1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Özel Hukuk
  4. »
  5. İhbarname Nedir? *2023 İhbarname Ne Demek?

İhbarname Nedir?

İhbarname nedir? başlığı altında, başta ihbarname nedir? sorusu olmak üzere, ihbarnameye ilişkin merak konusu hususları izah edeceğiz. Uygulamada sıkça karşılaşılan ve ihbarname nedir? şeklinde araştırılan ihbarname ve ihtarname hususunu incelediğimiz içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Hukuki herhangi bir işlemde karşı tarafa kanun, sözleşme, örf ve adetten kaynaklanan hak ve taleplerin bildirilmesi ve haber verilmesi amacıyla başvurulan işleme “ihbarname” denir. İhbarname nedir? sorusuna bu şekilde yanıt verilebilir. Ayrıca, ihbarname nedir? başlığı altında özellikle belirtmekte yarar var ki, ihbarname yazılı şekil şartına tabidir.

İhbarname nedir? e yanıt verirken, en az ihbarname kadar merak konusu olan ihtarnameye ilişkin de açıklama yapmak faydalı olacaktır. Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98’inci maddesinde ihbarname ile ihtarname düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, ihbarname ile ihtarname arasında hukuki açıdan herhangi bir ayrım belirtilmemiştir.

İhbarname Nedir

İhbarname Ne Demek?

İhbarname nedir? başlığı altında özellikle belirtmemiz gerekir ki, ihbarnamenin yazımı, hazırlanması, düzenlenmesi ve çekişmesi işleri, hukuki bakımdan bilgi ve pratik deneyim gerektirir. Bu açıdan, ihbarnameye ilişkin iş ve işlemlerde, deneyimli ve yetkin bir avukattan yardım almak, hukuki bakımdan sağlıklı ve doğru olan yaklaşımdır.

İhbarname nedir? sorusuna çeşitli yanıtlar vermek mümkün olsa da, bu hususta öncelikli olarak ihbarnamenin tarif edildiği hukuki düzenlemelere göz atmak gerekir. İhbarnameye ilişkin temel düzenlemeler 1512 sayılı yürürlükteki Noterlik Kanunu’nda hükme bağlanmıştır. İhbarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98’inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve-isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır.”

Paylaşılan madde metninde “ihtarname veya ihbarname” ifadesine yer verilmiştir. Buradan açıkça anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, ihbarname ile ihtarname arasında hukuki bakımdan herhangi bir ayrıma gitmemiştir. Dolayısıyla, ihbarname nedir ve ihtarname ile farkları nelerdir? sorusuna, ihbarname ile ihtarname arasında hukuken herhangi bir fark olmadığı yanıtı verilebilir.

İhbarname Nedir, Nasıl Yazılır?

İhbarname yazımı, hukuki bilgi ve pratik deneyim gerektirir. Zira, ihbarnameden beklenen faydanın elde edilmesi, etkili bir ihbarname yazımına bağlıdır. Etkili bir ihbarname ise oluşturulmak istenen hukuki durumun, hukuksal gerekçelerle desteklenerek eksiksiz bir şekilde belirtildiği ihbarnamedir. Ayrıca, ihtarname düzenlenirken, maksada hizmet etmeyen, gereksiz unsurlara değinilmemelidir.

İhbarname ve ihtarname düzenlenirken mutlaka yer verilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Söz konusu unsurların neler olduğu, 1512 sayılı yürürlükteki Noterlik Kanunu’nun “ihtarname ve İhbarname” başlıklı 106’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 1512 sayılı Kanun uyarınca, ihbarname yazılırken yer verilmesi zorunlu unsurlar şunlardır:

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:

  1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
  2. İhtar ve ihbar konusunu,
  3. İstemde bulunanın imzasını,
  4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile),

Kapsar.

