1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Usul
 4. »
 5. Dava Dilekçesi Örneği *2023 Güncel

Dava Dilekçesi Örneği

Dava dilekçesi örneği öbeği alanında uzman bir avukattan yardım almadan dava açmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça aranmaktadır. Öncelikle dava dilekçesi örneği ile dava açılmasını tasvip etmediğimizi mutlaka bir avukat aracılığıyla davanın açılmasını ve yürütülmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Tek bir dava dilekçesi örneğini tüm davalara uyarlayabilmek mümkün değildir. Şöyle ki; her davanın kendine özgü bir yapısı vardır. Sunulması gereken evraklar, talepler, deliller, taraflar, dayanılan hukuki sebepler gibi hususlar farklılık arz etmektedir. Bu sebeple tek bir dava dilekçesi örneği ile dava açılması hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

Dava Dilekçesi

İdari Dava Dilekçesi Örneği

İdari dava açılması gereken durumlarda, dilekçe içerisinde bulunması gereken zorunlu unsurlar 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir.

İdari dava dilekçesi örneği hazırlarken aşağıdaki hususlarda dikkat edilmelidir:

 • Tarafların isim ve soyisimleri, tüzel kişiler ise ünvanları, sicil numaraları, adresleri; gerçek kişiler olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları,
 • Tarafların vekilleri var ise ad-soyadları ve adresleri,
 • Dava konusu, dava dayanağı, sebepleri ve deliller,
 • Dava konusu yapılan idari işlemin bildirim tarihi,
 • Harç, vergi, resim gibi mali yükümlülükler ve bunlara ait ceza ve zamlarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık miktarı,
 • Dava konusu vergiye ilişkin ve vergi davası söz konusu ise verginin ve vergi cezasının türe ve yılı,
 • İhbarname tarihi, numarası ve mükellef hesap numarası.

yukarıda yazılı olan hususlar muhakkak dava dilekçesine yazılmalıdır.

İdari Dava Dilekçesi Örneği Hangi Mahkemelere Hitaben Yazılır?

İdari davalar konusuna göre üç ayrı yargı yerinde açılabilir:

 • Danıştay,
 • İdare Mahkemesi,
 • Vergi Mahkemesi.

İdari Davalarda Süreler

Dava dilekçesi örneği hazırlarken hak düşürücü sürelere dikkat etmek son derece önemlidir. Vergi mahkemelerinde dava açılacak ise dava açma süresi yazılı tebliğ tarihini takiben otuz gündür. İdare mahkemelerinde bu süre altmış gündür.

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI: Gerçek kişi ise; Ad – Soyad, Adres, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılmalıdır. Tüzel kişi ise; unvanı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.

VEKİLİ: Av. Levent SAMĞAR – Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Tan Apt. No:13 Daire:12 Beyoğlu/ İstanbul – 0542 782 9878

DAVALI: Gerçek kişi ise; isim – soyisim, adres, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarası. Tüzel kişi ise; unvanı, sicil numarası ve adresi.

DAVANIN KONUSU: Davaya konu işlemin mahiyeti, işlem tarihi ve istem yazılmalıdır.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: Davaya konu olan işlemin davacıya yapılan yazılı bildirim tarihi muhakkak yazılmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

Dava konusu işlemin iptali talep ediliyorsa bu işleminin iptalinin neden talep edildiği, uğranılan menfaat ihlali;

Dava konusu işlem tazminat talebinden ibaretse açılacak tam yargı davasında dava konusu miktar;

İptal veya tazminat talebini içermelidir.

HUKUKİ NEDENLER: İYUK, TMK ve yasal sair tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: …. …. … tarihli ihbarname, bilirkişi, yerleşik içtihatlar ve sair tüm delail.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz olunan sebeplerle hukuka, usule ve yasaya aykırı olarak yapılan işlemin iptaline (…… miktarlı tazminatın tarafıma ödenmesine), yargılama giderlerinin ve ücret-i vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini, sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

DAVACI

AD – SOYAD

İMZA

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma dava dilekçesi örneği anlaşmalı veya çekişmeli olarak yazılabilir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesine ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü de eklenmelidir. Çekişmeli boşanma davalarında bu protokol söz konusu değildir.

Boşanma dava dilekçesi örneğine ulaşmak için tıklayınız. 

