KEP Adresi Nedir?

KEP adresi nedir? yanıtı merak konusu sorular arasında yer alır. KEP adresi nedir? sorusuna yanıt vermeden önce “KEP” kısaltmasının, neyin kısaltması olduğunu açıklayalım. KEP, Kayıtlı Elektronik Posta sisteminin kısa adıdır. Şimdi, KEP adresi nedir? e yanıt verelim: KEP adresi, güvenli bir elektronik posta türevi olan KEP sisteminde kayıtlı bulunan adresi ifade eder.

KEP adresi nedir? sorusuna, bilgi ve belge paylaşımında sıkça kullanılan e – postanın, çok daha güvenli ve hukuki bakımdan delil niteliği taşıyan türevidir, şeklinde yanıt verebiliriz. KEP adresi, özellikle iktisadi ve resmi işlemlerin güvenle yapılabilmesi, verim ve üretkenlik sağlaması, zamandan tasarruf edilmesi ve hukuki sonuç doğurması gibi çok sayıda önemli ve alternatifsiz avantajlar sunar.

İçeriğimiz, başta KEP adresi nedir? sorusuna yanıt vermekle birlikte, KEP adresi nedir ve nasıl alınır, alınabilmesi için gerekli evrak nedir, hangi hallerde alınması zorunludur? gibi sıkça sorulan ve yanıtı araştırılan sorulara mercek tutmaktadır. Bu bakımdan, KEP adresi nedir? başlıklı içeriğimizin ve yine KEP adresi nedir? başlıklı info grafiğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

KEP Adresi Nedir

KEP Adresi Ne Demek?

KEP adresi nedir? başlığı altında, KEP adresi nedir? e detaylı yanıt vermeden, ilk olarak Kep sisteminin ne olduğuna kısaca değinmek, konu bütünlüğünün sağlanması bakımından yararlı olacaktır. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); elektronik posta teknolojik altyapısıyla işlev gösteren, hukuki açıdan geçerli bir e – posta iletim türevidir. KEP adresi nedir? e, pttkep.gov.tr de verilen tanımla yanıt verelim:

“KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.”

E – posta teknolojik altyapısını kullanan KEP, e – postanın gönderim ve alımına ilişkin kanıtların oluşturulduğu ve saklandığı, hukuki açıdansa geçerlilik taşıyan bir elektronik posta sistemidir. Bu sistem, resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik açıdan güvenli bir biçimde yapılmasına imkan sunar. KEP adresi nedir? i bu şekilde yanıtlayabiliriz.

KEP Adresi Zorunlu mu?

KEP adresine sahip olmanın zorunlu olup olmadığı, KEP adresi nedir? ile birlikte yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alır. Kayıtlı Elektronik Posta kullanımı zorunlu değildir; ancak, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, tebligatların elektronik yolla yapılması mecburidir. Bu mecburiyetin yasal dayanağı ise Elektronik Tebligat Yönetmeliğidir.

Neticede, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, elektronik yolla tebligatta bulunması, Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereği zorunludur. Anılan şirketler dışında, KEP adresine sahip olmak şart değildir. Şimdi, KEP adresi nedir? sorusunun yanıtı kadar merak edilen bir diğer soruya cevap verelim: KEP adresi nedir, nasıl alınır?

KEP Adresi Nasıl Alınır?

KEP adresi nedir? sorusunu yanıtlamış bulunuyoruz. Şimdi, KEP adresi nedir? sorusunun ardından, KEP adres nasıl alınır? sorusuna yanıt verelim. Bu sistemden yararlanılabilmesi için öncelikle KEP adresine sahip olmak gerekir. KEP adresi edinmek isteyenler, bir alt başlıkta ifade ettiğimiz üzere, gerekli belgeleri hazırlamalı ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından herhangi birine başvuruda bulunmalıdır. KEP adresi nedir? e yanıt verdikten sonra, bu adresi edinmek için gereken evrakı inceleyelim.

KEP Adresi İçin Gerekli Evrak Nedir?

