1. Ana Sayfa
 2. »
 3. İş
 4. »
 5. İhtarname Örneği *2023 Kiracıya İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

İhtarname örneği karşı tarafa herhangi bir konuda uyarı niteliğinde bir evrak gönderileceği zaman söz konusu olur. Yazılı olarak hazırlanan ihtarname örneği birçok farklı konuda gönderilebilir. Kişiler arasında yapılan sözleşmelerden doğan hukuki hak ve ödevlerin hatırlatılması için gönderilen yazılı uyarılar ihtarname örneği teşkil eder. İhtarname örneği her tür hukuki işlemde muhatabına iletilen ve kanun, sözleşme ya da örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı hale getirilerek iletildiği evraklardır. Bu belgelerin kişiyi bağlayıcı etkisi bulunur. Bundan dolayı da tam ve eksiksiz olarak hazırlanmaları önemlidir.

İhtarname örneği hazırlanacağı zaman bazı hususların dikkate alınması gerekmektedir. Bu tür belgelerin üzerinde yer alması gereken bilgiler arasında istemde bulunanın yanı sıra karşı tarafın da ad ve soy adı bilgileri yer alır. Söz konusu örneğin içeriğinde ihbar ve ihbarın konusu da vardır. İstemde bulunan tarafın da imzasının belge üzerinde yer alması gerekmektedir. Ayrıca tebliğ şerhinin yanı sıra noterin imzası ile mührü de evrakta yer alır.

İhtarname örneği noterlik tarafından hazırlanarak onaylandıktan sonra gideceği adrese tebliğ edilir. Bu tür belgeler açık ve anlaşılır olarak ve tartışmaya yer vermeyecek biçimde hazırlanır. Noterlik Kanunu uyarınca ihtarname örneği yazılı şekil şartına uygun hazırlanmalıdır.

Noterlik Kanunu Madde 106

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:

 • İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
 • İhtar ve ihbar konusunu,
 • İstemde bulunanın imzasını,
 • Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile),

Kapsar. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir.

İhtarname örneği ile her türlü sözleşmenin kurulması veya sona erdirilmesi için tebligat yapılabilir. Bunun yanı sıra sözleşmeden doğan haklar ileri sürüleceğinde veya hakların ihlalinin önlenmesi istendiğinde bu belge karşı tarafa tebliğ edilir.

Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya İhtarname Örneği

İhtarname örneği pek çok sebeple gerekli olabilir. Kiracılarla ilgili olarak bu tür bir ihtarname örneği gönderileceği zaman kiracının kira bedelini ödememiş olması gerekir. Kiracıya noter onayı ile gönderilen ihtarname aracılığı ile kiracıya 30 gün içerisinde kira bedelini ödemesi için süre tanınır.

İhtarname örneği arasında yer alan kiracıya çekilecek ihtarnamenin kendisine teslim edilmesinin ardından tanınan yasal süre içerisinde kira bedeli yatırılmadığı takdirde Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile tahliye davası açılabilmektedir. Kiracının tahliye işlemlerinin gerçekleşebilmesi için kanunda sayılan bazı koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. Kiracılar bildirim yolu ile fesih ve dava yolu ile fesih işlemleri yapılarak tahliye edilebilir.

İhtarname örneği arasında yer alan yazılı ihtarnamelerde taraflar arasında yapılan sözleşmelere bağlı olarak hususların belirlendiği görülmektedir. İhtarnamenin yazılı olmaması hukuki bir değer taşımasına engeldir. Bundan dolayı da ihtarnameler noter onayı ile ve yazılı olarak gönderilmek zorundadır.

İhtarnamenin tebliğ edildikten sonra gönderilen tarafın eline ulaşması da zorunludur. Aksi durumda hüküm ve sonuçlarının doğması söz konusu olmaz. İhtarname çekme sürelerinde sözleşme ilişkisine bağlı olarak değişiklik olabileceğinden dolayı bu konunun dikkate alınması gerekir. Kiracıya çekilecek iki haklı ihtar tahliye sebebi olarak kabul edileceğinden ihtarnamenin ardından kiracıya belli bir süre tanınır.

