1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Özel Hukuk
 4. »
 5. İhtarname Nedir? *2023 İhtarname Örneği

İhtarname Nedir?

İhtarname nedir, nasıl çekilir ve sonrasında ne yapılmalıdır gibi konular merak konusudur. Pek çok kişi tarafından yanıtı aranan ihtarname nedir? e yanıt vermek amacıyla kaleme alınan içeriğimizde; ihtarname nedir? in yanıtı, kiracıya çekilen ihtarname nedir’ in cevabı, ihtarname örneği, ihtarname ücreti ve araştırılan birçok konuya mercek tutulmuş olup, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

İhtarname Nedir

İhtarname nedir? için çeşitli yanıtlar vermek mümkün. Noterlik Kanunu Yönetmeliği md.98; “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve-isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır.” düzenlemesine yer verilerek ihtarname nedir? sorusu yanıtlanmıştır.

Anılan yönetmelikte hükme bağlanan 98’inci madde ile ihtarname nedir? sorusuna yanıt verilmiştir. Buradan hareketle diyebiliriz ki ihtarname, herhangi bir hukuksal işlemde muhatap kişi/kişilere sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve taleplerin yazılı olarak bildirilmesi yahut haber verilmesi amacıyla yapılan işlemdir. Bu tanım ihbarname için de geçerli olup, ihtarname nedir? ile ihbarname nedir? in müşterek yanıta sahip olduğunu belirtebiliriz.

Hukuki bir kavram olarak sıkça kullanılan ve hukuki pek çok işte başvurulan ihtarnamenin uzman marifetiyle hazırlanıp düzenlenmesi, hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak ve bu sayede hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına önemlidir. Bu bakımdan yetkin bir avukattan ihtarname düzenlenmesine ilişkin hukuk yardımı almak faydalı olacaktır. Şimdi, ihtarname nedir? çerçevesinde ihtarname örneği hususuna değinelim.

İhtarname Örneği

Örnek bir ihtarname şablonu için buraya tıklayınız. İhtarname nedir? başlığı altında, ihtarname nedir? sorusuna yanıt verdikten ve örnek ihtarname paylaştıktan sonra ihtarname örneğine ilişkin şu hususu özellikle belirtmemiz icap eder; örnek bir ihtarname metni üzerinden hareket etmek çeşitli sorunları beraberinde getirebilir. Doğru ve ideal olan, somut vakıanın deneyimli bir avukat marifetiyle değerlendirilmesi ve bu surette ihtarname düzenlenmesidir.

İhtarname Örneği için tıklayınız

İhtarname nedir? söze konu olduğunda, ihtarname belirli usul şartlarını karşılamak kaydıyla noter kanalı üzerinden çekilen yazılı belgedir. Usulen veya içeriğe ilişkin hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak adına, ihtarname düzenlenmesi ve çekilmesi işlemlerinde avukat yardımı almak en doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır. Çekilecek ihtarnamede yer alması gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İhtarı çekenin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası,
 • Avukatın (vekil) adı ve soyadı (varsa)
 • İhtar çekilenin adı, soyadı, açık adresi,
 • İhtar konusu,
 • İhtara dair açıklamalar,
 • İhtar edene veya vekiline ait ad, soyadı bilgisi ve imza.

İhtarname nedir? e yanıt olması bakımından, ihtarnamede bulunması gereken unsurlar sıralanmıştır. Şimdi, ihtarname nedir? kadar merak edilen bir başka soruya, ihtarname nasıl çekilir? e mercek tutalım.

İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarnamenin nasıl çekileceği de tıpkı ihtarname nedir? gibi merak konusudur. Bu bakımdan, ihtarname nedir? i yanıtladığımız gibi ihtarname nasıl çekilir? e de yanıt vereceğiz. İhtarname noter kanalıyla gönderilir. Şayet somut olayda ihtarname gönderilmesi zaruri değilse dahi yine de noter kanalıyla ihtarname çekilmesi/gönderilmesi yararlı olacaktır.

Kanun gereğince yahut uygulama kuralları uyarınca zorunlu olmayan bir ihtarname sadece muhatabın ihtar konusundan haberdar olması maksadı ile gönderilmek isteniyorsa e – posta, WhatsApp, mektup vs. araçlar yardımıyla da gönderilebilir. Fakat bu araçlar üzerinden gönderilmesi halinde karşı tarafa ulaşmış olması ve ulaşmış olduğunun ispatı aranıyorsa farklı bir durum söz konusudur.

