1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Ceza
 4. »
 5. Takipsizlik Kararı Nedir? İtiraz Dilekçesi Örneği *2023

Takipsizlik Kararı Nedir?

Takipsizlik kararı nedir? sorusu uygulamada merak konusu olmakla birlikte, takipsizlik kararı nedir? sorusunun yanı sıra takipsizlik kararına itiraz, itiraz dilekçesi, ek takipsizlik kararı gibi konular da merak konusudur. Takipsizlik kararı nedir? başlıklı içeriğimizde, takipsizlik kararı nedir? sorusuna yanıtımızla beraber, araştırma konusu hususlar izah edilmiş olup, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesi tavsiye edilir.

Takipsizlik kararı nedir? e özetle, Cumhuriyet savcısının, bir ceza başvurusuna ilişkin yapılan soruşturma sonucunda “yargılama için yeterli delil” bulunmaması halinde verdiği karar, şeklinde yanıt verebiliriz. Cumhuriyet savcısının, ceza başvurusuna dair yapılan soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermesi halinde, suç şüphesi altında bulunan kişi hakkında açılan dosya kapanır.

takipsizlik kararı nedir

Takipsizlik kararı nedir? i detaylandırmadan önce, “kovuşturma” kavramını kısaca açıklamak, konu bütünlüğünün sağlanması bakımından yararlı olacaktır. Buna göre; ceza yargılamasının son evresi olan kovuşturma, suç şüphesi altında bulunan kimse hakkında savcılık marifetiyle düzenlenen iddianamenin, ceza mahkemesince kabul edilmesi sonucu başlayan yargılama safhasıdır. Şimdi, takipsizlik kararı nedir? sorusuna, kararın uygulamadaki ismiyle yanıt verelim.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Takipsizlik kararı nedir? 5271 sayılı Kanun’da yanıtlanmıştır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik kararı), 5271 sayılı yürürlükteki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun İkinci Bölümünde “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi” başlığı altında, 172’inci ve 173’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Takipsizlik kararı nedir? sorusuna yanıt teşkil eden md.172/1 şu şekildedir:

Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz da takipsizlik kararı nedir? ile birlikte tarafımıza sıkça yöneltilmektedir. Bu husus, 5271 sayılı Kanun’un “Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz” başlıklı 173’üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara, yani takipsizlik kararına nasıl itiraz edilebileceğine ilişkin hususlar, bir alt başlığımız olan “takipsizlik kararına itiraz” başlığına havale edilmiştir.

Takipsizlik Kararına İtiraz

Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? yanıtı merak edilen sorulardandır. Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda yeterli şüpheye neden olacak delile ulaşamaması veya kovuşturma imkanının mevcut olmaması halinde takipsizlik kararı verir. Cumhuriyet savcısının kamu davası açma mecburiyetinin denetlenmesi amacıyla, bahse konu karara karşı itiraz edilebilir.

Takipsizlik Kararına itiraz

Suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe oluşturacak delile ulaşılması durumunda, Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılır. Şayet kamu davası açılmazsa, yani takipsizlik kararı verilirse, işbu karara karşı itiraz edilebilir. Bu sayede, suçtan zarar gören, söz konusu kararın hukuka uygunluğunu ve doğruluğunu tartışma olanağına sahip olur.

İtiraz Hakkında Sahip Olan Kişiler

Takipsizlik kararı nedir? başlığı altında, itiraz usulüne ve itiraz yetkisine sahip olan kişileri inceleyelim. Suçtan zarar gören, takipsizlik kararına itiraz hakkını haizdir. Bu hususun düzenlendiği madde metninde, suçtan doğrudan zarar görenlerin mi bu hakka sahip olacağı, yoksa suçtan dolaylı olarak zarar görenlerin de itiraz hakkına sahip olacağı bakımından herhangi bir düzenlemede bulunulmamıştır. İtiraz hakkına ilişkin:

