1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Ceza
 4. »
 5. Müebbet Kaç Yıl? *2023 Müebbet Hapis Kaç Yıl?

Müebbet Kaç Yıl?

Müebbet kaç yıl sorusu, çoğu zaman ceza davalarının neticesini merak eden ve yaptırımların ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenlerce sorulur. Müebbet kaç yıl sorusu, hukuk sisteminin suç saydığı fiili, fiilleri işleyen faile mahkemece hükmedilen özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların düzenlendiği hapis cezası yaptırımı içinde değerlendirilir. Müebbet kaç yıl ve müebbet kavramının yakinen anlaşılabilmesi için “hapis cezası” kavramı kısaca incelenmelidir. Hapis cezası kendi içinde üç farklı hapis türüne ayrılır. Bu hapis türleri ise; süreli hapis, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası olup müebbet kaç yıl sorusu genellikle ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasını merak edenlerce sorulmaktadır. Müebbet kaç yıl sorusu TCK’da yanıtlanmış olup madde 48 gereği müebbet kaç yıl hususu, kişinin yaşamı boyunca süren hapis cezası şeklinde ifade edilmiştir.

Müebbet kaç yıl hususunun hapis cezası başlığı altında değerlendirilmesinin isabetli olacağını ifade ettik. Buradan hareketle, hapis cezasının kural gereği ceza infaz kurumunda yani bilinen adıyla cezaevinde infaz edileceğinin altının çizilmesi gerekir. Fakat istisnai haller de mevcuttur. Bu istisnai haller gereği hapis cezasının konutta infaz edilebilmesi de mümkündür.

Müebbet kaç yıl sorusu ile birlikte ifade edilen hapis cezası, 5237 sayılı TCK’ya göre uygulanan iki tür ceza yaptırımından birisidir. Diğer ceza yaptırımı ise adli para cezası yaptırımıdır. Adli para cezasının ödenmemesi halinde de hapis cezası söz konusu olur. Hapis cezası uygulamasından amaç; suç işleyeni caydırmak ve ıslah etmek suretiyle yeniden suç işlemesini önleyip topluma kazandırmaktır. Hapis cezası, suçun failinin kusuruna oranla bir günden başlar ömür boyu sürebilir. Bu itibarla bölünebilir niteliktedir. Müebbet kaç yıl sorusu da bir gün ile başlayıp ömür boyu olabilen hapis cezası kapsamında sıkça sorulur.

Müebbet kaç yıl başlığı altında ifade edilen hapis cezasında hükümlünün beklenen bir dizi tutum ve davranışlar göstermesi gerekir. Bu tutum ve davranışlar; hapis cezasının yerine getirilmesine katlanma yükümlülüğü ve bu maksatla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum sergilemektir. Bunun yanı sıra ceza infaz kurumunca uygulanan güvenlik ve iyileştirme programlarının tutuklu tarafından uyumla karşılanması gerekir.

Müebbet kaç yıl noktasında kapsamlı bir birikime sahip olmak için hapis cezası türlerine ve bunların ne anlama geldiklerine hakim olmak gerekir. Buradan hareketle hapis cezası türleri şu şekilde ifade edilebilir:

 1. Süreli hapis cezası,
 2. Müebbet hapis cezası ki müebbet kaç yıl sorusu genellikle söz konusu hapis cezasının öngörülmesi ile merak edilir.
 3. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ki bu yaptırımda da müebbet kaç yıl sorusu sıkça merak edilir.

Müebbet kaç yıl sorusu süreli hapis cezası için değil aşağıda ifade edilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet kapsamında ele alınır. Süreli hapis cezası, ifade edilen geçici süre boyunca hükümlünün hürriyetinin kısıtlanmasını ifade eder. Türk Ceza Kanunu madde 49 gereği yasada aksi düzenlenmediği takdirde süreli hapis cezasının bir aydan daha az ve yirmi yıldan daha faza olması mümkün değildir.

