1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Aile
  4. »
  5. Uzaklaştırma Kararı *2023 Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma kararı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenleme altına alınan tedbir kararlarındandır. Uzaklaştırma kararı, şiddete maruz kalan veya şiddete maruz kalma tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olanların şiddetten korunması amacıyla 6284 sayılı Kanun gereği uygulanan önlemlerdendir. Uzaklaştırma kararına ilişkin önemli hususların izah edildiği ve en nihayetinde uzaklaştırma kararı dilekçesi yer alan makalemizin dikkatle okunması, en doğru yaklaşım olacaktır.

Uzaklaştırma kararı, düzenleme alanı bulduğu 6284 sayılı Kanunun adından da anlaşılacağı üzere, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesini konu alır. Uzaklaştırma tedbiri de işbu Kanun uyarınca uygulanan önlemlerden biridir. Kanun, yalnızca kadına karşı şiddetin önlenmesi için değil; yaş, cinsiyet, cinsel yönelim farkı gözetilmeksizin herkesin yararlanabileceği önlemleri içerir. Uzaklaştırma; fiziksel veya psikolojik şiddet gören ya da şiddet görme tehlikesi içerisinde bulunan herkesin yararlanabileceği tedbirlerdendir.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi, uzaklaştırma talebinde bulunan kişinin konutuna ya da ortak konuta yaklaşamaz. Bu karar, yalnızca evden uzak kalma yükümlülüğünü değil; konuta, okula, iş yerine, şiddet gören veya şiddet görme ihtimali bulunan kişiye ve yakınlarına yaklaşmama, iletişim kurmama yükümlülüklerini de ihtiva eder. Hâkim, somut vakanın özellikleri, koşulları ve başvuranın talebine göre, uzaklaştırma tedbirinin yanı sıra 6284 sayılı Kanun kapsamında başkaca tedbirlere de karar verebilir.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Uzaklaştırma kararı cinsiyet farkı gözetilmeksizin şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan herkes tarafından alınabilir. Söz konusu karar, Polis Merkezlerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine ve Aile Mahkemelerine ibraz edilecek başvuru dilekçesiyle alınır. Kararın alınabilmesi için, şiddete maruz kalan kişinin yetkili mercilere dilekçe vermek suretiyle uzaklaştırma isteminde bulunması, şiddet gördüğüne veya şiddet görme tehlikesi içerisinde olduğuna ilişkin beyanda bulunması yeterlidir.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır

Uzaklaştırma tedbiri talep eden, maruz kaldığı fiziki şiddeti ya da şiddet görme tehlikesi altında bulunduğunu kanıtlamak veya durumunu ispatlar nitelikte belgeler sunmak mecburiyetinde değildir. Başvuru mercilerine yapılan müracaatı takiben kısa süre içinde uzaklaştırma tedbiri kararı verilecektir. İşbu karar talepli dilekçe örneği, makalemizin devamında yer almaktadır. Ancak, somut olayın özellikleri ve koşulları kapsamında en uygun dilekçenin hazırlanması için avukat yardımına başvurmak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Uzaklaştırma kararı, itiraz edilebilir bir karardır. Hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilen kişi, kararın kendisine tebliğini takiben iki hafta süre zarfında bu karara itiraz etmelidir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz

İtiraz, iki haftalık yasal süre içinde kararı veren Aile Mahkemesine yazılı şekilde yapılmalıdır. Kararın haksız olduğu, karara neden olan durumun ortadan kalktığı gerekçesiyle ileri sürülen itirazlar esasa dair itirazlar olup, usule ilişkin itirazlarda da bulunulabilir. Uzaklaştırma itiraz prosedürü şu şekildedir:

  • İtiraz mercii, uzaklaştırma tedbirine ilişkin kararı alan Aile Mahkemesidir.
  • İtiraz, yazılı şekle tabidir. Ancak, itiraz mercii ile itirazı değerlendirecek mahkeme aynı değildir.
  • Karara itiraz, kararı alan Aile Mahkemesi tarafından değil, şayet adliyede birden fazla Aile Mahkemesi mevcutsa, uzaklaştırma tedbiri kararını veren mahkemenin numarasını takip eden numaralı Aile mahkemesi; şayet adliyede bir tane Aile Mahkemesi varsa, adliyede bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilir.
  • Uzaklaştırma kararına itiraz, itirazı değerlendiren mahkeme tarafından bir hafta süre ile karara bağlanır.
  • İtirazı değerlendiren hâkim, karara itirazı yerinde bulmayabilir. Bu takdirde, uzaklaştırma tedbirine itiraz isteminin reddine, kararın geçerliliğine karar verilir.
  • Hâkim, itiraz talebini yerinde görebilir. Bu durumda ise, itiraz isteminin kabulüne ve uzaklaştırma tedbir kararının kaldırılmasına karar verir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler Mi?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Kanunun öngördüğü haller için verilen önleyici bir koruma tedbiridir. Adli sicil kaydı, işlenen suç ve kabahatlere dair yaptırımların işlendiği kayıttır. Uzaklaştırma tedbirinin cezai değil, hukuki bir süreci içermesinden sebep, adli sicil kaydına işlenmesi söz konusu değildir. Fakat, uzaklaştırma tedbiri uygulanmasını gerektirecek bir suç mevcutsa, adli sicil kaydına yalnızca bu suça dair alınan ceza işlenir.