Gönderilen ihtarın muhataba ulaştığına ilişkin ispat şartı aranan durumlarda ise tebligatın vaziyetini takip edebilmek adına iadeli taahhütlü posta kanalının tercih edilmesi daha sağlıklı bir yol olacaktır. Son olarak, ihtarname gönderilmesinde noter kanalının tercih edilmesinin en doğru ve ideal olan yol olduğunun altını çizmekte fayda var. Şimdi, ihtarname nedir? gibi merak edilen bir diğer hususa, ücrete değinelim.

İhtarname Ücreti

İhtarname nedir ve nasıl çekilir gibi yanıtı araştırılan soruları inceledikten sonra ihtarname ücretine değinelim. Noterlik kanalı üzerinden gönderilen ihtarname ve ihbarnameler için ücret ödenmesi gerekir. Bu ücret çoğu zaman sayfa başına alınan ücretten ibarettir. Adalet Bakanlığının Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden 2023 yılı Noterlik Ücret Tarifesi için tıklayınız.

İhtarname nedir ve ücreti ne kadar? konusunda belirtmemiz gerekir ki ihtarname ücretinin az olması için metni kısa tutmak yanlış olduğu gibi etkili olsun amacı ile metni gereğinden uzun tutmak da doğru olmayacaktır. Vakıanın özüne gerektiği kadar yer verilmeli ve hukuki bakımdan eksiksiz bir biçimde düzenlenmelidir. İhtarname nedir, ücreti ne kadardır? a değindikten sonra, avukat yardımının önemine değinmek gerekir.

İhtarnamenin avukat yardımıyla düzenlenecek olması halinde avukat için ödenmesi gereken ayrıca bir ücret ödenmelidir. Avukatın talep edeceği ücret ise avukat ile avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe kararlaştırılır. Bu serbestliğe getirilen tek sınırlama ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Buna göre, anılan tarifede öngörülen ücretten daha az bir ücret üzerinde anlaşma sağlanamaz.

Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

Noterden ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı? da yine ihtarname nedir? gibi yanıtı araştırılan sorulardandır. Şu halde, ihtarname nedir ve çekildikten sonra ne yapılmalıdır? sorusunu inceleyelim. İhtarname çektikten sonra ihtarnamenin konusunu oluşturan ve muhataptan yerine getirmesi istenen edim için öngörülen süre zarfında edim yerine getirilmezse hukuksal yollara başvurulmalıdır.

İhtarname ile yapılan bildirimler, ikazlar ve beyanlar gelecekteki muhtemel bir dava sürecinde bağlayıcı olabilir. Belirli hallerde ihtarname gönderilmesi zorunludur. Bu durumda tebliğ şerhini içermeyen bir ihtarnamenin geçerliliğinden söz edilemez. Dolayısıyla noterlik marifetiyle ihtarname gönderildikten sonra ihtarnamenin muhataba tebliğ durumu teyit edilmeli ve tebliğ şerhi alınmalıdır.

İhtarname nedir ve ihtarname gönderdikten sonra ne yapılmalıdır? bakımından çeşitli konulara değindik. Özellikle belirtmemizde fayda var ki ihtarname düzenlenmesine ve sonrası sürecin nasıl seyredeceğine dair iş ve işlemlere dair bir hukukçudan danışmanlık alınması çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Bu bahsin ardından, ihtarname nedir, kiracıya çekilen ihtarname nedir ve nasıl çekilir hususlarına mercek tutalım.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya çekilen ihtarname nedir, nasıl çekilir ve çekildikten sonra ne yapılmalıdır? gibi sorular kira ilişkilerinde sıkça gündeme gelir ve kiraya verenler tarafından yanıtı merak edilir. Kiracıya ihtarname nasıl çekilir, kiracıya çekilen ihtarname nedir? dahil olmak üzere kiracı ve kiraya veren ilişkisinden kaynaklı ihtarname işlemine dair merak konusu sorulara değinelim.

Kiracıya ihtarnamenin mutlaka noterlik kanalı üzerinden çekilmesi gerekir. Kimi hallerde yazılı veya sözlü ihtarlar geçerli kabul edilse de noterlik marifetiyle ihtarname çekilmesi ispat kolaylığı bakımından daha sağlıklı bir yaklaşımdır. İhtarname nedir? e yanıt veren 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ihtarnamede yer alması gereken unsurlar şunlardır:

 • İhtarname gönderenin adı, soyadı ve açık adres bilgisi,
 • İhtarname gönderilenin adı, soyadı ve açık adres bilgisi,
 • İhtar veya ihbar konusu,
 • Talepte bulunanın imzası,
 • Tebliğ şerhi, noterin imzası ve mührü, işlem tarihi (gerek yazı gerekse rakam olarak yer almalıdır.)

