satışı verelim dediler . Bende kendi evimi sattım minik bir arsam vardı onu sattım yaşlı bir arabma vardı onu sattım banka kredisi vesyare derken sona yaklaştığımızı düşünürken en son görüşmede 250 bin tl daha fiyatı arttırdılar ve benim ve eşimin psikolojisi bozuldu . evimiz ucuz fiyata gitti arsa da öyle araç da öyle sırf hazır olalım derken eldeki bulgurda gitti . Haziran 1 inde kontrant süresi doluyor ve bana herhangi bir ihtarname de gelmedi sanırırm 2 ay öncesinden gelmesi gerekiyormuş . Ben bu evi almak istiyorum ama bu fiyat arttırımı durumundan dolatı elimiz kolumuz bağlandı ve bize MAYIS ta evden çıkın HAZİRAN da kontratınız doluyor BİZ EVİ SATACAĞIZ demeleri resmen beynime kan gidecek korkusuyla ya SABIR çektim ve biz bu evd 2 defa yağmur suyundna dolayı yan dairenin evini su bastı terası kapattırmak için mücadele ettik ve kapattırdık AYIPLI MAL teslimide söz konusu . Bana ne tavsiye edersiniz . Biz evi almak istiyoruz ama HUZURLU bir şekilde . biz almak isterken bize çık demesi nasıl olur ? biz sözlü olarak 3 kez anlaştık ve 3 ünüde fiyat artırma bahanesiyle yediler .

 28. Fetih

  Merhaba , kiraladığım ev 2. Yılında 1850 TL ile giriş yaptım üst daire ve diğer dairelere göre yüksek bir bedel idi , ilk yıl zam yapmayacaktık fakat ev sahibi sözünde durmadı , 2250 TL istedi , 2000 TL de anlaştık , bu yıl ise bulunduğumuz ilçe deki kiraların yüksek olduğunu 4000 TL den aşağı kira yok diyerek benden 3500 TL kira bedeli istemekte +1500 TL zam mı olur ☹️ ya kabul edersiniz yada çıkın , çocuğum okul kazandı o orada oturacak gibi bahane itham da bulundu zam 5. Ayda olacak ,
  Birde Tüfe uygulanırken taban yada tavan uygulaması varmıdır ?
  Evin pencereleri eski rüzgar alıyor hiç umurunda değil günümüzde insafsız.ca kira artışı yapan zalimler ile dolu malesef . Ev sahibi kiracının kazandığı para göz dikmemeli .
  Hocam konu ile.bilginizi rica ederim

 29. Ezgi

  Merhaba Levent bey. 2 yıldır aynı evde oturuyoruz. hiç bir kira gecikmemiz olmadı. hatta öyle ki pandemi sürecinde kirasını alabildiği için gayet memun idi ev sahibimiz. fakat Aralık/2021 de kira artışımızın yapılacağı dönemde, sözleşmeniz 3 yıllık ve 2022 aralıkta çıkmanızı istiyoruz diye telefon etti ev sahibimiz. hem de aynı binada 2 üst katımızda oturmasına rağmen yüz yüze değil telefon ile gece 11 de arayarak. bunu yüz yüze konuşalım desek de ( apartman tüzel kişiye ait) şirket böyle istiyor , yüz yüze konuşulacak bir konu yok dedi. şu anda ev arasak da çıkmak istemez isek bizi nasıl zorlar veya bizim masraflarımızı ödemesi şartı ile çıkmayı teklif edebilir miyiz? ya da çıkmak istemediğimizi söylersek zorla mı çıkartacak? ihtar çekmediği sürece sözlü olarak çıkın demesinin bi anlamı var mı ? gerçekten çok can sıkıcı bir konu. yardımcı olur musunuz?

  teşekkürler.

 30. bahar

  merhaba ben yaklaşık 3 yıldır aynı evde oturuyorum geçem yıl 1000 tl olan kirama 250 tl zam yapıldı kabul etmedim ve anlaştık 1150 tl olan bu sene kirama yapılan zam ise 2400 tl yani ben her ay 2400 tl ödemem gerekiyormus ev 25-30 yıllık bine çok eski ve çatı katı lambiri tavan bene 3 seçenek sundular ya evden çık evi ablamıza sattık eşinden ayrılıyor o geçecek veya (ev çift daire üstü tek daire) evi 2ye bölelim indirim olarakta 400 tl ind yaparım 2000 tl ödersiniz veya kalırsınız 2400 tl her ay ödersiniz denildi 1150 tlden 2400 tlye çıkılması birden nekadar doğru veya evi ikiye bölmek yada ben ne yapmalıyım çok zor durumdayım