 • CMK md.173/3 uyarınca, suçtan zarar gören, takipsizlik kararına itiraz edebilir.
 • Şüphelinin, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz etme hakkını haiz olup olmadığı tartışmalıdır. Bir görüş, şüpheliye, aklanma hakkı çerçevesinde itiraz hakkı tanınması gerektiğini ifade etmektedir. Buna karşın, YCGK’nin 12/04/2011 tarihli kararında, itiraz hakkının sadece suçtan zarar görene ait bir hak olduğu ve şüphelinin itiraz hakkı olmadığı belirtilmiştir.
 • Suçtan zarar görenin birden fazla olması durumunda, zarar görenlerin her biri itiraz hakkına sahip olup haklarını diğerlerinde bağımsız olarak kullanabilir. Ancak, suç sebebiyle zarar görenlerden herhangi biri tarafından kovuşturma davası açılmışsa, diğerleri de açılan davaya katılabilir.
 • Suçtan zarar gören vesayet veya velayet altında ise, vesayet veya velayet altında bulunması “suçtan zarar gören” sıfatını taşımasına mani değildir. Bu tür bir durumda, veli veya vasi tarafından itiraz yetkisi kullanılabilir.
 • Tüzel kişiler de takipsizlik kararına itiraz edebilir.

Takipsizlik kararı nedir? başlığı altında, takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? konusunu; şekil, süre ve inceleme merci bakımından izah edelim.

İtirazın Şekli, Süresi ve İnceleme Merci

İtirazın şekli, süresi ve inceleme merci konuları da takipsizlik kararı nedir? başlığı altında izah edilmesi gereken hususlardır. Kanun koyucu, suçtan zarar görenin kararı tebellüğ etmesinden (bildirimi almasından) sonra, 15 gün süre ile sulh ceza hakimliğine itirazda bulunma hakkına sahip olduğunu düzenlemiştir. Takipsizlik kararı nedir, karara nasıl itiraz edilir? sorusunun yanıtını detaylandıralım.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz makamı, Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğidir. Suçtan zarar gören ya da vekili tarafından imzalanmış bir dilekçe ile takipsizlik kararına itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesine bazı unsurlara yer verilmesi gerekir. Bunlar, CMK md.173/2’de şu şekilde düzenlenmiştir:

İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, itiraz dilekçesinde, kamu davası açılması için gerekli şartların tamamının somut olayda mevcut olduğunun delilleri ile beraber ortaya konması gerekir. Bu bakımdan, itiraz dilekçesi; failin açık kimlik bilgilerini, fiilin belli olduğu, kamu davası açılmasını gerektiren yeterli şüphe oluşturacak delilin bulunduğu belirtilmelidir.

Belirtelim ki, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz hakkını kullanacak olan suçtan zarar görenin, bahse konu suç hakkında daha öncesinde ihbar veya şikayette bulunmuş olması şart değildir. Suçtan zarar gören, zarar gördüğü suça ilişkin daha önce ihbar veya şikayette bulunmamış olsa da pekala karara karşı itiraz edebilir. Bu şekilde, takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? hususunu açıklamış bulunuyoruz.

Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? hususunda altı çizilmesi gereken bir diğer önemli konu, hak düşürücü süreye ilişkindir. İtiraz bakımından hak sahibi, yukarıda izah ettiğimiz üzere 15 günlük hak düşürücü süre içinde itiraz hakkını kullanmalıdır. Hak sahibine ulaşılamaması halinde bahse konu tarar tebliğ edilemeyeceği için hak düşürücü süre işlemeye başlamayacaktır.

Suçtan zarar görene ulaşılamaması durumunda, suçtan zarar gören kararı öğrendiği an itibariyle – dava zamanaşımı süresi dolmadığı takdirde – itiraz hakkını kullanabilir. Hak sahibi, yani suçtan zarar gören, şikayet hakkını kusursuz olarak geçirmesi durumunda, CMK md.40 gereği eski hale getirme isteminde bulunabilir. Takipsizlik kararı nedir ve nasıl itiraz edilir? i, itiraz usulü üzerinden açıklamış bulunuyoruz.