İhbarname nedir? e ilişkin önemli hususlara değindik. Ancak, bir özellikle vurgulamamız gereken bir diğer husus, ihbarname ve ihtarnamelerin, hukuki süreçleri doğrudan müspet ya da menfi etkide bulunabileceğidir. Dolayısıyla, etkili bir ihbarname ile olumlu sonuç elde edilebilirken, hatalı ve yanlış bir ihbarname ile telafisi güç kayıplar yaşanabilir.

İnternette paylaşılan örnek ve taslak ihbarname metinleri üzerinden hareket etmek veya kırtasiye vb. yerlerde satılan ihbarname örneklerini kullanmak, somut olayın özelliklerini ve koşullarını eksiksiz ifade etmede yetersiz kalacağından, kuvvetle muhtemel olumlu sonuç elde edilemeyecektir. Bu itibarla, tecrübeli ve yetkin bir avukatın yardımına başvurmak, en doğru yaklaşım olacaktır.

İhbarname Örneği

İhbarname nedir? ile birlikte araştırmaya konu bir başka husus ise ihbarname örneğidir. İhbarname örneğine ilişkin özellikle belirtilmesi ve önemle vurgulanması gerekir ki, taslak belgeler üzerinden hareket etmek, hukuki bakımdan sağlıklı sonuçlar doğurmaz. En doğru yaklaşım, ihbarnamenin, somut durumun özellikleri ve koşulları dikkate alınarak hazırlanmasıdır.

İhbarname örneğine erişmek için buraya tıklayınız.

Banka İhbarname Nedir?

Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği md.18 gereği, kredi sözleşmesinden doğan kredi borcu taksitinin peşi sıra iki kez ifa edilmemesi durumunda, ilgili banka tarafından verilen kredi iptal olur ve banka ihbarname nedir? sorusu gündeme gelir. İptal edilen kredi neticesinde borcun tamamı muaccel olarak, banka tarafından borçluya ihtarname çekilir.

Borçlu muhataba yönelik banka tarafından çekilen ihtarnamede, söze konu borcun 30 gün süre zarfında ödenmesi gerektiği bildirilir. Peşi sıra gelen iki taksitin ödenmemesi üzerine, borçluya tanınan 30 günlük süre hesabı dikkate alındığında; üç ay (90 gün) sonra yasal takip başlatılır. Özetle, banka ihbarname nedir? sorusu, ilgili banka tarafından muhatap borçluya bildirimde bulunulması olarak yanıtlanabilir.

İhbarname Nasıl Çekilir?

İhbarname nedir? ile ilişkili olarak, ihbarname nasıl çekilir? e yanıt verelim. İhbarname ve ihtarnamelerin gönderimi de genellikle somut olayın koşullarına göre farklılık göstermekle birlikte, gerekli ücretleri ödemek suretiyle noterlikler marifetiyle gerçekleştirilir. Belirli durumlarda, ihbarname çekilmesi işlemiyle beraber başkaca işlemlerin yapılması da söz konusu olabilir. Aksi takdirde, ihbarname hukuki geçerliliğini yitirebilir.

Örneğin, boşanmanın özel bir sebebi olan “terk” halinde, ilk olarak ihtar gönderilmesi icap eder. İhtarın hukuken netice doğurabilmesi içinse terk eden kişiye, ihtar ile beraber eve dönmesi adına bir miktar para gönderilmesi gerekir. Öyle ki, Yargıtay’ın, ihtarnamenin “içtenlik” vasfından mahrum olduğu gerekçesiyle ihtarnameyi samimi bulmadığı durumlar dahi söze konu olabilmektedir.

Vergi Ceza İhbarnamesi

İhbarname nedir, vergi ceza ihbarnamesi ne demektir? uygulamada merak konusudur. İhbarname nedir? i yanıtlandırdıktan sonra, vergi ceza ihbarnamesinin ne anlama geldiğini izah edelim. Vergi ceza ihbarnamesi, kesilen vergi aslı ve vergi cezalarının, vergi mükellefine veya sorumlusuna bildirildiği, tebliğ edildiği belgeyi ifade eder.