KEP adresi için gerekli evrakı, gerçek kişi başvuruları, kamu kurumu başvuruları, tüzel kişi başvuruları ve diğer tüzel kişi başvuruları olmak üzere, dört ayrı grupta açıklayacağız. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, içinde yer aldıkları gruba göre, KEP adresi edinebilmek için gerekli belgelere sahip olmalıdır. Şimdi, KEP adresi nedir? başlığı altında, her bir grup için aranan belgeleri ayrı ayrı başlıklar halinde açıklayalım

Gerçek Kişi Başvuruları

KEP adresi nedir? başlığı altında, ilk olarak gerçek kişi başvurularını inceleyeceğiz. Gerçek kişi başvuruları için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfuz kağıdı, pasaport, sürücü belgesi vb. fotoğraflı ve kimlik yerine kullanılabilen, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan, geçerli resmi belge,
 • Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.

Kamu Kurumu Başvuruları

KEP adresi nedir, nasıl başvurulur? konusunda, şimdi kamu kurumu başvurularına göz atalım. DETSİS numarasına sahip kurumlar, online ön başvurusu yaparken kamu kurumu olarak başvuruda bulunmalıdır. Kamu kurumu başvuruları için aranan belgeler şunlardır:

 • Kurumun üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmış resmi yazı (Resmi yazıda ilgili kuruma ait DETSİS numarasına açıkça yer verilmelidir.),
 • Başvuruda bulunanın, kimliğinin belirlenebilmesi için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi vb. fotoğraflı ve kimlik yerine kullanılabilen, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı resmi belge,
 • Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvurusu Numarası.

Tüzel Kişi Başvuruları

KEP adresi nedir, başvuru belgeleri nelerdir? hususunda tüzel kişi başvurularına mercek tutalım. Tüzel kişi başvurularına dair önemle belirtmekte fayda var ki, MERSİS numarasına sahip tüzel kişiler, online ön başvuru yaparken tüzel kişi olarak başvuruda bulunmalıdır. KEP adresi nedir ve tüzel kişiler için nasıl başvuru yapılır? sorusunu, tüzel kişi başvuruları için gerekli belgeler üzerinden yanıtlayalım:

 • Ticaret sicil memurluklarından alınmış, ilgili tüzel kişiliğe ilişkin MERSİS numarası ya da ticaret sicil numarasını gösterir ticaret sicil tasdiknamesinin yahut faaliyet belgesinin aslı,
 • Noter onaylı imza sirküleri (İmza sirkülerinde, şirketin kim tarafından, hangi konularda ve ne kadar süre ile temsil edileceği, imzasının bireysel olarak mı yoksa başka bir temsilci ile beraber mi geçerli olacağı bilgilerine yer verilmesi gerekir. Ayrıca, müstenidatının da kesinlikle bulunması gerekir. Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra fotokopisi alınır ve başvuru sahibine iade edilir.),
 • Başvuru sahibinin, kimliğinin belirlenebilmesi için nüfus kimliği, pasaport, sürücü belgesi vb. fotoğraflı ve kimlik yerine kullanılabilen, üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmi belge,
 • Başvuru sahibi, ilgili şirketin yasal temsilcileri tarafından yetki verilmiş bir kişi ise; şirketin yasal temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirketin kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi,
 • Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.

Diğer Tüzel Kişi Başvuruları

KEP adresi nedir ve nasıl başvurulur? konusunda, diğer tüzel kişi başvurularını inceleyelim. KEP adresi nedir ve nasıl başvuru yapılır? sorusuna yanıt aramadan, diğer tüzel kişi başvuruları için belirtmek gerekir ki, DETSİS veya MERSİS numarasına sahip olmayan tüzel kişiler, online ön başvuru yaparken diğer tüzel kişi olarak başvuruda bulunmalıdır. Diğer tüzel kişi başvuruları için aranan belgeler şunlardır:

 • Tüzel kişinin türünü gösteren belge (vakıf senedi, kuruluş tüzüğü, ana sözleşme gibi) ve gerekirse bağlı olduğu tüzel kişiden alınmış resmi yazı,
 • KES hesabı açılmasına dair resmi talep yazısı (ilgili tüzel kişiyi temsil etmekle yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmış, PTT Merkezinden başvuru yapacak kişiye ait ad, soyadı ve T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu, tüzel kişi adına KEP hesabı açılması isteminin açıkça belirtildiği yazı.),
 • Noter onaylı imza sirküleri (imza sirküleri, tüzel kişiyi kimlerin, ne kadar süre ile ve hangi konularda temsil edeceğini, imzasının münferiden mi yoksa başka bir temsilci ile beraber mi geçerli olacağı bilgilerini içermesi ve ayrıca müstenidatının bulunması gerekir. Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra fotokopisi alınır ve başvuruda bulunana iade edilir.),
 • e – vergi levhası çıktısı (Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi yahut e – devlet kapısı üzerinden alınmış e – vergi levhası çıktısı.),
 • Başvuruda bulunanın, kimliğinin tespit edilebilmesi adına nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi vb. fotoğraflı ve kimlik yerine kullanılabilen, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan resmi belge,
 • Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.

KEP adresi nedir, nasıl başvurulur ve başvuruda gerekli evrak nedir? e yanıt vermiş bulunuyoruz. Bu hususun ardından, özellikle öğrencilerce merak edilen ÖSYM KEP adresi nedir? i inceleyelim.

ÖSYM KEP Adresi Nedir?

ÖSYM KEP adresi nedir? sorusu, özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında gündeme gelir. ÖSYM KEP adresi nedir? sorusuna yanıt arayan kişiler, YKS başvurusunda bulunabilmek için KEP adresinin zorunlu olup olmadığını merak eder. ÖSYM KEP adresi nedir? e yanıt olarak, YKS başvurularında KEP adresinin zorunlu olmadığını belirtebiliriz.

KEP Adresi Ne İşe Yarar?

KEP adresi nedir, ne işe yarar? söz konusu olduğunda, KEP adresinin öne çıkan ilk işlevi, resmi iletilerin elektronik ortamda mevzuata uygun, hukuken geçerli ve güvenli bir biçimde transferini sağlamasıdır. KEP adresi nedir? dendiği zaman, öne çıkan en önemli işlevi budur. Ne var ki, KEP adresinin daha birçok işlevi ve avantajı vardır. KEP sisteminin işlevleri ve avantajları şunlardır:

 • Standart e – postalar yasal açıdan sınırlı sayıda ve özellikle delil içerirken, KEP sistemi çok daha güçlü bir delil özelliği barındırır.
 • Klasik e – postalarda ispat sorumluluğu göndericiye aittir. Ayrıca, e – posta zaman bilgisi, iletinin gönderildiği PC’nin zaman ayarına bağlıdır. Bu durum, uyuşmazlıklarda delil değerinin düşmesine sebep olur. KEP, söz konusu olumsuzlukları giderir.
 • Standart e – postaların içerikleri, oldukça kolay bir şekilde değiştirilebilirken, KEP iletilerinde içerik değişikliği son derece güçtür.
 • Elektronik postanın, göndericisi görünen kişi ya da kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği; alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ulaştıysa ne zaman ulaştığı; alıcısı tarafından okunup okunmadığı ile ilgili delil hizmetleri sunar.
 • KEP, e – imza ve zaman damgası kullandığı için; göndericinin, alıcının, içeriğin değişip değişmediğinin teyidine olanak tanır. Ayrıca, gönderim ve alım zamanlarının ispatına yardımcı olur.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Kağıttan ve arşivden tasarruf edilmesine yardımcı olur.
 • Maliyeti azaltır.
 • Resmi ve ticari işlemlerin pratik ve süratli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
 • Ticari faaliyetlerde verim ve üretkenlik artışına yardımcı olur.
 • Çevrenin korunmasını sağlar.