Noter İhtarname Örneği

İhtarname örneği olarak hazırlanan belgeler mevcut durumun özelliklerine göre oluşturulur. Bir hak kaybı yaşanmaması açısından ihtarname hazırlanacağı zaman avukatlara danışmak her zaman daha sağlıklı bir yöntemdir.

Söz konusu evrak, duruma ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden hangi konuda çekilecekse ona göre hareket edilmesi gerekir. Noter ihtarname örneği söz konusu olduğunda ise belgede yer alan bilgiler arasında keşideciye ait kimlik bilgileri yer alır. Daha sonra vekili ve muhatap kısımlarının doldurulması gerekir. Konu ve açıklamalar kısmında da kısa bir açıklamanın ardından ihtarnamenin gönderilme nedenleri anlatılır.

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi İhtarname Örneği

İhtarname örnekleri arasında iş akdinin işveren tarafından feshine yönelik hazırlanan ihtarnameler de bulunur. İş hukuku kapsamında işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkinin düzenlendiği görülür. İşçinin haklarının yanı sıra işverenin haklarının korunması için iş hukukundan yararlanılır. Bunun yanı sıra çalışma barışı ya da iş güvenliğinin sağlanması gibi konularda da iş hukukuna gerek duyulmaktadır. İşveren iş akdini feshedeceği zaman ihtarname gönderilmesi gerekir. İşverenin işçinin iş akdini haksız yere feshettiği durumlarda ise işçinin işe iade davası açması gerekir.

Mazeretsiz İşe Gelmeme İhtarname Örneği

İhtarname verileceği zaman mazeretsiz işe gelmeme ihtarnamesinden de bahsetmek gerekir. Bu tür ihtarnameler mazeret göstermeden belli bir süre işe gelmeyen işçiye çekilir. İşçi işverenden izin almadan iki iş günü süresince peş peşe ya da bir ayda iki defa işe gelmediğinde iş sözleşmesinin feshedilmesi için ihtarname çekilebilir. İşçinin fesih konusunda haksızlığa uğradığını düşünmesi durumunda dava açma hakkı bulunur. Bu durumda iş mahkemesine dava açılması gerekir. Feshin geçerli sebepleri varsa işveren ispat yüküne sahip olan taraftır.

Ecrimisil İhtarname Örneği

İhtarname örneği arasında yer alan ecrimisil ihtarnamesinde ortak taşınmazlarla ilgili konular gündeme gelir. Bu tür taşınmazlarda taşınmazdan yararlanan paydaştan yararlanmayan diğer paydaşların haksız kullanımına ilişkin bedel talep edilir. Taşınmazla ilgili olarak bir kira bedeli alınıyorsa bu durumda taşınmazın kira bedelinden yararlanan paydaş için geriye dönük kira ücreti gibi ecrimisil ücreti alınabilir. Bu tür durumlarda ecrimisil davası açabilmek için ihtarname gönderilmesi zorunlu olmaktadır.

İşçi İhtarname Örneği

İhtarname örneği arasında işçinin göndereceği ihtarnameler de bulunur. İşverene işçinin göndereceği ihtarnameler kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ile ilgili olabilmektedir. Ayrıca işçinin fazla mesai alacağı ya da ücret alacağı gibi konularda da ihtarname göndermesi mümkündür.  İfade edilen belgeyi gönderen işçinin bu sayede alacakları konusunda zamanaşımı süresi kesilecektir. Hukuki açıdan işçinin işçi hakları noktasında hak kaybı yaşamaması için ihtarname göndermesi resmi nitelik taşıyacaktır.