 31. Nursel

  Merhaba
  Ben oturduğum dairede 10 yıllık kiracıyım kiram 1.250tl idi ev sahibim 2500 istedi yok dedim yüzde yüz olamaz 2000 veriyorum kontrat yapmadı. Daha önce eşi yaşarken kiraları elden veriyordum.Bu sene bankadan ödemeye başladım.
  Benden Mayıs ayı itibari ile 2500 istiyor kiralar 5000 lira diyor ben ne yapabilirim. Kontrat yapmadı.Evden çıkartabilir mi
  Kendi de bir üst katta oturuyor

 32. ASLI

  Merhabalar, evimi eşyalı kiraya verdim. şimdi evi satıyorum, içinden eşyalarımı almamda hukuksal bir engel var mıdır? süre 6 aylık ihbar süresi sonrası mıdır, yoksa satış yapılıp yeni alıcıya tapu geçtiğpinde eşyalarımı alabilir miyim?
  teşekkürler.

 33. Candan

  Merhaba,ben geçen sene Haziran ayında ev kiraladım kira kontratını 1 sene yaptık ev sahibim kirayı düzenli ödediğimiz halde dün noterden ihtarname göndermiş Haziran ayında tekrar kontrat yapayacagini evde kendisinin oturmak istediğini yazmış tekrar ev taşıma süreci bizi çok zorlayacak çünkü eşim tek çalışıyor ve iki çocuğum var bizim çıkmamak gibi bir hakkımız varmı yoksa yasal olarak bizi evden çıkarabilir mi lutfen cevap yazar misiniz. Teşekkür ederim .

 34. Can

  İyi günler Temmuz ayında kira kontratı bitiyor ev sahibi kontrat bitiminde eve kendisinin taşınacağını bu nedenle evden çıkmamı istedi ancak ben evden taşınmak istemiyorum bu durumda benim ne yapmam gerekiyor.
  Ayrıca tahliye tarihi boş bir Tahliye Taahhütnemesi imzalamak zorunda kaldım bunun ne gibi geri dönüşleri olabilir

 35. Serap

  Merhaba .Ben iki yıldır kontrat ‘la oturdum kirada ve dönüşüme girmiş girecegi belli olan bir bina tuttuğum kiralık ev in ic masraflarını hiç bir şekilde kabul etmedi evin içinde insan yaşaması bile mümkün değildi ve iki yıl boş kalmış bir evi kiraladım tüm masrafları kendim yapmayı kabul ederek ve evi adam ettim insan yaşayabilecek düzeye getirdim …şimdi iki sene doldu kirami elden senet karşılığı ödüyorum öyle istediler pek gecikmem de olmadı bu iki sene zarfında şimdi haziranda kontrat yenilenecek beni aradı ve 850 tl az 1500 tl kabul edersen otur dedi bana ve de yoksa çık eve erkek alıyormuş sun diyorlar gibi terbiyesizlikte yaptılar…bende böyle çirkin konuları sevmem konuş mak bile istemem dedim ama kim söylüyor böyle şeyler dedim aşağıda restoran sahibi onun yine kiracısı recep adlı emelli polis in dediğini söyledi …bende gidip aşağıdaki şahısla konuştum neden böyle şeyler hakında konuşuyorsunuz diye ve Recep isimli şahıs beni darp etti olay yerine polisi çağırdın mahkemelik oldum ..şimdi bu durumda haxiranda kontrat dolan 850 tl den 1500 tl çıkaran ve kabul ettiğin ödemeyi yeni sözleşmeyi haziran da yapılacak kabul etmişken bile ne yapmalıyım..hem evin içini. Her yeri benim yaptirdigima kendinin hiç bir masrafı kabul etmediği gibi bide benden depozito isteyip alan bu emlakçı ev sahibi şimdide hem kabgaya neden oldu hemde nadilsa ev yapıldı çıksın 1500 tl yeni kira bedeli nı kabul etmezsen çık kiralar 3000 tl den aşağı yok kalmadı diyerek bana bu kötülük leri sırayla yapmıştır..ne yapa bilirim yardımcı olursanız sevinirim …

