1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Aile
 4. »
 5. Boşanma Davaları *2023 Güncel

Boşanma Davaları

Boşanma davaları kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı, evlilik birliğini son erdiren davalardır. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davaları türlerinden biri olan anlaşmalı boşanma her iki eşin de boşanmayı istediği ve boşanma sonrası doğacak mali durumlarda anlaşması, evlilik birliği içerisinde doğan çocuk veya çocuklar var ise bunların velayeti hususlarında tam olarak anlaşmış olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için gerekli olan şartlara makalemizde kısaca değineceğiz.

Boşanma davalarının bir diğer türü olan çekişmeli boşanma davası ise eşlerden birinin boşanmayı istememesi veya arada çekişmeli hakların bulunduğu durumlarda başvurulacak yoldur. Çekişmeli boşanma davasında çekişme konusu bir mal varlığının mülkiyeti, (ev, araba, yazlık vs.), bir miktar para veya çocukların velayeti olabilir. Bu çekişmeli hakların akıbetini mahkeme tayin edecektir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları süreci boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olması halinde değişiklik arz edecektir. Anlaşmalı boşanmanın tabiiyeti gereği eşler arasında bir uzlaşma söz konusudur. Bu uzlaşma ve anlaşma boşanma sonrası doğacak maddi durumu, ortak çocukların olması halinde çocuğun velayetini kapsamaktadır. Evliliğin sona ermesiyle oluşacak mali durum ve çocukların velayeti hususunda anlaşmış olma; anlaşmalı boşanma davasının temelini oluşturmaktadır. Eşler arasında boşanmadan kaynaklı tüm hususlarda bir anlaşma söz konusu olduğundan anlaşmalı boşanma davası kısa bir sürede, tek bir celsede sonuçlandırılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasının sonuçlanmasında ise anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun bir süreç öngörülmektedir. Çekişmeli boşanma davasında eşler arasında evlilikten doğan haklar üzerinde anlaşamamış olmaları asıldır. Üzerinde anlaşılmayan hak ve menfaatlerin tayini hakim tarafından sağlanacaktır. Çekişmeli hakların tayinini sağlamak amacı ile mahkemece bu hususlarda bir araştırma yapılır. Bu araştırmalar mahkeme hakiminin delilleri doğrudan incelemesiyle olabileceği gibi keşif yapılarak, bilirkişiye başvurularak inceleme istenebilir.

Çekişmeli boşanma davasının tek celsede sonuçlanması pek mümkün değildir. Birden fazla duruşma yapılması, mahkemenin iş yoğunluğu, çekişmeli hakları araştırılması, bilirkişi raporunun beklenmesi vb. sebeplerden dolayı çekişmeli boşanma davaları uzun yıllar sürebilmektedir. Bu sebeple alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak yerinde olacaktır.

Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Görülür

Boşanma davaları Aile Mahkemesinin görev alanına girmektedir. Boşanma davası yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Yetkili olmayan mahkemede açılması halinde mahkeme yetkisizlik sebebiyle açılan davayı reddedecek iken davanın görevsiz mahkemede açılmış olması halinde ise görevsizlik kararı verilecektir. Boşanma davaları eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde veya eşlerin son altı ayda birlikte oturduğu yer mahkemesinde açılabilmektedir. Kanunca mahkemenin yetkisi hususunda davacı eşe seçimlik bir hak tanınmıştır.

Boşanma davası Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

Boşanma Davaları Nasıl Açılır

Boşanma davaları boşanma talebini içeren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili maddesinde uygun bir şekilde hazırlanmış yazılı bir dilekçeyle boşanmak isteyen eş veya eşler tarafından yetkili Aile Mahkemesine başvurulmasıyla açılabilecektir. Mahkemeye verilen dilekçe hakim tarafından incelenecek; dilekçede eksiklik bulunması halinde eksikliklerin tamamlanması için davacıya bir süre verilecek, usulen bir eksiklik görülmesi halinde ise davanın usulden reddine karar verilecektir. Dilekçenin ve usuli işlemlerin tam olması halinde mahkemece bir tensip zaptı düzenlenecek düzenlenen bu tensip zaptı taraflara tebliğ edilerek ön inceleme duruşmasına davet edilecektir.

Boşanma davalarında gerekli olan evrak şunlardır:

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davasında gerekli olan evrak aşağıdaki gibidir:

 1. Boşanma talebini içeren, usulüne uygun şekilde hazırlanmış yazılı bir dilekçe,
 2. Dava açan eşin nüfus kayıt örneği,
 3. Dava avukat marifetiyle açılacak / takip edilecek ise vekaletname.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davasına gerekli olan evrak aşağıdaki gibidir:

 1. Boşanma talebi içerikli yazılı dilekçe,
 2. Anlaşmalı boşanma protokolü
 3. Davacının nüfus kayıt örneği,
 4. Avukatça dava açılacak ise vekaletname.