Müebbet kaç yıl sorusuna TCK madde 48’de yanıt verilmiş olup müebbet hapis cezası halinde bu ceza hükümlünün yaşamı boyunca uygulanır.

Müebbet kaç yıl sorusuna yanıt aranılan bir başka ceza ise ağırlaştırılmış müebbet hapsidir. TCK madde 47 hükmünce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sıkı güvenlik rejimine göre çektirilmek suretiyle kişinin yaşamı boyunca uygulanır. Müebbet kaç yıl sorusuna yanıt veren TCK madde 48 şu şekildedir;

TCK Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

Müebbet Hapis Kaç Yıl

Müebbet Hapis Kaç Yıl?

Müebbet kaç yıl başlığı altında incelenen müebbet hapis, aşağıda ifade edilen suçların işlenmesi halinde uygulanmaktadır:

 • Kasten öldürmenin temel şekli,
 • Askeri komutanlıkların gasp edilmesi,
 • Düşman ile iş birliğinde bulunma suçu,
 • Savaş sırasında yaşan haber yaymak,
 • Gizli kalması gereken bilgileri ifşa etmek,
 • Devlet güvenliğine dair belgeler ile işlenen suçlar,
 • Devlet sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,
 • Devlet güvenliğine dair bilgileri temin etmek.

Müebbet kaç yıl yani müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması halinde ceza infaz kurumunda yirmi dört yıl geçirilmektedir. Bunun için belirli bir sürenin iyi halli geçirilmesi şarttır. Müebbet kaç yıl sorusuna yanıt verdikten sonra diğer durumlarda koşullu salıverilme kurumundan yararlanılabilmesi için infaz kurumunda geçirilmesi gerekli süreler aşağıdaki gibidir:

 • Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet durumunda otuz altı sene,
 • Birden çok müebbet hapis cezası mahkumiyeti durumunda otuz sene,
 • Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezasına mahkumiyet durumunda da en fazla otuz altı sene,
 • Müebbet ile süreli hapis cezasına mahkumiyet durumunda en çok otuz sene,
 • Tekerrür halinde işlenmiş bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde ise otuz üç senedir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

Müebbet kaç yıl ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl merak edilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulandığı suçlar şu şekildedir:

 • Nitelikli kasten öldürme,
 • Soykırım,
 • İnsanlığa karşı suçlar,
 • İşkence ile öldürme,
 • Cinsel saldırı ile öldürme,
 • Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma,
 • Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Siyasal ya da askeri casusluk,
 • Gizli kalması gerekli bilgileri ifşa etme,
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk amacıyla temin edilmesi,
 • Siyasal ya da askeri casusluk amacıyla yasaklanmış bilgileri açıklamak.

Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl yani infaz süresi; hükümlünün yaşamı süresince devam eden yaptırımdır. Fakat hükümlünün ceza infaz kurumunda belirli bir süre iyi halli geçirmesi halinde koşullu salıverilme hükümlerinden istifade edebilmesi mümkündür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis yaptırımı ile mahkum olanların koşullu salıverilmeden faydalanması için otuz yıl boyunca ceza infaz kurumunda bulunmaları gerekir. İnfaz kurumunda koşullu salıverilme amacıyla geçirilmesi gereken süre aşağıdaki durumlarda farklılık gösterir:

 • Birden çok ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veyahut ağırlaştırılmış müebbet hapisle birlikte müebbet hapis cezasına mahkumiyet durumunda ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre otuz altı yıldır.
 • Süreli hapis cezası ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet durumunda ceza infaz kurumunda en çok otuz altı sene geçirilmelidir.
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ya da örgüt yönetmek veya örgütün faaliyeti kapsamında işlenmiş bir suçtan ötürü mahkumiyet durumunda; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen kişilerin ceza infaz kurumunda otuz altı sene geçirmeleri halinde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilmesi mümkündür.

Koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmadığı bazı haller bulunur. Bu haller;

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,

Müebbet kaç yıl sorusuna yanıt olarak; bir örgütün faaliyet kapsamında işlenmesi suretiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkumiyet durumunda koşullu salıverilmeden yararlanmak mümkün değildir.

Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl sorusu ile birlikte infaz şekli de merak edilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkumları cezalarını yüksek güvenlikli kapalı cezaevlerinde infaz eder. İç ve dış güvenlik görevlilerine sahip yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları firar girişimlerine karşı elektronik, mekanik ve fiziki engelleri ile donatılmış özelliktedir. Bu kurumlarda oda ve koridor kapıları daima kapalı tutulur. Mevzuatın öngördüğü durumlarda aynı oda haricindeki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın geçerli olduğu bir ya da üç kişilik odalarda bulundukları yapılar olup sıkı güvenlik rejimine tabi tutulur.

Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl hususu yanı sıra hapis cezası hükümlüleri infazı şu şekilde gerçekleşir:

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü tek kişilik odada bulunur,
 • Hükümlünün günlük bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı vardır,
 • Risk ve güvenlik nedenleri ile eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde sunduğu iyi hale ve gayrete göre; hükümlünün sahip olduğu günlük bir saat açık havaya çıkma süresi uzatılabileceği gibi aynı zamanda aynı ünitede kalan hükümlülerle sınırlı olmak suretiyle temas kurmasına müsaade edilebilir,
 • Hükümlü, bulunduğu yerin imkan verdiği ve idare kurulunun onay vereceği bir meslek ya da sanat etkinliği ile meşgul olabilir,
 • Hükümlü, kurumca uygun görüldüğü takdirde on beş günde bir kez belirli kişiler ile on dakikayı aşmayan telefon görüşmesi yapabilir,
 • Hükümlü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi tarafından on beş günde bir kez belirli gün, saat ve şartlar altında bir saati aşmayacak şekilde ziyaret edebilirler,
 • Hükümlünün ceza infaz kurumu dışında çalıştırılması ya da izin verilmesi hiçbir surette mümkün değildir,
 • Hükümlünün yapabileceği spor ve iyileştirme faaliyetleri kurum iç yönetmeliğinde ifade edilenlerin dışına çıkamaz,
 • Hükümlünün cezasının infazına her şarta devam edilir, ara verilemez.
 • Hükümlünün tıbbi müdahaleye gereksinim duyması halinde uygulanacak müdahaleler mümkünse ceza infaz kurumunda, mümkün değilse devlet veya üniversite hastanelerinde tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında yapılır.

Müebbet Kaç Yıl

Sonuç

Müebbet kaç yıl başlığı üzerinde temellenen makale ile müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl sorusu etraflıca yanıtlanmıştır. Müebbet hapis cezası, kişinin yaşamı boyunca devam eder. Müebbet kaç yıl sorusu yaşam boyu şeklinde cevaplanabileceği gibi makalede ifade edildiği üzere koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması halinde belirli durumlara göre yaşam boyu değil, belirlenen süre boyunca infaz edilir. Ceza yargılamasının taraflarınca müebbet kaç yıl ve nedir sorusu ile merak edilen hususlar ele alınmış olup müebbet kaç yıl sorusu TCK madde 48 ışığında ifade edilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Müebbet hapis cezasının uygulanmasını gerektiren suçların işlenmesi halinde müebbet hapis yaptırımı uygulanır. Müebbet hapis hükümlüsünün yaşamı boyunca ceza infaz kurumunda cezasını infaz etmesi gerekir.

Müebbet hapis cezasının infazı, hükümlünün yaşamı süresincedir. Ancak belirli bir sürenin iyi halli geçirilmesi ve gereken şartların karşılanması halinde koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanılabilir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis yaptırımı uygulanması gereken suçları işleyen faillere uygulanan bu ceza, hükümlünün hayatı boyunca infaz edilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00