KEP adresi nedir, ne işe yarar ve avantajları nelerdir? konusunda, Kayıtlı Elektronik Posta sistemine dair öne çıkan özellikleri sıralamış bulunuyoruz. Bu konuyu takiben, KEP adresi nedir, nasıl alınır? sorusuna yanıt vereceğiz.

KEP Adresi Nedir, Nasıl Alınır?

KEP adresi nedir, nasıl alınır? başlığı altında, KEP adresine ve nasıl alınacağına ilişkin özet bir açıklamada yapmak gerekirse; KEP, e – posta teknolojik altyapısını kullanan, e – posta gönderim ve alımına ilişkin kanıtların oluşturularak saklandığı ve hukuki bakımdan geçerliliği haiz, e – posta iletim sistemidir. KEP adresi nedir? e yanıt verdikten sonra, nasıl alınacağını açıklayalım. KEP adresi nedir, nasıl alınır? sorusuna tablo yardımıyla yanıt vermek gerekirse;

KEP Adresi Nedir, Nasıl Alınır?

Gerçek Kişi Başvuruları Kamu Kurumu Başvuruları Tüzel Kişi Başvuruları Diğer Tüzel Kişi Başvuruları
e – imzaya veya mobil imzaya sahipseniz, pttkep.gov.tr adresi üzerinden Online Kayıt bölümüne erişebilir ve kredi kartı yardımıyla ödeme yaparak PTTKEP hesabı edinebilirsiniz. Kamu kurumları Online Ön Başvuru bölümü üzerinden PTTKEP hesabı için ön başvuruda bulunmalı ve arından PTT Müdürlüklerine resmi yazı ile görevlendirilen personel aracılığıyla müracaat etmelisiniz. Sözleşme imzalama işlemleri tamamlandıktan sonra PTTKEP hesabı edinebilirsiniz. MERSİS numarasına sahip tüzel kişiler Online Ön Başvuru bölümü üzerinden PTTKEP hesabı ön başvurusunda bulunmalı; ardından, PTT Müdürlüklerine şahsen ya da yasal temsilciler aracılığıyla başvuruda bulunarak, sözleşme imzalama işlemleri sonrasında PTTKEP hesabı edinebilirsiniz. MERSİS numarasına yahut DETSİS numarasına sahip olmayan tüzel kişiler Online Ön Başvuru üzerinden PTTKEP hesabına ilişkin ön başvuruda bulunmalıdır. Ardından, PTT Müdürlüklerine şahsen ya da yasal temsilcileri aracılığıyla başvuruda bulunarak, sözleşme imzalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından PTTKEP hesabı edinebilirsiniz.
e – imzaya sahip değilseniz ya da mobil imzanız bulunmuyorsa, Online Ön Başvuru üzerinden PTTKEP hesabı için ön başvuru yapabilir; ardından, PTT Müdürlüklerine şahsen ya da yasal temsilciniz aracılığıyla başvuruda bulunarak, sözleşme imzalama işlemleri tamamlandıktan sonra PTTKEP adresine sahip olabilirsiniz. Kamu Kurumu başvurusunda bulunabilmek için Online Ön Başvuru esnasında DETSİS numarası girilmesi şarttır. MERSİS numarası veya DETSİS numarasına sahip olmayan tüzel kişilerse Online Ön Başvuru esnasında Diğer Tüzel Kişi olarak müracaat edilmelidir. MERSİS numarası veya DETSİS numarası mevcut olmayan tüzel kişiler Online Ön Başvuru esnasında Diğer Tüzel Kişi olarak müracaat etmelidir.

 

kep adresi

Sonuç

KEP adresi nedir? başlıklı içeriğimizde, KEP adresi nedir, nasıl alınır? gibi merak konusu hususlara ve KEP adresinin işlevleri ve avantajları gibi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine dair önemli konulara değindik. KEP adresi nedir? sorusunun yanıtını merak eden ziyaretçilerimizin, KEP adresi nedir? başlıklı içeriğimizi dikkatle incelemesini önermekteyiz.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00