İtiraz Üzerine Verilebilecek Kararlar

Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? sorusuna yanıt vermiş bulunuyoruz. Şu halde, takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? in ardından, itiraz üzerine verilebilecek kararları izah edelim. Hak sahibinin, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz etmesi üzerine öncelikle sulh ceza hakimliği tarafından itirazın kabul edilebilir olup olmadığı değerlendirilir. Değerlendirme çerçevesinde;

 • Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş bir takipsizlik kararı mevcut olup olmadığı,
 • İtiraz sahibinin, suçtan zarar gören sıfatını haiz olup olmadığı,
 • İtirazın, yetkili mercie yapılıp yapılmadığı,
 • 15 günlük hak düşürücü süreye uyulup uyulmadığı,
 • Kamu davası açılmasını gerektirir delillerin, itiraz dilekçesinde gösterilip gösterilmediği,

İncelenir.

Sulh ceza hakimi, suçtan zarar görenin itirazını değerlendirmek adına soruşturmanın genişletilmesi gerektiği kanaatine varırsa bu durumu belirterek ilgili Cumhuriyet savcısından isteyebilir. Şayet iddianame düzenlenmesi için yeterli nedenler mevcut değilse, sulh ceza hakimi tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle talep, yani takipsizlik kararına itiraz istemi reddedilir.

Sulh ceza hakimince verilen ret kararının ardından, giderler itiraz edene yükletilerek, dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı ise bahse konu kararı itiraz sahibine tebliğ eder. Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? sorusuna, itirazın reddedilmesi durumunu açıklayarak yanıt vermiş bulunuyoruz. Şimdi, itirazın haklı bulunması halini izah edelim.

Suçtan zarar görenin, takipsizlik kararına ilişkin itiraz talebinin, sulh ceza hakimince haklı bulunması halinde Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenerek kamu davası açılır. Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? şeklinde uygulamada sıkça araştırılan ve yanıtı merak edilen bu hususu izah ettik. Şu halde, takipsizlik kararını daha yakın bir perspektifle inceleyelim.

Takipsizlik Kararı Ne Demek?

Takipsizlik kararı nedir, ne demek? sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz: takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısının, soruşturma süreci sonunda, kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delilin mevcut olmaması veya kovuşturma imkanının bulunmaması durumlarında verdiği ve dosyanın kapatılması sonucunu doğrudan karardır. 5271 sayılı Kanun’un 172/1’inci maddesinde düzenlendiği üzere;

 1. Yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi,
 2. Kovuşturma olanağının bulunmaması,

Hallerinde, Cumhuriyet savcısı tarafından, kovuşturmaya yer olmadığına karar (takipsizlik kararı) verilir. Takipsizlik kararı nedir? başlığı altında, soruşturmaya yer olmadığına dair karara kısaca değinmek yararlı olacaktır. Buna göre, soruşturmaya yer olmadığına dair karar; ihbar veya şikayet hakkında işlem yapılmasına, soruşturma başlatılmasına gerek görülmemesidir. Şimdi, bir diğer araştırma konusu olan “takipsizlik kararı nedir, hangi hallerde verilir?” konusunu mercek altına alalım.

Takipsizlik Kararı Hangi Hallerde Verilir?

Cumhuriyet savcısının, soruşturma safhasında, suç şüphesi altında bulunan kişiye karşı suç isnadında bulunmayacağına ve kovuşturmaya başlanmayacağına dair yazılı işlemine “takipsizlik kararı” denir. Takipsizlik kararı, bir diğer adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca;

 • Yeterli şüphe elde edilememesi,
 • Kovuşturma imkanının mevcut olmaması,

Durumlarında verilir. Takipsizlik kararı nedir, hangi hallerde verilir? sorusunu, yukarıda sıralanan; yeterli şüphe elde edilememesi ve kovuşturma imkanının mevcut olmaması halleri özelinde, ayrı ayrı yanıtlamak daha açıklayıcı olacaktır.