İhtarname nedir ve kiracıya ihtarname nasıl çekilir? başlığı altında değinmemiz gereken bir başka konu, farklı durumlarda gönderilen ve çeşitli sürelere tabi tutulan ihtarnamelerdir. Farklı hallerde çekilen, içeriği ve öngörülen süresi bakımından çeşitlilik arz eden ihtarnamelerden bazılarını ifade etmek gerekirse bu ihtarnameleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtarname Süresi

Kira akdi, kanunda düzenlenen şartlara göre taraflarca feshedilmediği takdirde süre sonunda bir yıl daha uzamış kabul edilir. Kira sözleşmesinin bu çerçevede bir yıl daha uzaması için kiralayan ile kiracı arasındaki sözleşmenin yenilenmesi veya açık bir beyanda bulunulması gerekmez. Zira kural, kiracı tarafından kira sözleşmesi feshedilmedikçe sözleşmenin uzamasıdır.

Kiraya verenin, kira sözleşmesinin süresinin bitmesini ileri sürerek sözleşmeyi feshetmesi söz konusu değildir. Kira sözleşmesinin kanunda düzenlenen şekilde uzaması ise sözleşmeyi belirsiz süreli kira sözleşmesi haline getirmez. Sözleşme, belirli süreli kira sözleşmesi olarak bir kira yılı kadar uzar. Şimdi belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtarname nedir ve ihtarname süresi hususlarına değinelim.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtarname Süresi

Kira sözleşmesi kaynaklı ihtarname nedir ve ihtarname süresi hususunda şimdi belirsiz süreli kira sözleşmelerini inceleyeceğiz. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sözleşmenin sona erme tarihinden üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kira süresi, kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren altı aylık dönemlere bölünür.

Kiraya veren, her bir altı aylık dönemin sonunda ihtiyaç sebebiyle tahliye isteminde bulunma hakkını haizdir. Fakat kiraya verenin bu hakkını kullanabilmesi için altı aylık dönem sonundan üç ay önce tahliye ihtarnamesi göndermiş olması gerekir. İhtar şartının sağlanması halinde altı aylık dönemin sona erme tarihini takiben bir ay içinde tahliye talebiyle dava yoluna gidilebilir.

Kiralananı Sonradan Edinen Yeni Malik İçin İhtarname Süresi

Kira sözleşmelerinde gündeme gelen ihtarname nedir ve kiralananı sonradan edinen yeni malik için ihtarname süresi ne kadardır? sorularına mercek tutalım. Kiraya konu taşınmaza sonradan sahip olan yeni malik, taşınmazın mülkiyetini kazandığı tarihi izleyen bir ay içinde yazılı olarak ihtiyaç nedeniyle tahliye istemini bildirmek durumundadır.

Yeni malik bildirim şartını yerine getirdiği takdirde altı ay sonunda tahliye davası açmaya hak kazanır. Ayrıca yeni malik dilediği takdirde ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunma hakkını eski malik ile yapılan kira sözleşmesinin sona erme tarihini izleyen bir ay içinde açacağı tahliye davasıyla da kullanabilir. Bu olasılıkta kiracıya bildirimde bulunmak şart değildir.

Kiracıya İhtarname Ne Zaman Çekilir?

Kiracıya ihtarnamenin ne zaman çekileceği, kiracıya çekilen ihtarname nedir? gibi yanıtı merak konusu bir başka sorudur. Kiracı kira bedelini ödemekle ve aidat bedeli gibi yan giderlere katlanmakla yükümlüdür. Kiracı söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ev sahibi tarafından kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Peki, gönderilen ihtarname nedir, ne işe yarar ve ne zaman gönderilmelidir?

Kiraya veren, kira tutarını ödemeyen kiracıya ihtarname gönderebilir. Kira tutarının ödenmemesi sebebiyle kiracıya gönderilen ihtarnamede asgari 30 günlük süre tanınmalıdır. Yazılı bir belge şeklinde düzenlenecek olan ihtarname ile kiracıdan, kira tutarını 30 gün süre zarfında ödemesi; ödemediği takdirde kira sözleşmesinin feshedileceği bildirilir.

Kiraya verenin bu ihtarına karşı birikmiş kira borcunu ifa etmeyen kiracının kira sözleşmesi feshedilebilir. Bu olasılıkta kiraya veren, kira sözleşmesinin feshi yoluna giderek kiracının tahliyesini ileri sürebilir. Kiracıya yönelik ihtarname nedir ve bu ihtarname nasıl, ne zaman çekilir? sorularına yanıt verdikten sonra, kiracıya noterden ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı sorusuna yanıt verelim.

Kira tutarının ödenmemesi sebebiyle kiracıya ihtarname çekilir, kira bedelinin ödenmesi talep edilir ve buna rağmen kiracı kira tutarını ödemezse İcra Dairesine başvurmak suretiyle tahliye takibi başlatılabilir. Şayet ihtarnameyi takiben kira tutarı ödenir; ancak, bir yıl içinde bu durum iki kez tekrar eder ve bu tekrar ispat edilirse Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak suretiyle iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir.