Boşanma Dava Dilekçesi Örneğinde Bulunması Gereken Unsurlar

Boşanma dava dilekçesi örneğinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Boşanma davası dilekçe örneği Aile Mahkemesine hitap edilmelidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.
 • Davalı eşin isim – soy isim, adres bilgisi.
 • Avukatla takip ediliyorsa avukatın ad – soyad ve adresi.
 • Dava dayanağı hukuki sebepler.
 • Davacının varsa avukatın imzası
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • (Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolü)

Boşanma dava dilekçesi örneği hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur davanın görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılmış olmasıdır. Eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin son altı ay birlikte oturduğu yer Aile Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesi örneği yazmak anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneğine göre daha zordur. Lakin çekişmeli haklar söz konusudur ve bu hakların kazanımını sağlamak amacıyla güçlü deliller ileri sürmek gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davaları bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği yazarken anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanmalıdır.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği

Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin dava açabilmek için boşanma davasının sonuçlanmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında ise hukuki yarar bulunması halinde boşanma davası devam ederken de mal rejimi tasfiyesi davası açılabilmesinin mümkün olduğunu kabul etmiştir. Boşanma davası devam ederken mal rejimi tasfiyesi davası açılması halinde boşanma davası bekletici mesele yapılacak ve boşanma davasının sonuçlanması, kesinleşmesi beklenecektir. Boşanma kararının kesinleşmesine müteakiben mal rejimi tasfiyesi hakkında da karar verilecektir.

Mal rejimi tasfiyesine ilişkin dava dilekçesi örneği yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

Mal rejimi tasfiyesine konu olacak edinilmiş mallar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 219. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır:

 • Evlilik birliği içerisinde yapılan çalışmanın karşılığı olan kazanımlar,
 • SGK veya bir diğer sosyal yardım kuruluşlarınca yapılan ödemeler,
 • Personellerine yardım amacıyla kurulan sandık vb. kurumların yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücünün kaybı sebebiyle eşlerden birine tazminat ödenmişse bu miktar,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Edinilmiş mallar yerine geçen kazanımlar.

Mal rejimi tasfiyesine edinilmiş mallara eklenecek değerler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 229. maddesinde belirtilmiştir:

 • Mal rejiminin tasfiyesinden önceki bir yıllık süre içerisinde diğer eşin rızası olmadan yapılan karşılıksız kazandırmalar, olağan dışı hediyeler,
 • Diğer eşin katılma alacağını kasten azaltmak amacıyla yapılan devirler, yapılan devir ile menfaat elde eden üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
 • Kişisel mallar ile edinilen mallar içerisinde denkleştirme.

Mal rejimi tasfiyesi dışında tutulacak kişisel mallar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 220. maddesinde açıkça gösterilmiştir. Kişisel mallar şunlardır:

 • Eşlerden yalnızca birinin kişisel kullanımına yarayan şey,
 • Mal rejimi başlamadan önce eşlerden birine ait olan veya evlilik birliği içerisinde eşlerden birine miras kalan taşınır, taşınmaz, karşılık ödenmeksizin kazanılan malvarlıkları,
 • Manevi tazminat
 • Kişisel mallar yerine geçen mal, kazanım vs.

Ceza Dava Dilekçesi Örneği

Ceza hukukuna giren davalarda hukuk mahkemelerinde olduğu gibi doğrudan dava açmak mümkün değildir. Öncelikle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Şikayete tabi suçlarda şikayet dilekçesi verilmelidir. Şikayete tabi olmayan suçlarda ise savcılık resen harekete geçebileceği gibi ihbar üzerine de soruşturma başlatabilir. Soruşturma tamamlandıktan sonra iddianame düzenlenerek yetkili ve görevli mahkemeye gönderilir. “Ceza dava dilekçesi örneği bir nevi şikayet dilekçesi örneği demektir” tabiri yanlış olmayacaktır.

Dava Dilekçesi Örneği

Sonuç

Dava dilekçesi örneği davaya konu her olay için yazılabilir. Dava dilekçesi örneği ile dava açmak hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Hak kayıplarını önlemek adına davayı alanında uzman bir avukat aracılığıyla açmak son derece önemlidir. Avukata verilecek ücret uzmanlığına, bilgisine ve tecrübesine göre değişebilmektedir. Dava dilekçesi örneği dava konusuna göre değişiklik arz etmektedir. Tek bir dava dilekçesi örneğini tüm davalara uyarlayabilmek mümkün değildir. Her davanın kendine has bir yapısı olduğundan muhakkak hukuki yardım alınmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

İnternetten bulunan dava dilekçe örnekleriyle dava açmak pek sağlıklı bir yol değildir. Her davanın kendine özgü bir yapısı, göz önünde bulundurulması ayrı unsurları bulunmaktadır. Dava dilekçesi örnekleriyle dava açmak hak kayıplarına sebep olabilir.

Dava dilekçesi örneği yazarken öncelikle görevli ve yetkili mahkemeye hitaben başlanmalıdır. Daha sonra davacı ve davalının ad - soyad, adres vb. kişisel bilgileri yazılmalıdır. Varsa avukatın ad - soyad ve adres bilgileri yazılmalıdır. Dava konusu olay kısaca anlatılmalı, açıklama kısmında ise detay verilmelidir. Davaya ilişkin talepler açıkça belirtilmelidir. HMK' nın ilgili maddesindeki dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00