 36. Samet

  Kiracı ile 2-3 sene sözlü konuşma olarak anlaşılması kira sözleşmesinde de sadece 1 yıl olarak yapılması devam etmesi halinde sözleşme yenilenmesi kapsamında 2.yılın sonunda biticek olan sözleşme gereği kiracının devletin kiracı hakları gereği ben istesem beni çıkartamazsın 5 yıl boyunca demesi gerçekten böyle birşey söz konusu mudur? araştırmam sonucu para birimi yabancı birim ise yıl hak doğduğu yazıyor bizim ankaşmamız türk lirasıdır. Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Birde Kiracı ile sözlü konuşma gereği senesi bitmeden yasal olarak otomatik yenilenmeden kiracının sözünün eri olmaması durumunda kira verenin bu konu hakkında ne yapması uygundur?

 37. Yaren

  Merhabalar biz bir kiralamıştık taşımalı 4 veya 5 ay oldu şimdide ev sahibi diyor ki çıkın evimden ven taşınacak bir yıllıkta kira sözleşmesi yapmıştık. Ev sahibi şimdi bizi evden fıkra bilirmi avukat bey ?

 38. Emrah

  Merhaba levent bey. Ben iki yıllık oturmuş olduğum evde kira sözleşmem bitti ve ev sahibi çıkarmak istiyor. Gerekçesi de kendisinin eve geçeceğini beyan ediyor 1 yıl sonra tayinim çıkacak 1 yıl daha müsade et desem de kabul etmedi. Kirayı günü gününe ödeme yapıyorum beni evden çıkartması mümkün mü? Şimdiden çok teşekkür ederim.

 39. ahmet

  ben 2002 de kırayı girdim ev eksikleri oldugu için 1 senelik ev ihtiyacı için 5000 tl cek kestim ve eve girdim ama bana kontrat yapmadı su ve elektrik aboneliğine usttüme aldım ve benim üzerimde hala bu sefer günes enerjisi patlamıs ve usta aldım geldim yaptırmak için bana günes enerjisininin kapısını açmadı ve açmayacagını söyleyip kapıyı acmadı ben simdi ne yapayım abonelikler benim üstümde dava açsam sonuç ne olur

 40. Necat

  Merhabalar Levent bey benim sorunum biraz karışık kısaca anlatmaya çalışayım ben 01 12 2016 da İstanbul Şişli Osmanbey de bir işyeri kiraladım bir hafta sonra mal sahibine bir talepte bulundum dedikmiş biz bu sözleşmeyi yaptık ama ben yeğenimin üzerine yeni bir firma kurup bu sözleşmeyi yeni firmanın üzerine değiştirmek istiyorum dedim o da şartlar ve kefiller aynı olduktan sonra benim için fark etmez dedi bizde 15 gün içerisinde yeni firmanın kuruluşunu yaptık mal sahibinden randevu alıp avukatının ofisinde buluştuk yeni kontratlar imzalandı ve biz elimizdeki ilk yapılan kontratı mal sahibine verdik ve kıracılık ilişkisi başladı 1 yıl hiç problem yok düzenli kırası ödendi ve yıl sonu geldi Avukatı bizden randevu talep etti bizde görüşmeye gittik 5000 dolardan 3 yıllığına anlaşmıştık Abu katı dediki mal sahibiniz 2 yıl icin 8000 dolar istiyor yok sa elindeki tahliye tahütüyle dava açacaklarını söyledi bizde davalık olduk süreç uzayınca bir şok daha yaşadık bizim ilk yaptığımız sözleşmeyi imha etmemiş ve bu firmada burada kiracıdır ve iki buçuk yıldır kirasını ödemiyor diye dava açtı bir buçuk yıldır dava görülüyor ve bizde 200 bin dolar hiç kiracısı olmayan firmadan bu parayı istiyor Allah büyük ki öyle bir hata yaptılar ki ellerdeki iki kontratı da başka başka mahkeme lere sunmuşlar kontratın bir tanesinde kefillerden birinin imzası eksik bu durumda sizce bizim ne yapmamı lazım yorumunuzu heyecanla bekliyorum sağlıklı günler diliyorum

 41. Sami

  Ben yabancıyım, iki yıldır kiralık evde oturuyorum, bu yıl kiramı 1000 lira artırdı, yasal olarak zammı hesaplayıp parayı sahibine gönderdim, çok sinirlendi ve beni evden çıkmaya zorladı. Şimdi ne yapmalıyım?