Ev Sahibi İhtarname Çekerse Ne Olur?

İhtarname nedir? başlıklı içeriğimize “Ev Sahibi İhtarname Çekerse Ne Olur?” sorusu üzerinden devam ediyoruz. Kiracının kira borcunu ödememesi sebebiyle ev sahibince ihtarname çekilmesi halinde otuz gün süre zarfında kira borcu ödenmelidir. Aksi takdirde kiraya veren kiracının tahliyesi talebini ileri sürebilecek ve hukuk yollarına başvuru hakkına sahip olacaktır. Araştırılan bir başka husus ise banka ihtarname nedir, banka ihtarname gönderirse ne yapılmalıdır? Şimdi, ihtarname nedir çerçevesinde bu soruları inceleyelim.

Banka İhtarname Gönderirse Ne Yapmalıyım?

Banka tarafından ihtarname gönderilmesine karşın nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de tıpkı ihtarname nedir? sorusu gibi yanıtı merak konusudur. Banka borcu sebebiyle ihtarname alan borçlunun, ihtarnamede yer alan hususlar ve süre şartını dikkate alarak borcunu ifa etmesi icap eder. Ayrıca bu hususta en doğru yol haritasının belirlenmesi adına deneyimli bir avukattan hukuk danışmanlığı almak sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

İşçiye İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

İşçiye ihtarname çektikten sonra takip edilmesi gereken prosedür, işçiye hangi sebepten dolayı ihtarname çekildiğine göre farklıdır. Bu bakımdan, ihtara konu durum veya olayın uzman bir iş hukuku avukatı tarafından değerlendirilmesi ve bu çerçevede en ideal yol haritasını belirlenmesi çok daha yararlı olacaktır. Aksi halde telafisi güç kayıpların yaşanması muhtemeldir.

ihtarname nedir

Sonuç

İhtarname nedir? başlıklı içeriğimiz; ihtarname nedir, nasıl çekilir ve ihtarname ücreti nedir? soruları dahil olmak üzere ihtarnameye ilişkin merak konusu hususları içermektedir. İhtarname nedir? sorusuna son olarak özet bir yanıt vermek gerekirse, bilumum hukuki iş için, muhataba sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesine “ihtarname” veya “ihbarname” adı verilir.

Uygulamada sıkça söze konu olan ve yanıtı merak edilen ihtarname nedir? sorusuna değindiğimiz içeriğimizin, başta ihtarname nedir, kiracıya çekilen ihtarname nedir, banka tarafından çekilen ihtarname nedir, ihtarname nasıl çekilir ve sonrası süre nasıl seyreder? gibi sorulara yanıt arayan ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

İhtarnamenin muhataba ulaşmasını takiben, ihtarnamede öngörülen süre zarfında ihtar konusunu oluşturan eylem yerine getirilmediği takdirde hukuk yoluna başvurulur.

Kira tutarının ödenmemesi halinde, borcun ifası için en az bir ay süre tanımak kaydıyla kiracıya ihtarname çekilebilir.

Ev sahibinin ihtarname çekmek suretiyle kira tutarının ödenmesini talep etmesi halinde kira borcu ödenmelidir. Aksi halde kiracının tahliyesi söze konu olabilir.

İhtar çekmek, hak ve taleplerin yazılı bir şekilde muhataba bildirilmesidir.

İhtarname, ihtara konu eylem veya durumun vuku bulmasını takiben çekilebilir.

Banka ihtarnamesi, genellikle kredi kartı borcunu ödemeyen müşteriye yönelik çekilen, söz konusu borcun ödenmesini bildiren yazılı belgedir.

Banka, borcun ödenmesini bildirmek amacıyla ilgili müşterisine ihtarname çeker. Çekilen ihtarnamede ileri sürülen edimin yerine getirilmemesi halinde yasal takip süreci başlatılır.

İşe devamsızlığı sebebiyle ihtarname çekilen işçiye iki üç gün kadar süre tanınmalı ve bu süreçte işe devam etmesi beklenmelidir. İşçinin işe devam etmemesi yahut mazeretini bildirmemesi durumunda çıkış işlemleri yapılabilir.

Hukuksal bir işlemde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve taleplerin yazılı bir biçimde bildirilmesi amacıyla noterlik kanalı üzerinden ihtarname çekilir.

İhtarnamenin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyorsa ihtarnameye yanıt yoluna gidilebilir; ihtara konu eylem veya durumun haklılık içermesi halinde talep edilen hak veya istek yerine getirilebilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00