Yeterli Şüphe Elde Edilememesi

Takipsizlik kararı nedir, hangi hallerde verilir? e, ilk olarak yeterli şüphe elde edilememesi durumunu izah ederek yanıt verelim. Hukuk literatüründe şüphe; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, suç isnadına dair deliller ile savunmaya dair delillerin, yetkili merciler tarafından denk değerde bulunması ve kesin bir kanıya ulaşılamamasıdır.

Yeterli şüphenin varlığının tespiti, üzerinde durulması ve somutlaştırılması gereken husustur. Cumhuriyet savcısı marifetiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, suç konusu eylem sebebiyle şüpheli hakkında cezaya hükmedilmesi ihtimalinin, beraat kararı verilmesi ihtimalinden fazla olması halinde yeterli şüphenin mevcut olduğu kabul edilir.

Etkin Soruşturma

Etkin soruşturma, takipsizlik kararı nedir, hangi hallerde verilir? e yanıt verirken, yeterli şüphe elde edilememesi hususunda değinmemiz gereken önemli bir konudur. Zira, soruşturma evresinin sonunda yeterli şüphe oluşturacak delile ulaşılamaması dolayısıyla takipsizlik kararı verilebilmesi, ancak etkin soruşturma yapılması halinde mümkündür.

Etkin soruşturma; imkan dahilindeki delillerin toplanması, inceleme ve araştırmaların tamamının yapılmış olmasıdır. Etkin soruşturma yapılmaksızın, yeterli şüphe oluşturacak delilin varlığına dair herhangi bir değerlendirmede bulunulamaz. Nitekim, Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi’nin 26/02/2019 tarihli kararında, etkin soruşturma olmaksızın verilen takipsizlik kararına dair kanun yararına bozma kararı verilmiştir. Bu bahsin ardından, takipsizlik kararı nedir ve hangi hallerde verilir? sorusuna yanıt teşkil eden bir diğer bahse geçelim.

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Bulunması

Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerin bulunmaması da “takipsizlik kararı nedir, hangi hallerde verilir?” başlığı altında izaha muhtaç bir başka konudur. Hukuka uygunluk sebepleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran ve azaltan nedenler, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Kusurluluğu ortadan kaldıran sebeplerin mevcut olması durumunda, eylemin hukuka aykırılık vasfı devam etmekle birlikte, fail hakkında cezaya hükmedilmez. Hukuka uygunluk sebeplerinin mevcudiyeti durumunda CMK md.223 gereği beraat kararı; kusurluluğu ortadan kaldıran sebebin mevcut olması halinde ise yine aynı madde gereği ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

Kovuşturma Olanağının Bulunmaması

Takipsizlik kararı nedir, hangi hallerde verilir? başlığı altında, “yeterli şüphe elde edilememesi” durumunu izah ettik. Şimdi, takipsizlik kararı verilmesi gerektiren bir diğer durum olan “kovuşturma olanağının bulunmaması” durumuna değinelim. CMK md.172/1 uyarınca, soruşturma süreci neticesinde kamu davası açılması için kovuşturma olanağının mevcut olmaması halinde takipsizlik kararı verilir.

Kovuşturmaya imkanının mevcut olmadığı durumlar öğretide tartışma konusu olmakla beraber, takipsizlik kararı nedir? in yanıtı bakımından incelenmesi önemlidir. Takipsizlik kararı nedir? başlığı altında, kovuşturma olanağının bulunmaması durumunu madde madde izah etmek, daha açıklayıcı bir yaklaşım olacağından, bu husustaki görüşleri şu şekilde sıralamış bulunuyoruz:

 • Bir görüşe göre, CMK md.171/1 gereği kovuşturma olanağının mevcut olamamasından kasıt, dava şartlarının bulunmamasıdır.
 • Muhakeme şartları, yargılama şartları ve dava şartları olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Yargılamanın yapılabilmesi için gerekli şartlara yargılama şartları denir.
 • Dava şartları ise davanın açılmasına engel olan; şikayet, izin, dava süresi, yeni delil bulunmaması, derdestlik, önödeme uzlaşmadır.
 • Bir başka görüşe göre, kovuşturma olanağının bulunmadığı haller şunlardır: “suça tesir sebepler”, “davayı düşüren sorumsuzluk nedenleri” ve muhakeme hukukunda düzenlenen “dava düşmesi nedenleri”.