Boşanma Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Boşanma davaları boşanma talebini içeren bir dilekçenin yetkili Aile Mahkemesine verilmesiyle açılır. Boşanma dilekçesinin sıhhati 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesindeki şartları taşımasına bağlıdır.

Boşanma dilekçesinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Mahkemenin adı,
 • Boşanmayı talep eden eşin ad, soyad, T.C kimlik Numarası, adres bilgileri ve imzası,
 • Davalı eşin ad, soyad ve adresi,
 • Davacı eşin avukatı var ise ad soyad, adres ve imzası,
 • İstenilen tazminat miktarı,
 • Boşanma sebepleri,
 • Deliller,
 • Boşanmak için dayanılan hukuki sebepler,
 • Boşanma talebinin açıkça yazılmış olması.

Yukarıdaki unsurlardan eksiklik bulunması halinde, eksikliğin tamamlanması adına davacıya bir süre verilecektir. Bu süre içerisinde eksiklik tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmenin Şartları

Boşanma davalarından olan anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin en az bir yıldır evli olmaları gerekmektedir. Yine eşlerin her ikisi de boşanmayı istemelidir. Evlilik birliği temelden sarsılmış olmalıdır. Boşanma sonrası oluşacak mali durumlarda varsa çocuğun velayeti hususunda tam olarak anlaşılmalıdır. Sözlü olarak yapılan bu anlaşma yazıya geçirilmelidir. Yazıya geçirilen bu anlaşmaya anlaşmalı boşanma protokolü denir. Anlaşmalı boşanmayı isteyen eşler boşanma dilekçesinin yanında anlaşmalı boşanma protokolünü de yetkili Aile Mahkemesine sunmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme hakimince incelenir. Protokolde mutabık kalınan hususlarda tarafların özgür iradelerinin varlığını hakim takdir edecektir. Bu hususta şüpheye düşmesi halinde boşanmanın reddine karar verebilecektir. Yine ortak çocuğun varlığı halinde çocuğun velayeti hakkında yapılan anlaşma mahkeme hakimi tarafından uygun bulunmazsa, çocuğun yararı gözetilerek hakim tarafından çocuğun velayeti hususunda yeni bir düzenleme yapılabilir. Yapılan bu düzenleme eşler tarafından kabul edilirse; mahkemece boşanmaya hükmedilir. Kabul edilmez ise; boşanma davasının reddine karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir.

Boşanma Davaları Sebepleri

Boşanma davalarının genel ve özel sebepleri bulunmaktadır. Boşanma sebeplerin işbu makalemizde kısaca bahsedeceğiz. Detaylı bilgi almak için boşanma sebepleri konulu makalemizi buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Genel Boşanma Sebebi

Genel boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açılabilmektedir. Genel boşanma sebebi eşler arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik, ortak hayatın çekilmez hale gelmesi, evlilik birliğinin temelden sarsılması vb.dir. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması şartıyla eşlerin her ikisinin birden boşanmak amacıyla mahkemeye başvurması evlilik birliğinin temelden sarsıldığına karine oluşturur.

Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma davalarının yüzde doksanı genel boşanma sebebine dayanılarak açılmaktadır. Özel boşanma sebeplerine dayanılarak açılan dava sayısı oldukça azdır. Çünkü özel boşanma sebebine dayanan taraf bu sebebi ispatla mükelleftir. Özel boşanma sebeplerinin ispatı da her zaman kolay olmamaktadır.

Özel Boşanma Sebepleri

Özel boşanma sebepleri şunlardır:

 1. Zina
 2. Terk
 3. Akıl Hastalığı
 4. Hayata kast, onur kırıcı davranış veya pek kötü muamele
 5. Suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme.

Boşanma Davaları

Sonuç

Boşanma davaları eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak için başvurduğu hukuki yoldur. Boşanma davaları ile evlilik sona erer veya mahkemece evliliğin devamına eşlerin bir süreliğine ayrı yaşamasına karar verilebilir. Mahkemece ayrılık kararına hükmedilmesi halinde eşler bir süre ortak konutta yaşamazlar. Bu sürenin sonunda eşler hala boşanmak istiyorsa, aile birliği yeniden kurulamamışsa evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilecek, boşanmaya karar verilecektir.

Boşanma davaları hak kayıplarının sıklıkla yaşandığı dava türlerinden biridir. Hak kayıplarının önüne geçmek adına boşanma davalarında alanında uzman bir avukattan hukuki destek almak yerinde olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davaları süreci davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişiklik arz edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede neticelendirilirken çekişmeli boşanma davaları çekişmeli hakların varlığı sebebiyle uzun yıllar sürebilmektedir.

Boşanma davaları eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin son altı ayda birlikte oturduğu yer Aile Mahkemesinde görülecektir. Yetkisiz veya görevsiz mahkemede dava açılması halinde dava reddedilecektir.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarında boşanma talebini içeren, usulüne uygun bir şekilde hazırlanmış yazılı bir dilekçeyle yetkili Aile Mahkemesine başvurulmasıyla açılır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise bu dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü de mahkemeye sunulmalıdır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00