1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Kanun
  4. »
  5. TCK 158 Madde Metni Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık

TCK 158; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 158. madde hükmünde düzenlenen Nitelikli dolandırıcılık madde metni şu şekildedir;

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (2)
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 158

TCK 158/1, 158/2, 158/3 Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Kanun Düzenlemesi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) Madde 158’de düzenlenen (TCK 158) Nitelikli Dolandırıcılık suçuna ilişkin kanun düzenlemesini görüntülüyorsunuz. TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık suçu TCK’nın MALVARLIĞINA  KARŞI SUÇLAR başlıklı ONUNCU BÖLÜM’ünde yer almaktadır. TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık suçu maddesi toplamda 3 FIKRADAN oluşmaktadır. (TCK 158/1, 158/2, 158/3)

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden bugüne kadar dört kez değişikliğe uğramıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen TCK 158 maddesinin 1. fıkrasına 24/11/2016 tarihinde 6763 sayılı kanunun 14. maddesiyle (l) bendi eklenmiştir. 29/6/2005 tarihinde ise 5377 sayılı kanunun 19. madddesiyle TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık maddesinin 1. fıkrasına ek cümle eklenmiş, bu cümle 3/4/2013 tarihinde 6456 sayılı kanunun 40. maddesiyle değişikliğe uğramıştır.

24/11/2016 tarihinde 6763 sayılı kanunun 14. maddesiyle TCK 158 (Nitelikli dolandırıcılık) maddesine 3. fıkra eklenmiştir. Bu yasal düzenlemelere dair güncel Yargıtay ve İstinaf ilamlarına web sitemizden Makalelerimiz kısmından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık Yargıtay Kararı

Sanığın aşamalarda alınan savunmasında suça konu çeki ticari ilişki içinde bulunduğu “… İnşaat Tic” ünvanlı firmadan almış olduğunu, çalıntı olduğunu bilmeden ciro ederek kullandığını beyan etmiş ise de; suça konu çekte sanığın çeki aldığını bahsettiği firmaya ait herhangi bir ciro bulunmadığı, çekteki lehtar ve ilk ciranta kısmında sanığa ait şirketin yer aldığı, çeki almış olduğu ticari ilişkiye yönelik herhangi bir fatura ve belge ibraz edememiş olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Esas: 2019/ 13265 Karar: 2020/ 12970 Karar Tarihi: 24.12.2020

Son güncelleme: 29.08.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 158 Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde yazılı Nitelikli Dolandırıcılık suçunu tanımlamaktadır. Nitelikli dolandırıcılık; Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, sigorta bedelini almak maksadıyla, kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, işlenmesi şeklinde oluşur.

TCK 158/1 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde bu suçu işleyen kişiye mahkeme tarafından üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. TCK 158/2 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere mahkeme tarafından üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. TCK 158/3 kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunun 3 veya daha fazla kişiyle işlenmesi halinde mahkemece verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise mahkemece verilecek ceza bir kat artırılır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00