Category

Eşya
11paylı mülkiyet nedir

Paylı Mülkiyet Nedir?

Paylı mülkiyet 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.688 – 700’de düzenleme alanı bulmuştur.… Read the rest

Read More
11kat mülkiyeti

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti inşası tamamlanan bir yapının kullanıma elverişli ve birbirinden ayrı bölümlerine diğerlerinden bağımsız mülkiyet hakkı tesis edilmesidir.… Read the rest

Read More
11trampa nedir

Trampa Nedir?

Trampa 818 sayılı Borçlar Kanunu m.232’de “Beşinci Fasıl” başlığı altında, bugün yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ise m.282, 283 ve 284’te “Mal Değişim Sözleşmesi” başlığı altında düzenlenmiştir.… Read the rest

Read More
11zilyetlik nedir

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik bir eşya üzerinde tesis edilen fiili hakimiyeti ifade eder.… Read the rest

Read More
11İntifa Hakkı

İntifa Hakkı

İntifa hakkı hak sahibine en geniş yetkileri veren bir irtifak hakkıdır.… Read the rest

Read More
11İrtifak Hakkı

İrtifak Hakkı

İrtifak hakkı diğer bir tabirle kullanım hakkı taşınmaz üzerinde kurulan sınırlı bir haktır.… Read the rest

Read More
11Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış vaadi sözleşmesi sözleşmeye konu taşınmazın ileri bir tarihte belirli bir kişiye satışının gerçekleştirilebilmesi için yapılan ön sözleşmedir.… Read the rest

Read More
11İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) 

İzale-i Şuyu, ortaklığın giderilmesi olarak da bilinir.Read the rest

Read More
11Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası konusu itibari ile taşınmazın ayni hakkına ilişkin bir davadır.… Read the rest

Read More