Uzaklaştırma Kararı Sorgulama

Uzaklaştırma kararı, ilgilisine sözlü ya da tebligat suretiyle bildirilir. Kişi, UYAP Vatandaş Portalı ya da e – devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilir. Uzaklaştırma tedbiri sorgulamak için başvurulabilecek bir diğer yöntemse, Adalet Sarayıdır. Kişi, ikametgahının bulunduğu yer Adalet Sarayına giderek, hakkında verilmiş uzaklaştırma tedbiri kararı olup olmadığını öğrenebilir. Uzaklaştırma tedbirinin koruyucu nitelikte olması nedeniyle adli sicil kaydı üzerinden sorgulanabilmesi mümkün değildir.

Uzaklaştırma Kararı Dilekçesi

Uzaklaştırma kararı dilekçesi, somut durumun koşulları ve özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Web sitemiz üzerinden erişebileceğiniz dilekçe, fikir sahibi olunabilmesi açısından paylaşılmış olup, yalnızca örnek niteliğindedir. Hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak, hak ve zaman kaybı yaşamamak adına, Aile Hukuku üzerine uzmanlaşmış yetkin bir boşanma avukatından hukuk yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Uzaklaştırma Kararı Dilekçesi için tıklayın

Uzaklaştırma Kararı İhlali

Uzaklaştırma kararı ihlal edildiği takdirde, ihlalde bulunan hakkında aşamalı tazyik hapsi uygulanarak karara cebren uyması sağlanır. Hâkim tarafından karar verilen, Cumhuriyet savcılığı kanalıyla icra edilen tazyik hapsi için, ilgilinin, kararı nasıl ve ne zaman ihlal ettiğinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekir. Uzaklaştırma tedbirini ihlal eden kişi, Aile Mahkemesi hâkimi tarafından ceza yargılaması yapılmaksızın üç ila on arasında tazyik hapsine mahkûm edilir.

Hakkında tazyik hapse karar verilen kişinin mevcut bir suç dolayısıyla soruşturma ya da kovuşturma geçirmesi, tazyik hapsin infaz edilmesine mâni değildir. Uzaklaştırma tedbiri kararını ihlal eden kişi, bir ikinci kez ihlalde bulunursa, on beş ile otuz gün arasında tekrar tazyik hapse mahkûm edilir. Kişi hakkında verilen tazyik hapis süresi, toplamda altı aydan fazla olamaz.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Çıkarılır?

Aile birliğinin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, 6284 sayılı Kanunda öngörülen koruyucu ve önleyici tedbirlerle güvence altına alınmıştır. Uzaklaştırma kararı da işbu kanunda düzenlenen önleyici tedbirler arasında yer alır. Şiddet ya da şiddet görme tehlikesi altında bulunan kişi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Polis Merkezlerine veya Aile Mahkemelerine vereceği bir dilekçe ile, uzaklaştırma tedbiri talep edebilir.

Uzaklaştırma tedbirine erkek ve kadın fark etmeksizin herkes başvurabilir. Kanun koyucu, uzaklaştırma kararı verilmesi için herhangi bir süre düzenlememiştir. Karar mercii hâkim olduğu için, hâkimin iş yükü ve yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, takriben bir ila dört gün içinde karar verilir. Kararın gecikmesi halinde sakıncalı sonuçlar yaşanması halinde, kolluk amiri tarafından da uzaklaştırma tedbiri kararı verilebilir.

Uzaklaştırma Kararı

Sonuç

Uzaklaştırma kararı 6284 sayılı Kanun gereği, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen tedbirlerden biridir. Şiddet içeren somut olayın koşulları ve özelliklerine göre, şiddetin önlenmesi veya şiddet yaşanma ihtimalinin ortadan kaldırılması adına, hâkim tarafından çeşitli tedbirlere karar verilir. Uzaklaştırma kararı, söz konusu önleyici tedbirler arasında yer alır. Uzaklaştırma tedbiri ve ailenin korunmasına ilişkin başkaca tedbirlerin alınması ile bilumum Aile Hukuku uyuşmazlıklarında avukatı yardımı almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzaklaştırma kararı; şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi içerisinde bulunan kişinin Polis Merkezlerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine veya Aile Mahkemelerine dilekçe ile başvurmak suretiyle alınabilir.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ilgili, kararın tefhimi ya da tebliğini takiben iki hafta içinde Aile Mahkemesine yazılı itirazda bulunmalıdır.

Uzaklaştırma kararı adli sicil kaydına (sabıka kaydı) işlemez.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00