  1. Merhaba, TBK'ye eklenen geçici madde kapsamında yorumu gönderdiğiniz tarih itibariyle kira sözleşmelerinde TÜFE üst sınırı %25 olarak belirlenerek sınırlandırılmıştır. Bu oranda yapacağınız artış geçerlidir.

 42. mustafa

  slm 6 yıllık kıracıyım ev sahıbı oglum evlenecek dedıgı ıcın cıktık fakat evı bır yabancıya kıraya vermıs kıracı olarak hakkımız varmı dava acmaya

 43. Fatma

  5 yıldır aynı evde oturuyorum her sene senem doldum zammı istediği şekilde yapar ev sahibim girdiğimde sözleşme yaptık birdaha yenilmedik bu senem dolduğunda 975 lira olan kiramı 150 bin yaptı arkasından satcagını söyledi çatkapı alıcılar geldi daha sonra 2bin istedi kira için ama hala satcagını söylüyor bende 1700 ödüyorum çık evimden diyor ama ev bulamıyorum beni şikayet etmekle tehdit ediyor böyle bir hakkı olurmu asgari üçrete zam geldimi oda yükseltiyor lütfen cevap verin acil

 44. Birgül

  Merhaba 2018 şuan oturduğum evi kiraladim düzenli kiramı ödüyor bu süreçte ev sahibiyle muhattap oldum vatshap d eski kiracı hasarlı bırakıp gitmişev sahibine yöneticiye bildir dün daha sonra sorun yaşamamak için sen yaptır kiradan düşeriz dama kiradan düşmedi duymamazliga verdi şimdi eşi gelip bana evi sarıçam evde çok hasar var yaptırdedi aldığım gibi teslim ederim dedim kontratim 2ay sonra bitiyor çıkmam ondan önce deİdim evi yaptırıp emlakçı getirip satcam sen icindeyken olmaz diyor logar daki tıkanma masrafıni evdeki su tesisat elektrik ana sigarta uydu internet kablo bağlantısını ben yaptırdım ne kiradan düşüyor ne geri veriyor şuan ev fiyat ucmus maddi çok zarara uğradım ne yapabiliri durumda

 45. Salihe

  Ben 1.500 senedir kiradayim Mart ayında sözleşmemiz doldu fakat bize çıkın demediler kira artışı yaptık ve 5 aydır oturuyoruz sözleşme yenilenmesi biz bankaya düzenli kirayı ödedik şimdi bize içini dadilat yaptıracağım diyerek bizi evden çıkarmak istiyor ne yapmamız gerekiyor

 46. BAKİ

  Merhaba efendim ben 10 yıldır oturuyorum kiralarda fayiş fiyat yaşanıyorya ben 600 lliraya. oturuyordum şimdi ise ev sahibi bana ya kirayı 3000 lira yap yada evden çık diyor ben. 600 lira kiranın.yüzdesi neyse seve seve yaparım devletimin.koydugu yüzde oran çerçevesinde birde ben kiramı.elektirigimi suyumu her ay düzenli olarak yaptırıyorum birde evin tapusu babasının üzerine tapuyu üzerime alacağım elektriğini suyunu keseceğim diye beni tehtid ediyor siz bilginlerime.danışıyorum ne yapmalıyım ev sahibi benden 100de 400 yüz zam istiyor bana bu konuda yardımcı olursanız memnun kalırım SAYGILAR SUNARIM

 47. Arda

  Temmuz ayının ortasında ev sahibi ile 1500tl kira bedeline karşılık sözleşme imzaladık fakat cayma bedeli kısmını boş bıraktık. Kiralanacak olan evde kiracılar oturuyordu ve 31 Ağustos tarihinde çıktılar ve sözleşme bu tarihler doğrultusunda imzalandı. Üniversite okuduğumdan dolayı ev üniversite okuduğum şehirde ben ise memleketimdeyim. Ev sahibi verilen depozitoyu başkasına bırakıp ben vazgeçtim vermek istemiyorum demiş. Bu konuda benim haklarım nelerdir , böyle bir şey yapma hakkı var mıdır ev sahibinin var ise ben bunun karşılığında nasıl bir yol izlemeliyim ?