Takipsizlik Kararı Ne Kadar Sürer?

Takipsizlik kararı nedir, takipsizlik kararı ne kadar? sorularının yanıtı merak konusudur. “Takipsizlik Kararı Nedir?” başlıklı içeriğimizde takipsizlik kararı nedir? sorusunu tafsilatıyla birlikte yanıtlamış bulunuyoruz. Fakat, konu bütünlüğünün sağlanması adına, söz konusu kararla ilişkili hususların da incelenmesini faydalı bulmaktayız. Bu hususlardan birisi de takipsizlik kararının süresidir.

Takipsizlik kararı ne kadar sürer? sorusu, takipsizlik kararı nedir? kadar merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Takipsizlik kararı, hak sahibince yapılan itiraz üzerine, itirazın reddedilmesi ile birlikte kesinleşir. Şayet itiraz talebinde bulunulmamışsa, takipsizlik kararı, kararın ilgiliye tebliğ edilmesini takiben 15 gün geçmesiyle kesinleşir.

Takipsizlik kararı nedir? in yanı sıra, takipsizlik kararı ne kadar sürer? sorusu da tarafımıza sıkça yöneltilen sorular arasında yer alır. Bahse konu soruya net bir yanıt vermek, soruşturma sürecinin ne kadar süreceğinin bilinememesinden dolayı mümkün değildir. Somut dosyanın özellikleri ve koşullarına göre değişmekle birlikte;

 • Faili, delilleri belirli olan suç hakkında yürütülen soruşturmanın kısa kısa süreceği aşikardır.
 • Ne var ki, örneğin teknik takip gerektiren örgütlü bir terör suçuna ilişkin yürütülen soruşturma görece daha uzun sürecektir.

Uygulamada sıkça yer verilen ve takipsizlik kararı nedir? ile birlikte yanıtı merak edilen bir diğer soru, ek takipsizlik kararı nedir? sorusudur. Ek takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir gibi hususlar, bir alt başlıkta izah edilmiştir.

Ek Takipsizlik Kararı Nedir?

Ek takipsizlik kararı nedir? e özetle şu şekilde yanıt verebiliriz: Ek takipsizlik kararı; kişi hakkında en az iki suç sebebiyle soruşturma yürütülüyor ya da tek bir suç için birden çok kişi hakkında soruşturma yapılıyorsa, şartların oluşması halinde verilen, ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karardır. Ek takipsizlik kararı nedir? i somut örnekler üzerinden açıklamak gerekirse;

 • Örneğin kasten yaralama ve tehdit suçu olmak üzere iki farklı suçu bir olay kapsamında işleyen kişi hakkında yürütülen soruşturma evresinin sonunda, kasten yaralama fiiline dair yeterli delil mevcutken, tehdide ilişkin yeterli delil mevcut olmayabilir. Bu tür bir olasılıkta, Cumhuriyet savcılığınca kasten yaralama suçu sebebiyle iddianame düzenlenir; ancak, tehdit suçuna ilişkin ek takipsizlik kararı verilir. İfade ettiğimiz durum, ek takipsizlik kararı nedir? e örnek teşkil eder.
 • Ek takipsizlik kararı nedir? i bir başka örnek üzerinden inceleyelim. Suç hakkında birden fazla şüphelinin fail olduğu iddia edilmesi üzerine her birini kapsayan soruşturma yürütülebilir. Soruşturma evresi sonunda yalnızca bazı şüpheliler hakkında yeterli delil bulunur, bazıları hakkında yeterli delil bulunmazsa, yeterli delil bulunamayan şüpheliler hakkında ek takipsizlik kararı verilir. Ek takipsizlik kararı nedir? sorusunu örnekler üzerinden bu şekilde açıklamış bulunuyoruz.

