1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Usul
 4. »
 5. Mazeret Dilekçesi *2023 Mazeret İzni Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

Mazeret dilekçesi kişinin herhangi bir işleme katılamayacağı hallerde katılamamasına neden olan gerekçenin yani mazeretin yer aldığı dilekçedir. Mazeret dilekçesi muhatabı, somut duruma göre değişir. Söz gelimi; duruşmasına katılamayacak avukatın düzenleyeceği mazeret dilekçesinin muhatabı davanın görüldüğü mahkeme iken bir öğrencinin düzenleyeceği mazeret dilekçesinin muhatabı okul yönetimidir. Bu nedenle her bir dilekçe mevcut duruma ilişkin ayrı ayrı özelliklere ve muhteviyata sahiptir.

Mazeret İzni Dilekçesi

Mazeret izni yasal düzenlemeler ile ifade edilen belirli özel durumların gerçekleşmesi ile birlikte çalışanlara tanınmış izindir. İşçilerin sahip olduğu mazeret izni hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 2 ile düzenlenirken memurlara ilişkin izin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesi ile düzenlenmiştir. Memurlara ve işçilere ilişkin mazeret iznine dair genel bilgi vermek gerekirse özel durumlara göre izin hakkı şu şekilde ifade edilebilir:

 • Doğum İzni: Memur ya da işçinin doğum yapması halinde hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra izin hakkı bulunur.
 • Süt İzni: Kadın memur veyahut işçinin doğum nedeniyle bebeğinin bir yaşına gelmesine kadar süt izni kullanma hakkı mevcuttur.
 • Evlilik İzni: Kendisi ya da belirli dereceden yakınlarının evlenmesi halinde memur veya işçi evlilik izni kullanabilir.
 • Ölüm İzni: Memurun veya işçinin belirli dereceden yakınlarının yaşamını yitirmesi halinde ölüm izni mevcuttur.
 • Yeni İş Arama İzni: Yeni iş arama izni sadece işçilere tanınmış bir izin türü olup süreli fesih yapan işçinin fesih ihbar süresi içinde günlük iki saat olmak kaydıyla iş arama izni bulunur.

Mazeret Dilekçesi Örneği

Mazeret Dilekçesi Örneği

Mazeret dilekçesi kişinin mevcut durumunun katılım göstermesi mecburi olduğu bir iş, işlem veya faaliyete müsaade etmemesi nedeniyle hak kaybı yaşamamak adına düzenlenir. Dilekçenin yazılı olarak hazırlanması ve somut olayı en net biçimde ifade etmesi elzemdir. Muğlaklıktan uzak ve haklı gerekçe üzerine temellendirilmiş dilekçelerin kabul edilmesi esas olduğu için muntazam biçimde düzenlenmemiş dilekçelerin reddi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle mazeret dilekçesi örneği şeklinde aramalar yaparak internet üzerinden bulunan örnekler üzerinden dilekçe hazırlamak son derece yanlıştır.

Mazeret dilekçesi alanında yetkin ve deneyimli bir avukat eşliğinde hazırlanmalıdır. Bu bir mecburiyet değildir kişi gayet tabii kendisi hazırlayabilir ancak bu şekilde hazırlanan dilekçelerin birçok soruna neden olduğu ve en başta kabul edilmediği uygulamada sıkça karşılaşılan durumlar arasındadır. Dolayısıyla dilekçe için avukata müracaat edilmese dahi hazırlanmış bir dilekçenin kontrol edilmesi ve gereken yerlerde düzenlemelerin yapılması için avukata başvurmak oldukça faydalı olacaktır.

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Öğrenciler vize ve final sınavlarına herhangi bir haklı nedenden ötürü katılamadığı durumlarda mazeret sınavlarına katılabilmek için hazırlaması gereken dilekçe, mazeret sınavı dilekçesidir. Mazeret sınavı dilekçesi her okulun belirlediği şekil şartına bağlı kalarak hazırlanmalı aksi takdirde dilekçenin reddedileceği ve dolayısıyla mazeret sınavına katılma hakkının elde edilemeyeceği bilinmelidir. Okulun belirlediği hususlara göre hazırlanan mazeret sınavı dilekçesinin uzman bir hukukçuya gösterilmesi ve gerekli yerlerde düzenleme yapılması, dilekçenin reddedilmemesi için önemlidir. Mazeret sınavı dilekçesi her öğrenci için ayrı ayrı düzenlenir. Örnek bir dilekçe üzerinden doldurulan dilekçeler çoğu zaman kabul edilmez. Zira kişiye özgü düzenlenen dilekçede haklı nedenler güzel bir biçimde ifade edilecek ve şekli şartlar eksiksiz sağlanacaktır.

Birçok öğrenci internet üzerinden mazeret sınavı dilekçesi aratmak suretiyle dilekçe hazırlamakta ve nihayetinde dilekçesinin kabul edilmemesi sebebiyle sınavına girememektedir. Sınavın girilmemesi nedeniyle sıfır olarak değerlendirilmesi ve dersten kalınması yıl kaybedilmesi gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu itibarla hazır dilekçelerde birkaç düzenleme yapılmak suretiyle dilekçe hazırlanmamalı, doğrunda uzman eller tarafından hazırlanmalıdır. Ancak yine de bir örnek dilekçenin genel şablonu ifade edilirse:

 • Okul ve Fakülte Adı,
 • İzahat ve açıklamalar,
 • Öğrenciye ait ad soy ad, e – posta, telefon ve imza,
 • Dersin adı ve kodu,
 • Kaçırılan sınavın tarihi,
 • Öğrencinin mazeretine ilişkin belgeler,

Şeklinde düzenlenir. Fakat altını çizmek gerekir ki bu şablon bir genel şablon niteliğinde olup somut olayın değerlendirilmesi ile netleşecektir.