 48. Semanur

  Merhabalar, biz geçen hafta bir ev kiralamak için yazılı anlaşma yaptık. Ön protokol niteliğinde. Protokole göre eğer kiralama işlemi olmazsa emlakciya verdiğimiz komisyonunun bir kısmı olan 1259 TL iade edilecektir diye açıkça yazıldı ve taraflar tarafından imzalandı. Daha sonra biz evden vazgectiblmizi belirttik. Fakat emlakçı parayı iade etmeyeceğini söylüyor. Buna hakkı var mı? Ya da kanunlar ne diyor? Bu emlakciya hakkımız olduğunu nasıl belirtebilirim. Teşekkürler

 49. Elif

  Merhaba birsey sormak istiyorum
  Oturduğumuz evde ev sahibine Iban atmasını parasını aylık olarak oraya yatırmayı teklif ettik çünkü yalan soylediklerini şahit olduk ve belge olsun istedik ama onlar aylarca Iban atmaladilar
  Bugün Iban attolar ve 10.000lira istiyorlar daha önce kira verdigimiz halde de vermedi diye dava ettiler
  Bu durumda ne yapabiliriz

 50. Ad Soyad

  Merhaba! Engelliyim ve vasi bir ebeveyne sahibim.
  Engelim çok az olduğu için çalışabiliyorum.
  Kiraya çıkmak istesem kira kontratı imzalama hakkım var mı? Her hangi bir sorun oluşur mu?

 51. GONCA

  Merhaba Levent Bey,6 yıldır kiracısı olduğum ve kirasını 1 gün aksatmadığım ev sahibim.1700 TL olan kirayı 4000 TL yapmak istiyor. En fazla 2500 TL yapabileceğimi söyledim ama 1 kuruş indirmem diyor. Yasal haklarımı öğrenebilir miyim?

  Teşekkür ederim.

 52. Dilan

  Merhaba, iki buçuk senelik kiracıyım kira sözleşmesi senelik olarak yapılıyor ve mart ayında süresi doluyor. Ev sahibi o tarihe kadar tahliye etmemi istemekte gerekçe olarak evi boş olarak değerlendirmek istiyormuş satışını daha hızlı yapabilmek için yukarıdaki yazınızı okudum yeni ev sahibi satın alır ve taşınmak isterse 6 ay tahliye etme sürem oluyor, ev satılana kadar mevcut ev sahibiyle nasıl bir yol izlenmeli tahliye taahhüdü işleme alınırsa ne olur ?
  Teşekkürler.

 53. Ayten

  Evsahibim sözleşmem dolmasına 5 ay var 1400 TL olan kiramı 2500tl yapmak istiyor yapabilirmi ayrıca sözleşmem dolduğunda beni cıkarabilirmi

 54. hakan

  merhabalar öncelikle böyle 1 konuda bizleri yardımcı oldugunuzz için teşekür ederim levent bey ben 12 yıl gibi bir zamandır 1 iş yerinde market calıştırıyorum dükan sahıbım le her yıl öyle veya böyle kavgalı sekilde analsıyorduk her yıl ben sözleşme isteme ragmen biz de söz agız dan cıkar der ve söz leşme vermiyor bu yıl içinse dükan kiram 1840 tl iken 6 bin tl istiyor ne yapalıirim nasıl 1 hanuni 1 hakka sahıbım bilgi verirseniz sevinirim ıyı güler

 55. özkan

  merhaba kiracım kirayı ayın 20 yatırması gerekırken geç yatırıyor 3 5gün geciktiriyor kiracıyı çıkarmak istiyorum nasıl bir yol izlelemeleyim

 56. harun

  Merhaba nisan sonuna kadar kira kontratım mevcut, nisanda 9 yıl olacak, oğlunun evleneceğini öne sürerek ocak ayında boşaltmamı istiyor, kanuni olarak en azından kontrat sonuna kadar oturabilir miyim? Teşekkürler

 57. ertuğrul

  Merhabalar 1 buçuk yıl kiracılarak oturdum. 8. ayımda oturmuş olduğum ev satıldı ve yeni ev sahibim evimizi bakmaya geldi. Herhangi bir sorun yoktu evde 1 buçuk yıl sonunda askeri personel olduğum için taşınmak zorunda kaldım çıkarken benden evin boya parasını istiyor evi farklı renk boyatacakmış buna hakkı var mı?

 58. Özlem

  Merhabalar 3 yıl önce bir dükkan kiraladık ve iş yerimizi açtık 10 yıllık sözleşme yapıldı 3000 TL kiraya başladık ve sözleşmede yıllık artış oranı %10 yazıyor ama bu yıl mal sahibi enflasyon çok arttığından kirayı 3500 TL'den 8000 yapacağını söylüyor 10 Ocak itibariyle kabul edersek 8000 TL olarak sözleşmeyi yenileyecegini söylüyor ama bu bize baya fazla geldi istemezseniz çıkın diyor bizi hemen çıkarabilir mi ne yapmamız gerekiyor yasal olarak bunu yapabilirim mi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar..

