By

Levent Samgar
11Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulü belli davalarda mahkemenin uygun görmesi halinde olağan yargılama usulünden farklı olarak duruşma yapılmaksızın evrak üzerinden yürütülen yargılama usulüdür.… Read the rest

Read More
11Tehdit Suçu

Tehdit

Tehdit suçu failin iradesine bağlı olarak mağdura karşı gelecekte bir kötülük yapılmasının muhtemel olmasının söz veya davranışlarla ortaya konulması ile meydana gelir.… Read the rest

Read More
11Kovuşturma Nedir

Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma nedir sorusuna bir cevap verebilmek için öncelikle yargılamanın aşamalarından olan soruşturma aşamasına hakim olmak gerekir.… Read the rest

Read More
11istinabe

İstinabe Nedir?

İstinabe bir usul hukuku kavramı olup Arapça kökenlidir.… Read the rest

Read More
11Gerekçeli Karar

Gerekçeli Karar

Gerekçeli karar dava süreçlerinde çokça karşılaştığımız bir tabirdir.… Read the rest

Read More
11İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin, iş akdinin işveren tarafından feshedilmesiyle kendisine sağlanan iş güvencesinden yararlanmak suretiyle işe iadesini talep ettiği bir davadır.… Read the rest

Read More
11İrtikap

İrtikap Nedir

İrtikap kelime anlamı itibariyle hile yapmak, kötü iş yapmak anlamlarına gelmektedir.… Read the rest

Read More
11Güveni Kötüye Kullanma

Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanma suçu saklamak veya belirli şekilde kullanmak üzere kendisine devredilen başkasına ait bir mal üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunmak veya devir olgusunu inkar etmektir.… Read the rest

Read More
11Zimmet Suçu

Zimmet Suçu *2022

Zimmet suçu failin görevi nedeniyle zilyetliğini almış olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi durumudur.… Read the rest

Read More
1 2