Vergi ceza ihbarnamesi, 213 sayılı yürürlükteki Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen şekle ve içeriğe uygun şekilde düzenlenmelidir. Vergi ihbarnamesinin Kanun’da öngörülen şekle ve içeriğe uygun düzenlenmemesi, usul aykırılığı sebebiyle geçersiz duruma gelir. Vergi ceza ihbarnamelerine karşı vergi mahkemesine başvurmak suretiyle iptal davası açılabilir.

Vergi Dairesi İhbarname Nedir?

Vergi dairesi ihbarname nedir? izaha muhtaç hususlar arasında yer alır. Bu bakımdan, uygulamada sıkça araştırılan, vergi dairesi ihbarname nedir? sorusuna yanıt verelim. Buna göre, vergi dairesi ihbarname, mükellefe bildirimde bulunmak suretiyle ödeme, itiraz etme veya iptal davası açma haklarını kullanmasına olanak sunan bir belgedir.

Vergi dairesi ihbarname nedir? başlığı altında, vergi ceza ihbarnamesini özetleyelim. Vergi ceza ihbarnamesi; vergi veya vergi cezası kesilen kişiyi, verginin türünü, verginin aslını ve ceza tutarını, vergi aslı veya cezasının yasal dayanağı olan vergi inceleme raporu yahut takdir komisyonu bilgilerini, vergi aslı veya cezasına karşı dava açma yerini ve süresini içeren vesikadır.

ihbarname

Sonuç

İhbarname nedir? başlıklı içeriğimizle birlikte, ihbarname nedir, vergi dairesi ihbarname nedir? gibi, ihbarnameye ilişkin merak konusu soruların yanıtlarına değindik. İçeriğimizden de açıkça anlaşılacağı üzere ihbarname, hukuk bilgisi, tekniği ve pratik deneyimi gerektiren önemli bir husustur. Dolayısıyla, sürecin deneyimli bir avukat marifetiyle yürütülmesi, hukuken en doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

İhbarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’ne göre; “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve-isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Banka ihbarname, kredi sözleşmelerinde, kredi borcu taksitinin iki kez art arda ödenmemesi durumunda banka tarafından borçluya yönelik bildirimde bulunulmasıdır.

Vergi dairesi ihbarname, kesilen vergi aslı veya vergi cezalarının, vergi mükellefi yahut sorumlusuna bildirildiği vesikadır.

Bankalar, kredi ödemelerinde ilk taksit ödemesinin vaktinde yapılmaması halinde dahi ihtarname/ihbarname gönderebilir. Fakat, bankalar genellikle art arda iki kredi taksitinin ödenmemesi durumunda ihtarname/ihbarnameye başvurur.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza tasdiki gerektirmeyen ihbarname, ihtarname ve protesto işlemlerinde her bir nüsha için 19,90 TL ücret ödenir.

Banka ihbarnamesi, genellikle art arda 2. ve 3. Kredi taksitlerinin ifa edilmemesi halinde, 30 gün süre ile borcun ödenmesi gerektiğine ilişkin bildirimdir.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98’inci maddesinde ihtarname ile ihbarname arasında hukuki bir ayrıma gidilmediğinden, ihtarname ile ihbarname arasında hukuksal bir fark olmadığını belirtebiliriz.

İhbarname, elde edilen bir hakkında talep edilmesi, bir isteğin veya var olan bir durumun bildirilmesi başta olmak üzere, hukuki birçok mesele için söz konusu olabilir.

Hukuki bir işlem sebebiyle karşı tarafa kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve taleplerin yazılı şekilde bildirilmesine “ihbarname” denir.

Noterlik marifetiyle iletilen ihbarnameler genellikle 1 – 14 gün süre zarfında muhataba ulaşır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00