İşçi Fesih İhtarname Örneği

İhtarname örneği söz konusu olduğunda işçi bazı durumlarda süreli veya süresiz iş sözleşmelerine istinaden ihtarname göndermek zorunda kalabilir. İşin yürütümü sırasında işin niteliğinden dolayı işçinin sağlığı tehlikeye düştüğünde işçi ihtarname gönderebilir. İşçinin çeşitli ücret alacakları ödenmediğinde de işçi işverene ihtarname gönderebilir. İşçi fesih ihtarname örneği söz konusu olduğunda ihtar edenin kimlik bilgileri ve vekilin bilgileri evrakta yer alır. İhtar edilen konu da evrakta yer alır. Açıklamalar kısmında ise gerekli bilgilerin yer alması söz konusu olur.

Alacak İhtarname Örneği

İhtarname örneği çekilerek kişi ve kurumların hukuki açıdan haklarının elde edilmesi söz konusu olur. İhtarname hazırlanırken yasalara uygun olmasına ayrı bir özen gösterilmesi gerekirken yapılacak hukuki bir yanlışlık kişi ya da kurumların haksız bir duruma düşmesine neden olabilir. İhtarname örneği olarak gönderilen belgelerin hukuki karşılıkları bulunur. Bu belgeler karşı tarafa sözleşme, kanun ve yazılı olmayan kurallardan doğan talep ve hakları bildirmede kullanılır. Uyarı ve haber niteliğinde olan bu belgeler yazılı olmak zorundadır.

Söz konusu belge hazırlanacağı zaman hukuki gerekçeleri ve oluşması istenen hukuki durumu tam olarak içermesi gerekir. Ayrıca gereksiz ayrıntılarla da doldurulmamış olması önemlidir. Çoğu ihtarname için geçerli olan ve kendi içerisinde barınan bir süre ihtarı bulunur. Bundan dolayı da ihtarnameler için geçerli bir cevap süresi olmasa da hukuki açıdan sürelere dikkat edilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra aşağıda yer alan hususlara da dikkat edilmesi önem taşır:

 • İhtarname gönderildiğinde takibinin de yapılması gerekir.
 • İhtarname karşı tarafa tebliğ edilmediğinde hukuki bir sonuç doğurmamaktadır. Bundan dolayı da birçok konunun avukat tarafından takibi önemlidir.
 • Alacaklara yönelik ihtarnameler en sık iş hukuku kapsamında ortaya çıkmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda İş Hukuku devreye girer. İşçi haklarından doğan alacakların talep edilebilmesi ise kanuni yollarla mümkündür. Yasal sürecin gerektiği gibi yürütülebilmesi adına İş Hukuku Avukatı ile birlikte hareket etmek önem taşır.

İhtarname Örneği

Sonuç

İhtarname örneği ile hakların ispat edilmesi kolaylaşmaktadır. İhtarname örneği maddi delil yerine geçeceği gibi aynı zamanda da işçi işveren ilişkileri açısından zorunlu olan uygulamalar arasında yer alır. Aksi durumda tarafların hak iddia etmesi güçleşir. Alacaklı kişinin borçlu tarafa yazılı olarak ilettiği belge alacak ihtarnamesidir. Bu evrakta alacaklı taraf borcunu yasal süresi içerisinden borçludan ödemesini talep etmektedir. İhtarname tebliğ edildiği tarihten itibaren borç faizinin işlemeye başladığı görülür.

Sıkça Sorulan Sorular

İhtarname örneği hakkın ispatını kolaylaştıran ve aynı zamanda maddi delil olarak da kullanılabilen belgedir.

İhtarname örneği hazırlanırken ihtarnameye konu teşkil eden hukuki durum yazılı surette muntazam biçimde ifade edilmelidir. Bu itibarla deneyimli bir avukat nezaretinde hazırlanmasında yarar vardır.

İhtarname örneğinin tebliğ edilmesi işlemi noter üzerinden gerçekleştirilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00