Avukat Mazeret Dilekçesi

Avukat mazeret dilekçesi, avukatların haklı bir nedenden dolayı duruşmalarına yahut diğer hukuki işlemlerine katılamaması halinde mahkemeye ibraz ettikleri dilekçedir. Taraf ya da vekilleri haklı bir mazeret sunmaksızın duruşmaya katılmazsa bu durumda yokluklarında yapılan işlemlere ilişkin itiraz haklarını kaybeder. Bu itibarla özellikle usul işlemlerinde fevkalade önem taşıyan mazeret dilekçesi şu şekilde yazılır:

 • İlgili mahkeme adı,
 • Dosya numarası,
 • Davacı adı ve soy adı,
 • Vekili adı ve soy adı,
 • Konu,
 • Açıklamalar,
 • Tarih,
 • Davacı vekili adı ve soy adı,

Sağlık Mazeret Dilekçesi Örneği

Sağlık sebeplerinden ötürü katılım gösterilmesi gereken bir dava, sınav, iş ve işleme katılım sağlanamadığı hallerde sağlık mazeret dilekçesi düzenlenir. Kişiler bu dilekçeye ihtiyaç duyduğunda sağlık mazeret dilekçesi örneği arayışına girerek kendileri için bir dilekçe düzenler. Fakat bu şekilde düzenlenen dilekçeler uygulamada genellikle kabul edilmemekte veya kişiye bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Zira her bir durum kendi için değerlendirilmeli ve duruma özel olarak dilekçe düzenlenmelidir. Bir örnekten kopya edilerek düzenlenen dilekçelerde genellikle hatalı veya ihmali işlemler yapılmakta ve bu nedenle dilekçenin reddine karar verilmektedir. İzlenecek en sağlıklı yol bir avukata mevcut durum izah edilerek kendisinden dilekçe noktasında destek talep etmek olacaktır.

Öğrenci Mazeret Dilekçesi Örneği

Öğrenci mazeret dilekçesi, öğrencinin katılması gereken sınavlarına katılım sağlayamadığı hallerde mazeretini ifade etmek için hazırlanan dilekçedir. Mazeret dilekçesi, öğrencinin gerekçesine göre özel hazırlanmalıdır. İnternet üzerinden örnek bulmak ve uyarlamak suretiyle düzenlenen dilekçelerin hak kaybı yaşatması muhtemeldir. Bu ve benzer dilekçelerin uzman hukukçu nezaretinde hazırlanması her zaman yararlıdır. Her okulun talep ettiği mazeret dilekçesinin belirli farkları olsa dahi genel bir dilekçe örneği ifade etmek gerekirse:

 • Okul Adı
 • Bölüm Adı
 • Tarih
 • Açıklama
 • Ders Öğretmeninin Adı ve Soy Adı
 • Öğrencinin Adı, Soy Adı ve İmzası
 • Mazeret Sınavına Katılmak İstenen Dersler, Ders Kodları ve Dersin Öğretmeni

Şeklinde yazılı olarak hazırlanır.

Mahkemeye Katılamadığında Mazeret Dilekçesi

Mazeret dilekçesi mahkemeye katılım gösterilmediğinde düzenlenen bir belgedir. Mahkeme için düzenlenecek mazeret dilekçesinin eğer mümkünse duruşma gününden birkaç gün önce ibraz edilmesi faydalıdır. Ancak duruşmadan birkaç saat önce de verilebilir. Duruşmadan birkaç saat önce ibraz edilen dilekçenin söz konusu duruşma dosyasına eklendiğinden emin olunması önemlidir. Bu itibarla takibinin yapılması gerekir. Mahkeme mazeret dilekçelerinin fiziken verilmesinin yanı sıra posta yolu ve elektronik ortam üzerinden UYAP aracılığı ile iletilmesi de mümkündür.

Mazeret Dilekçesi

Sonuç

Mazeret dilekçesi günlük hayatta hemen hemen herkesin bir nedenden dolayı gereksinim duyabileceği bir belgedir. Mazeret dilekçesi herhangi bir nedenden dolayı katılım gösterilmesi gereken yere katılım sağlanamadığında veya yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirilemediğinde hak kaybı yaşanmaması amacıyla düzenlenir. Dilekçe kişiye ve kişinin durumuna özgü düzenlenir. Mahiyeti ve koşulları değerlendirilmeden örnek dilekçelerin doldurulması suretiyle hazırlanan dilekçeler çoğu zaman reddedilir veya kişinin birtakım sorunlar ile muhatap olmasına neden olur. Bu itibarla mazeret dilekçesi hazırlanması veya hazırlanmış dilekçenin düzenlenmesi için deneyimli bir avukattan danışmanlık almak isabetli olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mazeret dilekçesi mevcut durumun değerlendirilmesi sonucunda muhatap kurumun talep ettiği şekil şartlara bağlı kalarak yazılı biçimde hazırlanır.

Mazeret dilekçesi hazırlandıktan sonra muhatap kurum veya makamın ilgili mercilerine ibraz edilir.

Mazeret dilekçesi fiziken iletilebileceği gibi imkan dahilinde online ve posta yolu kullanılarak da iletilebilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00