 59. Hasan

  6 YILDIR BİR SİTEDE OTURMAKTAYIM. OTURTUDUĞĞUM BLOKTA ORTAK ALANLARIN ANAHTARINI KAYBETTİK. OĞLUM BİSİKLETİNİ KAZAN DAİRESİ GRİŞ KAPISINDAN ÇIKARIP BIRAKIYOR. ANAHTARI KAYBEDİNCE SADECE BİR KMŞUDA ANAHTAR VAR ODA KAPIYI KİLİTLİYOR. NEDEN KİLİTLEDİĞİNİ SORDUĞUMUZDA SİZE NE KİLİTLERİM SEN KİRACISIN KARIŞAMAZSIN DİYOR. YÖNETİCİ ŞEHİR DIŞINDA OLDUĞU İÇİN MÜDAHELE EDEMİYOR. NE YAPMAMMIZ GEREKİR. ANUNİ HAKLARIMIZ NEDİR.TEŞEKKÜRLER.

 60. Özkan

  Levent Bey merhaba ,
  Ocak 2020 de mevcut ikamet ettiğim daireyi kiraladım. İlk sene tüfe oranında , ikinci sene Tüfe'nin üzerinde , Temmuz 2022 tarihinde de mağduriyet yaşamasınlar diye ara zammı kabul ederek kiramı 3500 tl ye yükselttik. Ev sahibiyle yaptığımız görüşme de Ocak 2023 tarihinde 4500 Tl yi geçmeyecek şekilde kiramızı yapacağımızı sözlü beyanla belirlemiştik. 03.01.2023 tarihinde arayarak kirayı 7000 TL ye yükseltmek istediğini bölgede kiraların arttığını söyleyerek bizden YASAL olmayan tutar talep etmektedir. Ev sahibi uzakta ikamet ediyor. Bizi evden tahliye etme şansı var mı ? Ben bu tutarı kabul etmeyeceğimizi söyledim ve ayın 5 inde 3500 * 0.25 = 4375 Tl yi direk hesabına atmayı düşünüyorum. Bu durumda bize herhangi bir hak talep edebilir mi?
  Saygılarımla.

 61. sevim

  Levent bey merhaba
  ocak ayında bir eve tasındım ve evin tesisatında sorun vardı. önce klozet su akıtması yaptı ev sahıbıne bıldırdım tesısatcı getırıp yaptırdım ve kıradan dustum. 2 gun sonra banyo giderınden kanalizasyonun pis suları cıktı evimi kanalizasyon pisliği bastı. hem de 7-8 defa. ev sahibi belediyeyi getirdi sorun duzeldı 1 sene rahatsınız dedi fakat daha 1 hafta gecmeden yine aynı sorunu yasadım evi kanalizasyon pisliği bast. bu kez ben tesisatçı getirdim ve buyuk bir cıhazla acma işlemi yaptı. şimdilik sorun yok. faturasını ev sahıbıne attım fakat bu sızın kullanım hatanız ben kabul etmıyorum dedı. gelen tesısatcı gıderımız ayrı oldugu ıcın tıkanıklıgın bızzım taraftan degılde apartmanın gider bırleşiminden kaynaklandıgını soyledı. ev sahıbının yapılan gıderı kabul etmeme gibi bir durumu var mı? lütfen yardımlarınızı bekliyorum

 62. Murat

  Levent bey merhaba
  15.06.2022 tarihinde ev kiraladim 1 yıllık kontrat yaptik
  Evin içini boyasini ben yaptırdım
  5 ay sonra ev sahibi evi satacağıni söyledi evin camlarına ilan astık 1 ay sonra satılmıyor diye olanları kaldirdik vazgeçtim dedi
  9 ay sonra ise bu ay yani torunum oturacak kontrat bitince evden çık diyor
  Nasil bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim
  Kirayi hiç aksatmadim hep gününden önce verdim

 63. Meral

  10 yıllık dükkan kiracısıyım dükkan sahibi çık dedi sözlü olarak bu ihtarını yazılı yapmadı benimde müşterilerinden alacaklarım var adres değişikliği yaparsam toparlayamam kanuni olarak ne yapmalıyım haklarım nedir

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00