Ek Takipsizlik Kararına İtiraz

Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? başlığı altında, takipsizlik kararına itiraz usulünü izah etmiştik. Takipsizlik kararına itiraz edilebileceği gibi, ek takipsizlik kararına karşı da itiraz talebinde bulunulabilir. Ek takipsizlik kararına itiraz merci, Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yapan ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğidir. Ek takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

 • Ek takipsizlik kararına itiraz, takipsizlik kararına itiraz ile aynı prosedüre sahiptir. Belirttiğimiz üzere, her ikisinin de itiraz merci aynıdır. Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz için de yine 15 günlük hak düşürücü süre söz konusudur. Son olarak, ek takipsizlik kararına itiraz dilekçesi de takipsizlik kararına itiraz dilekçesi ile aynı usulde hazırlanır.

Önemli! Takipsizlik kararı nedir? konusunda belirtmemiz gerekir ki, ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz talebinde bulunulurken, hazırlanacak itiraz dilekçesi son derece önemlidir. Kabul görür bir dilekçe için, ceza hukuku bakımından deneyim ve yetkinlik sahibi bir avukattan yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Takipsizlik Kararını Nasıl Öğrenebilirim?

Takipsizlik kararı nedir, nasıl öğrenilir? tarafımıza yöneltilen ve yanıtı aranan sorular arasındadır. Takipsizlik kararı, suçtan zarar görene ve şüpheliye (itiraz hakkı, süresi ve merci belirtilerek) bildirilir. Zira, kararın tebliği, kararın kesinleşmesi ve itiraz süresinin başlaması bakımından mühimdir. Takipsizlik kararı, tebliğ suretiyle öğrenilebileceği için e – devlet kapısı üzerinden görüntülenemez.

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Takipsizlik kararı nedir, nasıl itiraz edilir? e ilişkin, itiraz usulünü açıkladığımız başlıkta, hak sahibinin, ancak dilekçe ile yetkili mercie başvurmak suretiyle itiraz edebileceğini belirtmiştik. Takipsizlik kararı nedir? başlığı altında belirtmemiz gerekir ki, takipsizlik kararına itiraz dilekçesi, en az “takipsizlik kararı nedir?” kadar tarafımıza yöneltilmektedir. Deneyimli bir avukat marifetiyle, somut olayın özellikleri ve koşulları dikkate alınarak hazırlanmasının faydalı olacağını belirtmekle birlikte, örnek dilekçemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği İçin Tıklayın

Takipsizlik Kararı ile İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar

Takipsizlik kararı nedir? sorusuna yanıt arayan ziyaretçilerimiz için, takipsizlik kararı nedir? in yanı sıra “güvenlik soruşturması”, “tazminat hakkı”, “beraat kararı” bakımından belirtilmesi gereken hususları izah edeceğiz. İlgili alt başlıklara geçmeden önce, takipsizlik kararı nedir? sorusuna eksiz yanıt verebilmek için bazı tablolardan yararlanacağız.

  Takipsizlik Kararı Nedir? Ek Takipsizlik Kararı Nedir?
Hangi Hallerde Verilir? Yeterli şüphe ve delil bulunamaması,

Etkin pişmanlık ve cezasızlık halleri (belirli durumlarda),

Kamu davasının ertelenmesi kararından sonra deneyim süresinin sonunda,

Şikayetten vazgeçme halinde,

Kamu görevlisi hakkında izin verilmemesi durumunda,

Uzlaştırma sonunda

En az iki suç olması halinde; suçlardan biri için iddianame düzenlenirken, diğer suç hakkında yeterli delil mevcut değilse,

En az iki şüpheli hakkında bir suçtan dolayı soruşturma yürütülmesi halinde; şüphelilerin bazıları için iddianame düzenlenirken, diğerlerine ilişkin yeterli delil bulunmaması durumunda

İtiraz Süresi 15 gün 15 gün
İtiraz Merci Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yapan ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliği Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yapan ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliği
Tazminat Hakkı Belirli hallerde mümkün Belirli hallerde mümkün
Yeni Delilin Etkisi Kamu davası açılması bakımından yeterli olması ve sulh ceza hakiminin uygun bulması durumunda yeniden soruşturma yapılabilir Kamu davası açmaya yeter nitelikli bir delil olması ve sulh ceza hakimince onay verilmesi halinde tekrar soruşturma yapılabilir
Adli Sicil Kaydına Etkisi İşlemez İşlemez

Takipsizlik kararı nedir ve ek takipsizlik kararı nedir başlıklı tablomuz, bahse konu kararlara ilişkin merak edilen hususları yanıtlar niteliktedir.

Takipsizlik Kararı ve Güvenlik Soruşturması

Takipsizlik kararı nedir? sorusuna yanıt verirken, güvenlik soruşturması ile ilişkisine de değinmek gerekir. Takipsizlik kararının güvenlik soruşturmasına etkisi tartışmalı olmakla birlikte, takipsizlik kararı verilmesi kişi hakkında olumlu bir gelişmedir. Bu bakımdan, takipsizlik kararı nedir, güvenlik soruşturmasına etkisi nedir? sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değildir.

Takipsizlik Kararı ve Tazminat Hakkı

Takipsizlik kararı nedir ve tazminat ile ilişkisi var mıdır? merak konusudur. Ceza yargılamasında zarara uğratılan şüpheli, belirli şartlarda tazminat hakkı kazanır. Örneğin soruşturma kapsamında tutuklanan kişi hakkında takipsizlik kararı verilirse, haksız tutuklama ve gözaltı sebebiyle tazminat hakkı söz konusu olur. Fakat, tazminat hakkının, soruşturma sürecinde somut ve doğrudan bir zarar oluşuma bağlı olduğunun altını çizelim.

Takipsizlik Kararı ve Beraat Kararı

Takipsizlik kararı nedir? başlığı altında, son olarak, beraat kararı ve takipsizlik kararı nedir? e değineceğiz. Yalnızca takipsizlik kararı nedir? tarafımıza yöneltilmemekte, takipsizlik kararı nedir? ile birlikte beraat kararı nedir? sorusu da yöneltilmektedir. Takipsizlik kararı nedir başlığı altında beraat kararını tablo üzerinden inceleyeceğiz.

Takipsizlik Kararı Beraat Kararı
Soruşturma evresi sonunda verilir. Kovuşturma evresi sonunda verilir.
Suç hakkında kovuşturma yapılmasını gerektirir bir delilin mevcut olmadığını gösterir. Suçun işlenmemiş olduğu kesinleşir.
Sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulabilir.
Belirli hallerde tazminat hakkı doğabilir. Belirli hallerde tazminat hakkı doğabilir.

Takipsizlik kararı nedir ve beraat kararı ile farkı nedir? sorusu, yukarıda yer tablomuzda yanıt bulmaktadır.

Sonuç

Takipsizlik kararı nedir? başlıklı içeriğimizde; takipsizlik kararı nedir, işbu karara karşı nasıl itiraz edilebilir, hangi hallerde takipsizlik kararı verilir? gibi merak konusu hususlara değinilmiştir. Yalnızca takipsizlik kararı nedir? değil; aynı zamanda ek takipsizlik kararı nedir ve nasıl itiraz edilir? gibi araştırılan başlıklara yer verilmiş olup, ilgililerce dikkatle okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Takipsizlik kararı; soruşturma süreci sonunda, kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunamazsa veya kovuşturma imkanının mevcut olmaması halinde verilen, dosyanın kapanması sonucunu doğuran karardır.

Takipsizlik kararı, tebligat suretiyle öğrenilebilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, karara itirazın reddi halinde, ret kararının ilgiliye tebliğini takiben 15 gün geçmesiyle kesinleşir.

Hayır, ifadeye başvurulmadan, dosya üzerinden takipsizlik kararı verilemez.

Hayır, tebligat suretiyle öğrenilir.

Takipsizlik kararı adli sicil kaydına işlenmez.

Yeni delilin kamu davası açılması bakımından yeterli bulunması halinde, kamu davası açılmasının sulh ceza hakimince uygun görülmesiyle birlikte tekrar soruşturma yapılabilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00